Home

Verordening (EEG) nr. 2803/86 van de Commissie van 10 september 1986 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op melkzuur, alsmede zouten en esters daarvan, van postonderverdeling 29.16 A I van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3599/85 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 2803/86 van de Commissie van 10 september 1986 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op melkzuur, alsmede zouten en esters daarvan, van postonderverdeling 29.16 A I van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3599/85 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 2803/86 van de Commissie van 10 september 1986 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op melkzuur, alsmede zouten en esters daarvan, van postonderverdeling 29.16 A I van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3599/85 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Publicatieblad Nr. L 259 van 11/09/1986 blz. 0027


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2803/86 VAN DE COMMISSIE

van 10 september 1986

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op melkzuur, alsmede zouten en esters daarvan, van postonderverdeling 29.16 A I van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3599/85 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3599/85 van de Raad van 17 december 1985 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1986 op bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), inzonderheid op artikel 13,

Overwegende dat op grond van de artikelen 1 en 10 van genoemde verordening schorsing van invoerrechten wordt toegekend aan alle in bijlage III vermelde landen en gebieden die niet in kolom 4 van bijlage I voorkomen, in het kader van de preferentiële tariefplafonds die zijn vastgelegd in kolom 9 van genoemde bijlage I; dat volgens de bepalingen van artikel 11 van genoemde verordening, zodra de betreffende individuele plafonds op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt, op elk ogenblik kan worden overgegaan tot de wederinstelling van de heffing van invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit elk land of gebied in kwestie;

Overwegende dat voor melkzuur, alsmede zouten en esters daarvan, van postonderverdeling 29.16 A I van het gemeenschappelijk douanetarief het individuele plafond wordt vastgesteld op 260 000 Ecu; dat op 8 september 1986 de invoer in de Gemeenschap van de produkten van oorsprong uit China door afboeking het betreffende plafond heeft bereikt; dat het aangewezen is de rechten voor de betreffende produkten weder in te stellen ten opzichte van China,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 14 september 1986 wordt de heffing van invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG) nr. 3599/85 was geschorst, weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de volgende produkten van oorsprong uit China:

1.2 // // // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // // // 29.16 A I (NIMEXE-code 29.16-11) // Melkzuur, alsmede zouten en esters daarvan // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 september 1986.

Voor de Commissie

COCKFIELD

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 352 van 30. 12. 1985, blz. 1.