Home

Verordening (EEG) nr. 1485/85 van de Raad van 23 mei 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1431/82 houdende bijzondere maatregelen voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen

Verordening (EEG) nr. 1485/85 van de Raad van 23 mei 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1431/82 houdende bijzondere maatregelen voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen

Verordening (EEG) nr. 1485/85 van de Raad van 23 mei 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1431/82 houdende bijzondere maatregelen voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen

Publicatieblad Nr. L 151 van 10/06/1985 blz. 0007 - 0007
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 18 blz. 0187
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 18 blz. 0187


VERORDENING (EEG) Nr. 1485/85 VAN DE RAAD

van 23 mei 1985

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1431/82 houdende bijzondere maatregelen voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 42 en 43,Gezien het voorstel van de Commissie (1),Gezien het advies van het Europese Parlement (2),Overwegende dat de produktie van erwten, tuin- en veldbonen voortdurend toeneemt; dat ten einde de afzet van deze produktie beter te spreiden in een stelsel van maandelijkse verhogingen voor de prijzen dient te worden voorzien;Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1431/82 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1032/84 (4), de steun voor erwten, tuin- en veldbonen voor diervoeding is vastgesteld op 45 % van het verschil tussen de drempelprijs en de wereldmarktprijs voor sojaschroot, en op 60 % van het verschil tussen deze prijzen voor niet-bittere lupinen; dat deze percentages voortvloeien uit de energie- en eiwitwaarde van de betrokken produkten en uit de verschillen in valorisatie van deze twee elementen in de Gemeenschap; dat met het oog op een goede administratie deze percentages op grond van deze overwegingen moeten kunnen worden vastgesteld volgens een aangepaste procedure;Overwegende dat de prijzen van bepaalde met sojaschroot concurrerende produkten deze bijzonder aantrekkelijk maken en daaruit moeilijkheden kunnen voortvloeien voor de afzet van in de Gemeenschap geproduceerde erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen; dat de gemiddelde prijs voor sojaschroot dus dient te worden aangepast om een evenwichtige concurrentiesituatie in stand te houden,HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1431/82 wordt als volgt gewijzigd:

1het volgende artikel wordt toegevoegd:"Artikel 2 bisTen einde spreiding van de verkoop van erwten, tuin- en veldbonen mogelijk te maken, worden de steundrempelprijs, de streefprijs en de minimumprijs maandelijks verhoogd gedurende een nader te bepalen tijdvak vanaf het begin van de derde maand van het verkoopseizoen, met een bedrag dat kan verschillen voor de steundrempelprijs, enerzijds, en de streefprijs en de minimumprijs anderzijds.De maandelijkse verhogingen, die voor elke maand gelijk zijn, worden elk jaar vastgesteld door de Raad, op voorstel van de Commissie, volgens de stemprocedure van artikel 43, lid 2, van het Verdrag, waarbij rekening wordt gehouden met de gemiddelde kosten van opslag en rente in de Gemeenschap.'';2artikel 3, lid 1, laatste zin, wordt vervangen door:"Deze steun is gelijk aan een deel van het verschil tussen deze prijzen. Dit deel wordt vastgesteld volgens de procedure van lid 5 op basis van de energie- en eiwitwaarde van de betrokken produkten en van de verschillen in valorisatie van deze twee elementen in de Gemeenschap.'';3artikel 4, lid 1, wordt vervangen door:"1. De gemiddelde wereldmarktprijs voor sojaschroot, berekend voor een plaats van overschrijding van de grens van de Gemeenschap en, in voorkomend geval, omgerekend tot de in artikel 2, lid 5, bedoelde standaardkwaliteit, wordt bepaald op grond van de gunstigste aankoopmogelijkheden op de wereldmarkt, waarbij de wereldmarktprijzen, in voorkomend geval, worden aangepast om rekening te houden met die van de concurrerende produkten. De Raad stelt op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, de criteria vast voor de bepaling van de wereldmarktprijs.''.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

(1) PB nr. C 67 van 14. 3. 1985, blz. 24.

(2) PB nr. C 94 van 15. 4. 1985.

(3) PB nr. L 162 van 12. 6. 1982, blz. 28.

(4) PB nr. L 107 van 19. 4. 1984, blz. 39.