Home

Verordening (EEG) nr. 1432/87 van de Commissie van 25 mei 1987 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees, houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1687/76 en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1054/87

Verordening (EEG) nr. 1432/87 van de Commissie van 25 mei 1987 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees, houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1687/76 en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1054/87

Verordening (EEG) nr. 1432/87 van de Commissie van 25 mei 1987 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees, houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1687/76 en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1054/87

Publicatieblad Nr. L 136 van 26/05/1987 blz. 0032 - 0036


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1432/87 VAN DE COMMISSIE

van 25 mei 1987

betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees, houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1687/76 en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1054/87

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 467/87 (2), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2539/84 van de Commissie van 5 september 1984 houdende bijzondere voorschriften voor bepaalde soorten verkoop van bevroren rundvlees uit de voorraden van de interventiebureaus (3) voorziet in de mogelijkheid om bij de verkoop van rundvlees uit interventievoorraden een procedure in twee fasen toe te passen;

Overwegende dat een aantal interventiebureaus over een grote voorraad interventievlees zonder been beschikt; dat moet worden voorkomen dat dit vlees nog langer wordt opgeslagen wegens de hoge kosten die daaruit voortvloeien; dat er in sommige derde landen afzetmogelijkheden bestaan voor de betrokken produkten; dat dit vlees voor verkoop moet worden aangeboden overeenkomstig de Verordeningen (EEG) nr. 2539/84 en (EEG) nr. 2824/85 van de Commissie (4);

Overwegende dat voor de uitvoer van het betrokken vlees een termijn moet worden vastgesteld; dat deze termijn moet worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, sub b), van Verordening (EEG) nr. 2377/80 van de Commissie van 4 september 1980 houdende bijzondere bepalingen voor de toepassing van het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector rundvlees (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 520/87 (6);

Overwegende dat de uitvoer van het op grond van deze verordening verkochte vlees moet worden gegarandeerd door het stellen van een waarborg waarvan het bedrag kan verschillen van het in artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 2173/79 van de Commissie (7) vastgestelde bedrag; dat deze waarborg moet worden vrijgegeven wanneer het bewijs bedoeld in artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1687/76 van de Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1418/87 (9), wordt geleverd binnen de in artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 2730/79 van de Commissie (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2108/86 (11), vastgestelde termijn;

Overwegende dat, gezien de prijzen die in het kader van deze verkoop zijn vastgesteld om de afzet van bepaalde delen mogelijk te maken, moet worden bepaald dat deze delen, wanneer zij worden uitgevoerd, niet in aanmerking kunnen komen voor de in de sector rundvlees periodiek vastgestelde restituties; dat het om dezelfde reden dienstig is voetnoot 7 in deel 3 van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 119/87 van de Commissie van 14 januari 1987 tot vaststelling van de in de landbouwsector geldende monetaire compenserende bedragen en van sommige coëfficiënten en koersen voor de toepassing ervan (12) toepasselijk te stellen;

Overwegende dat de door de interventiebureaus opgeslagen produkten welke bestemd zijn voor uitvoer, onder de toepassing vallen van Verordening (EEG) nr. 1687/76; dat bijlage I van de genoemde verordening met de vermeldingen die moeten worden aangebracht in het controle-exemplaar moet worden aangevuld;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1054/87 van de Commissie (13) moet worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Er wordt overgegaan tot de verkoop van een deel van de interventievoorraden rundvlees zonder been die zijn opgeslagen door de interventiebureaus van Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Dit vlees is bestemd voor uitvoer.

Deze verkoop vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 2539/84 en (EEG) nr. 2824/85, onder voorbehoud van het bepaalde in onderhavige verordening.

De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 985/81 van de Commissie (14) zijn niet van toepassing bij deze verkoop.

2. De kwaliteiten en de minimumprijzen bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2539/84 zijn aangegeven in bijlage I bij deze verordening.

3. Alleen offertes die uiterlijk op 27 mei 1987 om 12 uur in het bezit zijn van de betrokken interventiebureaus zullen in aanmerking worden genomen.

4. Belangstellenden kunnen op de in bijlage II vermelde adressen inlichtingen verkrijgen over de hoeveelheden en de plaatsen waar de produkten zijn opgeslagen.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde produkten moeten worden uitgevoerd binnen zes maanden na de datum waarop het verkoopcontract is gesloten.

Artikel 3

1. Het bedrag van de in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2539/84 bedoelde zekerheid wordt vastgesteld op:

- 460 Ecu per 100 kilogram voor vlees als bedoeld in punt 1, sub a), punt 2, sub a), punt 3, sub a), punt 4, sub a), en punt 5, sub a), van bijlage I,

- 360 Ecu per 100 kilogram voor vlees als bedoeld in punt 1, sub b), punt 2, sub b), punt 3, sub b), punt 4, sub b), en punt 5, sub b), van bijlage I.

2. Onverminderd de bepalingen van artikel 15, leden 2 en 3, van Verordening (EEG) nr. 2173/79 wordt de in lid 1 bedoelde waarborg vrijgegeven wanneer het in artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1687/76 bedoelde bewijs is geleverd.

3. Dit bewijs wordt geleverd binnen de in artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 2730/79 vastgestelde termijn.

Artikel 4

Voor vlees als bedoeld in punt 1, sub b), punt 2, sub b), punt 3, sub b), punt 4, sub b), en punt 5, sub b), van bijlage I dat in het kader van deze verordening wordt verkocht

- worden geen uitvoerrestituties toegekend en

- is voetnoot 7 in deel 3 van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 119/87 van toepassing.

Artikel 5

Verordening (EEG) nr. 1687/76 wordt als volgt gewijzigd:

Aan de bijlage, deel I »Produkten voor uitvoer in de staat waarin zij uit de interventievoorraad zijn uitgeslagen" worden het onderstaande punt en de daarop betrekking hebbende voetnoot toegevoegd:

»32. Verordening (EEG) nr. 1432/87 van de Commissie van 25 mei 1987 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees (32).

(32) PB nr. L 136 van 26. 5. 1987, blz. 32.".

Artikel 6

Verordening (EEG) nr. 1054/87 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 27 mei 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 25 mei 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 48 van 17. 2. 1987, blz. 1.

(3) PB nr. L 238 van 6. 9. 1984, blz. 13.

(4) PB nr. L 268 van 10. 10. 1985, blz. 14.

(5) PB nr. L 241 van 13. 9. 1980, blz. 5.

(6) PB nr. L 52 van 21. 2. 1987, blz. 13.

(7) PB nr. L 251 van 5. 10. 1979, blz. 12.

(8) PB nr. L 190 van 14. 7. 1976, blz. 1.

(9) PB nr. L 135 van 23. 5. 1987, blz. 22.

(10) PB nr. L 317 van 12. 12. 1979, blz. 1.

(11) PB nr. L 182 van 5. 7. 1986, blz. 9.

(12) PB nr. L 16 van 17. 1. 1987, blz. 1.

(13) PB nr. L 103 van 15. 4. 1987, blz. 5.

(14) PB nr. L 99 van 10. 4. 1981, blz. 38.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - PARARTIMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Precio mínimo expresado en ECU por tonelada (1) (2) - Mindstepriser i ECU/ton (1) (2) - Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne (1) (2) - Eláchistes timés políseos ekfrazómenes se ECU aná tóno (1) (2) - Minimum prices expressed in ECU per tonne (1) (2) - Prix minimaux exprimés en Écus par tonne (1) (2) - Prezzi minimi espressi in ECU per tonnellata (1) (2) - Minimumprijzen uitgedrukt in Ecu per ton (1) (2) - Preço mínimo expresso em ECUs por tonelada (1) (2)

1.2.3 // 1. DANMARK

a) Mthrvrad med vimthrvrad 6 300

Filet med entrepste

og tyndsteg 2 900

Inderlr med kappe 2 250

Tykstegsfilet med kappe 2 250

Klthb med kappe 2 250

Yderlr med lrtthnge 2 250

v) Vryst og slag 1 125

Thorigt kthd af forfxerdinger 1 125

Skank og mthskel sammen-

iaengende 1 125 // 2. FRANPSE

a) Filet 6 300

Fathch filet 2 900

Tende de tranpsie 2 350

Tranpsie grasse 2 350

Rthmsteak 2 150

Entrepste 2 350

Gte 1la noich 2 350

v) Psaisse V 1 125

Xarret 1 125

Psaisse PS 1 125

Vothle de mapsrethse 1 125

Psaisse A 1 125

Vaoette 1 125

Vothle de gte 1 125

// 3. IRELAND

a) Fillets 6 650

Striploins 2 900

Insides 2 250

Othtsides 2 250

Knthpskles 2 250

Rthmps 2 250

Psthve-rolls 2 350

v) Siins and sianks 1 125

Sianks 1 125

Siins 1 125

Plates and flanks 1 125

Foreqtharters 1 125

Flanks 1 125

Plates 1 125

Vriskets 1 125

Sianks and/or siins 1 125

Flanks and/or plates 1 125

1.2 // 4. VTHNDESREPTHVLIK DETHTSPSILAND

a) Roastveef 3 000

Overspsialen 2 300

Thnterspsialen 2 300

Kthgeln 2 300

Iften 2 100

v) Dnnthng 1 125

Iesse 1 125

Kniekeilfleispsi 1 125

// 5. THNITED KINGDOM

a) Fillets 6 300

Striploins 2 900

Topsides 2 150

Siloersides 2 150

Tiipsk flanks 2 150

Rthmps 2 150

v) Iindqtharter skirts 1 125

Siins and sianks 1 125

Pslod and stipsking 1 125

Ponies 1 125

Pony parts 1 125

Striploin flank-edge 1 125

Tiin flanks 1 125

Foreqtharter flanks 1 125

Vriskets 1 125

Forerivs 1 125

(1) En psaso de qthe los prodthpstos estn almapsenados fthera d Estado miemvro al qthe pertenezpsa el organismo de interoenpsin poseedor, estos prepsios se axthstarn pson arreglo a lo dispthest en el Reglamento (PSEE) no 1805/77.

(1) I tilfaelde, ioor oarerne er oplagrede thden for den medlemsstat, ioor interoentionsorganet er ixemmeithrende, tilpasses disse priser i ooerensstemmelse med vestemmelserne i forordning (ETHF) nr. 1805/77.

(1) Falls die Lagerthng der Erzethgnisse athsserialv des fr die vetreffende Interoentionsstelle zthstndigen Mitgliedstaats erfolgt, serden diese Preise gemss den Oorspsiriften der Oerordnthng (EsG) Nr. 1805/77 angepasst.

(1) Stin períptosi poy ta proïónta eínai apothematopoiiména ektós toy krátoys méloys sto opoío ypágetai o armódios organismós paremváseos, oi timés aftés prosarmózontai sýmfona me tis diatáxeis toy kanonismoý (EOK) arith. 1805/77.

(1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

(1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1805/77.

(1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77. (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

(1) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) nº 1805/77.

(2) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2173/79.

(2) Disse priser gaelder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2173/79.

(2) Diese Preise gelten netto gemaess den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(2) Oi timés aftés efarmózontai epí toy katharoý vároys sýmfona me tis diatáxeis toy árthroy 17 parágrafos 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 2173/79.

(2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79.

(2) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(2) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no nº 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 2173/79.

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthýnseis ton organismón paremváseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção

1.2 // DANMARK: // Direktoratet for markedsordningerne // // EF-Direktoratet // // Frederiksborggade 18 // // DK-1360 Koebenhavn K // // Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK // BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: // Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) // // Postfach 180 107 - Adickesallee 40 // // D-6000 Frankfurt am Main 18 // // Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/773, Telex: 04 11 56 // FRANCE: // OFIVAL // // Tour Montparnasse // // 33, avenue du Maine // // F-75755 Paris Cedex 15 // // Tél. 45 38 84 00, télex 26 06 43 // IRELAND: // Department of Agriculture // // Agriculture House // // Kildare Street // // Dublin 2 // // Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 // // Telex 4280 and 5118 // UNITED KINGDOM: // Intervention Board for Agricultural Produce // // Fountain House // // 2 Queens Walk // // Reading RG1 7QW // // Berks. // // Tel. (0734) 58 36 26 // // Telex 848 302