Home

Verordening (EEG) nr. 1173/87 van de Raad van 28 april 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1417/78 inzake de steunregeling voor gedroogde voedergewassen

Verordening (EEG) nr. 1173/87 van de Raad van 28 april 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1417/78 inzake de steunregeling voor gedroogde voedergewassen

Verordening (EEG) nr. 1173/87 van de Raad van 28 april 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1417/78 inzake de steunregeling voor gedroogde voedergewassen

Publicatieblad Nr. L 113 van 30/04/1987 blz. 0013 - 0013
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 23 blz. 0126
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 23 blz. 0126


*****

// // // (EEG) Nr. 1173/87 VAN DE RAAD

van 28 april 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1417/78 inzake de steunregeling voor gedroogde voedergewassen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1117/78 van de Raad van 22 mei 1978 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1985/86 (2), inzonderheid op artikel 6, lid 2,

Overwegende dat volgens artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1117/78 verwerkingsbedrijven van voedergewassen zich met ingang van 1 mei 1987 mogen bevoorraden bij een tussenpersoon, die contracten met producenten heeft gesloten; dat derhalve de algemene voorschriften van de steunregeling voor gedroogde voedergewassen, vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1417/78 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 943/87 (4), moeten worden gewijzigd door de tekst van artikel 7 van genoemde verordening aan te passen en de aard van de door de betrokken tussenpersonen te bieden waarborgen nader te omschrijven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1417/78 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 7 wordt vervangen door:

»Artikel 7

1. De contracten met de producenten van te drogen voedergewassen, bedoeld in artikel 6, lid 1, onder c), van Verordening (EEG) nr. 1117/78, moeten, wanneer zij betrekking hebben op de aankoop van produkten door een verwerkingsbedrijf of, in voorkomend geval, door een in de zin van artikel 8 bis erkende koper, ten minste de volgende gegevens bevatten:

- de aan de producent voor de ongedroogde voedergewassen of, in voorkomend geval, de zongedroogde voedergewassen te betalen prijs;

- de oppervlakten waarvan de oogst moet worden geleverd;

- de leverings- en betalingsvoorwaarden.

2. Wanneer in geval van tariefwerkcontracten de in artikel 6, lid 1, onder c), eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1117/78 bedoelde contracten betrekking hebben op het verwerken van door de producenten geleverde voedergewassen, bevatten deze contracten ten minste de aanduiding van de oppervlakten waarvan de oogst moet worden geleverd, alsmede een clausule waarbij de verwerkende onderneming wordt verplicht om aan de producent de in de artikelen 3 en 5 van Verordening (EEG) nr. 1117/78 bedoelde steun uit te keren die het verwerkingsbedrijf heeft ontvangen voor de hoeveelheden die ter uitvoering van die contracten zijn verwerkt.".

2. Het volgende artikel wordt ingevoegd:

»Artikel 8 bis

De in artikel 6, lid 1, onder c), derde streepje, van Verordening (EEG) nr. 1117/78 bedoelde natuurlijke of rechtspersonen bij wie de verwerkingsbedrijven zich kunnen bevoorraden, zijn kopers die zijn erkend door de bevoegde instantie van de Lid-Staat waar de voedergewassen worden geoogst, onder de voorwaarden vastgesteld volgens de procedure van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1117/78.

De betrokken erkende kopers houden een register bij van de dagelijks van iedere producent gekochte en de aan ieder verwerkingsbedrijf verkochte hoeveelheden.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 28 april 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. DE KEERSMAEKER

(1) PB nr. L 142 van 30. 5. 1978, blz. 1.

(2) PB nr. L 171 van 28. 6. 1986, blz. 4.

(3) PB nr. L 171 van 28. 6. 1978, blz. 1.

(4) PB nr. L 90 van 2. 4. 1987, blz. 1.