Home

Verordening (EEG) nr. 2399/86 van de Commissie van 30 juli 1986 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2347/84 betreffende krenten en rozijnen die voor produktiesteun in aanmerking komen

Verordening (EEG) nr. 2399/86 van de Commissie van 30 juli 1986 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2347/84 betreffende krenten en rozijnen die voor produktiesteun in aanmerking komen

Verordening (EEG) nr. 2399/86 van de Commissie van 30 juli 1986 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2347/84 betreffende krenten en rozijnen die voor produktiesteun in aanmerking komen

Publicatieblad Nr. L 208 van 31/07/1986 blz. 0017 - 0018
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 21 blz. 0178
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 21 blz. 0178


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2399/86 VAN DE COMMISSIE

van 30 juli 1986

tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2347/84 betreffende krenten en rozijnen die voor produktiesteun in aanmerking komen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van 24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1838/86 (2), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2347/84 van de Commissie (3) is bepaald dat de aan de teler te betalen minimumprijs wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt die afhangt van de klasse waarin de niet verwerkte krenten en rozijnen worden ingedeeld; dat die klassen worden bepaald op basis van kwaliteitsnormen zoals kleur, het soortelijk gewicht, het aantal rode, kleine en ongezonde krenten; dat deze kwaliteitsnormen kunnen worden beïnvloed door het ecosysteem of de teelttechniek;

Overwegende dat een wijziging van de teelttechniek in het gebied Pylias (Griekenland) heeft bijgedragen tot een verbetering van de kwaliteit van de produktie van dat gebied; dat de bestaande indeling ten gevolge van die verbetering moet worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2347/84 wordt de tabel »Krenten" sub deel I met als titel »Op de minimumprijs toe te passen coëfficiënten" vervangen door de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 september 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 juli 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1.

(2) PB nr. L 159 van 14. 6. 1986, blz. 1.

(3) PB nr. L 219 van 16. 8. 1984, blz. 1.

BIJLAGE

»KRENTEN

1.2 // // // Klasse // Coëfficiënt // // // 1. »Schaduw", van de streek van Egion // 1,04264 // 2. »Select Zon", van de streek van Egion // 1,02058 // 3. »Schaduw", van de streek van Korinthië // 1,01323 // 4. »Select Zon", van de streek van Korinthië // 0,98332 // 5. »Courant", van de streek van Egion // 0,96911 // 6. »Select Zon", van Patras, de Ionische eilanden, de Nomos Ilias, Trifilias, Pylias // 0,95588 // 7. »Courant", van de streek van Korinthië // 0,95588 // 8. »Select Zon", van de rest van Messenië // 0,94117 // 9. »Courant", van Patras, de Ionische eilanden, de Nomos Ilias, Trifilias, Pylias // 0,92647 // 10. »Courant", van de rest van Messenië // 0,91176 // 11. »Courant", van de overige gebieden // 0,83382" // //