Home

Richtlijn 85/1/EEG van de Raad van 18 december 1984 tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten op het gebied van de meeteenheden

Richtlijn 85/1/EEG van de Raad van 18 december 1984 tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten op het gebied van de meeteenheden

Richtlijn 85/1/EEG van de Raad van 18 december 1984 tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten op het gebied van de meeteenheden

Publicatieblad Nr. L 002 van 03/01/1985 blz. 0011 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 14 blz. 0140
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 13 Deel 18 blz. 0153
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 14 blz. 0140
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 13 Deel 18 blz. 0153


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 18 december 1984

tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten op het gebied van de meeteenheden

(85/1/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat de definitie van de SI-eenheid van lengte in internationaal verband is gewijzigd door de 17e Algemene Conferentie voor maten en gewichten (CGPM); dat het noodzakelijk is in communautair verband deze nieuwe definitie te gebruiken;

Overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie in een aanbeveling van 22 mei 1981 heeft verzocht de eenheid millimeter kwik naast de eenheid kilopascal te handhaven voor het meten van de bloeddruk en de druk van andere lichaamsvloeistoffen; dat het voor de hand ligt dat de Gemeenschap deze aanbeveling volgt;

Overwegende dat de barn een universeel gebruikte eenheid is voor het meten van de werkzame doorsnede bij kernreacties; dat de ervaring leert dat deze specifieke eenheid slechts met veel bezwaar vervangen kan worden door een SI-eenheid; dat het derhalve noodzakelijk is het gebruik van de barn op nucleair gebied toe te staan;

Overwegende dat Richtlijn 80/181/EEG (4) dienovereenkomstig moet worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage van Richtlijn 80/181/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. in hoofdstuk I, punt 1.1, wordt de definitie van de eenheid van lengte vervangen door:

»Eenheid van lengte

De meter is de lengte van de weg die het licht in vacuuem aflegt in een tijd van 1/299 792 458 seconde (17e CGPM - 1983 - resolutie 1)";

2. in hoofdstuk I, punt 4:

a) wordt de tabel als volgt aangevuld:

1.2,4 // // // »Grootheid // Eenheid // // 1.2.3.4 // // naam // symbool // waarde // // // // // Bloeddruk en druk van andere lichaamsvloeistoffen // millimeter kwik // mm Hg (*) // 1 mm Hg = 133,322 Pa // Werkzame doorsnede // barn // b // 1 b = 10 -28 m2"; // // // //

b) wordt de opmerking vervangen door:

»De voorvoegsels en hun symbolen van punt 1.3 zijn van toepassing op de bovengenoemde eenheden en symbolen, met uitzondering van de millimeter kwik en het symbool daarvan. Het veelvoud van 102a wordt echter »hectare" genoemd.";

3. in hoofdstuk II:

a) wordt de meeteenheid voor de bloeddruk uit de tabel geschrapt;

b) wordt de opmerking vervangen door:

»De voorvoegsels en hun symbolen van punt 1.3 van hoofdstuk I zijn van toepassing op de bovengenoemde eenheden en symbolen, met uitzondering van het symbool g .".

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om op 1 juli 1985 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 18 december 1984.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. BRUTON

(1) PB nr. C 155 van 14. 6. 1983, blz. 10.

(2) PB nr. C 242 van 12. 9. 1983, blz. 101.

(3) PB nr. C 341 van 19. 12. 1983, blz. 1.

(4) PB nr. L 39 van 15. 2. 1980, blz. 40.