Home

86/115/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 maart 1986 houdende vierde wijziging van Beschikking 85/632/EEG inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië

86/115/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 maart 1986 houdende vierde wijziging van Beschikking 85/632/EEG inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië

86/115/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 maart 1986 houdende vierde wijziging van Beschikking 85/632/EEG inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië

Publicatieblad Nr. L 099 van 15/04/1986 blz. 0023 - 0024


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 6 maart 1986

houdende vierde wijziging van Beschikking 85/632/EEG inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië

(86/115/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3768/85 (2), en met name op artikel 9,

Gelet op Richtlijn 72/461/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3768/85, en met name op artikel 8,

Gelet op Richtlijn 80/215/EEG van de Raad van 22 januari 1980 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesprodukten (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3768/85, inzonderheid op artikel 7,

Overwegende dat in Italië een epizooetie van mond- en klauwzeer is uitgebroken; dat deze epizooetie, gezien het omvangrijke handelsverkeer in levende dieren, vers vlees en bepaalde vleesprodukten, een gevaar vormt voor de veestapel van de overige Lid-Staten;

Overwegende dat de Commissie naar aanleiding van deze epizooetie van mond- en klauwzeer met name Beschikking 85/632/EEG van 18 december 1985 inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer in Italië (5) heeft gegeven, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 86/107/EEG (6);

Overwegende dat, als gevolg van de door de Italiaanse autoriteiten toegepaste maatregelen en uitgevoerde acties, en met name de vaccinatie tegen mond- en klauwzeer, deze ziekte nog slechts in bepaalde delen van Italië voorkomt;

Overwegende dat de beperkende maatregelen dienen te worden aangepast om rekening te houden met de ontwikkeling van de ziekte en de plaatselijk door de Italiaanse autoriteiten uitgevoerde acties;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 85/632/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, lid 2, wordt »25 februari 1986" vervangen door »6 maart 1986".

2. In artikel 2, lid 3, wordt »25 februari 1986" vervangen door »6 maart 1986".

3. In artikel 3, lid 3, wordt »25 februari 1986" vervangen door »6 maart 1986".

4. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

De Lid-Staten wijzigen hun maatregelen inzake het handelsverkeer ten einde die maatregelen met deze beschikking in overeenstemming te brengen binnen drie dagen na kennisgeving daarvan. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 6 maart 1986.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. 121 van 29. 7. 1964, blz. 1977/64.

(2) PB nr. L 362 van 31. 12. 1985, blz. 8.

(3) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 24.

(4) PB nr. L 47 van 21. 2. 1980, blz. 4.

(5) PB nr. L 379 van 31. 12. 1985, blz. 38.

(6) PB nr. L 93 van 8. 4. 1986, blz. 17.

BIJLAGE

1. Delen van het grondgebied waarvoor beperkingen gelden ten aanzien van het handelsverkeer in levende dieren:

- voor het gewest Veneto, het grondgebied van de »unità sanitarie locali" nrs. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33;

- het gewest Emilia-Romagna;

- het gewest Campanië;

- voor het gewest Lombardije, het grondgebied van de »unità sanitarie locali" nrs. 45, 46, 47, 48, 49 en 50;

- voor het gewest Abruzzen, het grondgebied van de »unità sanitarie locali" nrs. 5, 8 en 14;

- voor het gewest Marche, het grondgebied van de »unità sanitarie locali" nrs. 22 en 24;

- voor het gewest Puglia, het grondgebied van de »unità sanitarie locali" nrs. 31 en 33;

- alle andere delen van het Italiaanse grondgebied binnen een straal van 10 km rond iedere haard van mond- en klauwzeer die is geconstateerd na 13 december 1985.

2. Delen van het grondgebied waarvoor beperkingen gelden ten aanzien van het handelsverkeer in vers vlees en vleesprodukten:

a) voor vlees van dieren die zijn geslacht na 1 november 1985 en voor produkten op basis van vlees die met dit vlees zijn bereid:

- voor het gewest Veneto, het grondgebied van de »unità sanitarie locali" nrs. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33;

- voor het gewest Lombardije, het grondgebied van de »unità sanitarie locali" nrs. 45, 46, 47, 48, 49 en 50;

- het gewest Emilia-Romagna;

b) voor vlees van dieren die zijn geslacht na 1 januari 1986 en voor produkten op basis van vlees die met dit vlees zijn bereid:

- het gewest Campanië;

- voor het gewest Abruzzen, het grondgebied van de »unità sanitarie locali" nrs. 5, 8 en 14;

- voor het gewest Marche, het grondgebied van de »unità sanitarie locali" nrs. 22 en 24;

- voor het gewest Puglia, het grondgebied van de »unità sanitarie locali" nrs. 31 en 33;

c) alle andere delen van het Italiaanse grondgebied binnen een straal van 10 km rond iedere haard van mond- en klauwzeer die is geconstateerd na 1 januari 1986.