Home

Verordening (EEG) nr. 3061/87 van de Commissie van 13 oktober 1987 tot vaststelling van de coëfficiënt voor de berekening van de speciale compensatieheffing voor het verkoopseizoen 1986/1987 in de sector suiker

Verordening (EEG) nr. 3061/87 van de Commissie van 13 oktober 1987 tot vaststelling van de coëfficiënt voor de berekening van de speciale compensatieheffing voor het verkoopseizoen 1986/1987 in de sector suiker

Verordening (EEG) nr. 3061/87 van de Commissie van 13 oktober 1987 tot vaststelling van de coëfficiënt voor de berekening van de speciale compensatieheffing voor het verkoopseizoen 1986/1987 in de sector suiker

Publicatieblad Nr. L 290 van 14/10/1987 blz. 0010 - 0010


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3061/87 VAN DE COMMISSIE

van 13 oktober 1987

tot vaststelling van de coëfficiënt voor de berekening van de speciale compensatieheffing voor het verkoopseizoen 1986/1987 in de sector suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1914/87 van de Raad van 2 juli 1987 tot instelling van een speciale compensatieheffing in de sector suiker voor het verkoopseizoen 1986/1987 (1), en met name op artikel 1, lid 4,

Overwegende dat in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1914/87 is bepaald dat de speciale compensatieheffing voor het verkoopseizoen 1986/1987 voor iedere suiker- en voor iedere isoglucoseproducerende onderneming wordt berekend door op het bedrag dat de onderneming verschuldigd is uit hoofde van de produktieheffingen voor het verkoopseizoen 1986/1987, een nader te bepalen coëfficiënt toe te passen; dat, aan de hand van de ter zake beschikbare gegevens, de coëfficiënt op 0,38873 moet worden gesteld;

Overwegende dat in artikel 1, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1914/87 is bepaald dat de speciale compensatieheffing vóór 15 december 1987 moet worden betaald, dat wil zeggen, binnen dezelfde termijn als het saldo van de basisproduktieheffing en de B-heffing zoals bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1443/82 van de Commissie van 8 juni 1982 houdende uitvoeringsbepalingen voor de quotaregeling in de sector suiker (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2682/84 (3); dat om ervoor te zorgen dat alle Lid-Staten tijdig voor iedere suiker- en voor iedere isoglucoseproducerende onderneming de vereiste berekening voor de speciale compensatieheffing opstellen, daartoe in een overeenkomstige termijn moet worden voorzien;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1914/87 bedoelde coëfficiënt wordt op 0,38873 gesteld.

Artikel 2

1. De Lid-Staten innen de speciale compensatieheffing tegelijk met het saldo van de bij artikel 28 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad (4) vastgestelde produktieheffingen.

2. Met het oog op de in lid 1 bedoelde inning stellen de Lid-Staten, vóór 1 november 1987, voor iedere suiker- en voor iedere isoglucoseproducerende onderneming voor het verkoopseizoen 1986/1987 de berekening op als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1914/87.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 oktober 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 183 van 3. 7. 1987, blz. 5.

(2) PB nr. L 158 van 9. 6. 1982, blz. 17.

(3) PB nr. L 254 van 22. 9. 1984, blz. 9.

(4) PB nr. L 177 van 1. 7. 1981, blz. 4.