Home

Verordening (EEG) nr. 2993/87 van de Commissie van 6 oktober 1987 tot vaststelling van de datum met ingang waarvan het stelsel van certificaten van oorsprong dat in de Internationale Koffieovereenkomst van 1983 is voorgeschreven wanneer er quota van kracht zijn, binnen de Gemeenschap zal worden toegepast

Verordening (EEG) nr. 2993/87 van de Commissie van 6 oktober 1987 tot vaststelling van de datum met ingang waarvan het stelsel van certificaten van oorsprong dat in de Internationale Koffieovereenkomst van 1983 is voorgeschreven wanneer er quota van kracht zijn, binnen de Gemeenschap zal worden toegepast

Verordening (EEG) nr. 2993/87 van de Commissie van 6 oktober 1987 tot vaststelling van de datum met ingang waarvan het stelsel van certificaten van oorsprong dat in de Internationale Koffieovereenkomst van 1983 is voorgeschreven wanneer er quota van kracht zijn, binnen de Gemeenschap zal worden toegepast

Publicatieblad Nr. L 284 van 07/10/1987 blz. 0012 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 4 blz. 0261
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 4 blz. 0261


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2993/87 VAN DE COMMISSIE

van 6 oktober 1987

tot vaststelling van de datum met ingang waarvan het stelsel van certificaten van oorsprong dat in de Internationale Koffieovereenkomst van 1983 is voorgeschreven wanneer er quota van kracht zijn, binnen de Gemeenschap zal worden toegepast

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2896/87 van de Raad van 28 september 1987 betreffende de toepassing van het stelsel van certificaten van oorsprong dat in de Internationale Koffieovereenkomst van 1983 is voorgeschreven wanneer er quota van kracht zijn (1), inzonderheid op artikel 6,

Overwegende dat de Raad van de Internationale Koffieorganisatie tijdens zijn bijeenkomst van 21 september tot en met 5 oktober 1987 besloten heeft met ingang van 6 oktober 1987 de quota weder in te stellen;

Overwegende dat bovengenoemde bepalingen ten uitvoer dienen te worden gelegd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de tenuitvoerlegging van de Internationale Koffieovereenkomst van 1983 zijn de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2896/87 van toepassing met ingang van 6 oktober 1987.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 6 oktober 1987.

Voor de Commissie

Lorenzo NATALI

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 276 van 29. 9. 1987, blz. 1.