Home

Verordening (EEG) nr. 2008/85 van de Commissie van 19 juli 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1477/85 ten aanzien van de uiterste datum voor het indienen van aanvragen om steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees

Verordening (EEG) nr. 2008/85 van de Commissie van 19 juli 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1477/85 ten aanzien van de uiterste datum voor het indienen van aanvragen om steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees

Verordening (EEG) nr. 2008/85 van de Commissie van 19 juli 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1477/85 ten aanzien van de uiterste datum voor het indienen van aanvragen om steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees

Publicatieblad Nr. L 188 van 20/07/1985 blz. 0027 - 0027


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2008/85 VAN DE COMMISSIE

van 19 juli 1985

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1477/85 ten aanzien van de uiterste datum voor het indienen van aanvragen om steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2966/80 (2), en met name op artikel 20,

Overwegende dat, in verband met de dierziektesituatie in de Belgische veehouderij, onder andere bij Verordening (EEG) nr. 1477/85 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1706/85 (4), ten behoeve van België buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt zijn vastgesteld;

Overwegende dat de situatie met betrekking tot de Afrikaanse varkenspest in het besmettingsgebied echter nog niet volledig onder controle is; dat het daarom noodzakelijk is de infectiezone opnieuw vast te stellen en de termijn te verlengen voor het indienen van aanvragen voor steun in het kader van Verordening (EEG) nr. 1477/85;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1477/85 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste alinea wordt voor »19 juli 1985" gelezen »16 augustus 1985".

2. In de tweede alinea komen de plaatsnamen »Lendelede" en »Staden" te vervallen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 22 juli 1985.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 juli 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 307 van 18. 11. 1980, blz. 5.

(3) PB nr. L 145 van 4. 6. 1985, blz. 17.

(4) PB nr. L 163 van 22. 6. 1985, blz. 36.