Home

86/249/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 mei 1986 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Frankrijk overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

86/249/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 mei 1986 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Frankrijk overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

86/249/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 mei 1986 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Frankrijk overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 165 van 21/06/1986 blz. 0035 - 0035


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 5 mei 1986

betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Frankrijk overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(86/249/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad van 12 maart 1985 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur (1), en met name op artikel 25,

Overwegende dat de Franse Regering overeenkomstig artikel 24, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 797/85 mededeling heeft gedaan van

- de circulaire nr. 5026 van 26 juli 1985 betreffende de compenserende vergoedingen voor de overwintering 1984-1985 en

- het ministerieel besluit van 27 augustus 1985 betreffende het classeren van gemeenten en delen van gemeenten als droge gebieden;

Overwegende dat de Commissie volgens artikel 25, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 797/85 bij beschikking moet vaststellen of met inachtneming van de medegedeelde maatregelen de in Frankrijk bestaande voorschriften ter uitvoering van Titel III van Verordening (EEG) nr. 797/85 nog steeds aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap aan de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 797/85 bedoelde gemeenschappelijke actie voldoen;

Overwegende dat de genoemde bepalingen beantwoorden aan de voorwaarden en doelstellingen van Verordening (EEG) nr. 797/85;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL over de financiële aspecten is geraadpleegd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in Frankrijk bestaande voorschriften ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 797/85 voldoen, met inachtneming van circulaire nr. 5026 van 26 juli 1985 betreffende de compenserende vergoedingen voor de overwintering 1984-1985 en het ministerieel besluit van 27 augustus 1985 betreffende het classeren van gemeenten en delen van gemeenten als droge gebieden, aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap aan de in artikel 1 van genoemde verordening bedoelde gemeenschappelijke actie.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 5 mei 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1.