Home

85/412/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 juli 1985 houdende goedkeuring van een wijziging in het programma voor de katoensector in Griekenland (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

85/412/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 juli 1985 houdende goedkeuring van een wijziging in het programma voor de katoensector in Griekenland (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

85/412/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 juli 1985 houdende goedkeuring van een wijziging in het programma voor de katoensector in Griekenland (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 229 van 28/08/1985 blz. 0019 - 0019


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 1985

houdende goedkeuring van een wijziging in het programma voor de katoensector in Griekenland

(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

(85/412/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 389/82 van de Raad van 15 februari 1982 betreffende producentengroeperingen en unies daarvan in de sector katoen (1), en met name op artikel 8, lid 1,

Overwegende dat de Griekse Regering op 8 maart 1985 mededeling heeft gedaan van een wijziging in het programma voor de katoensector dat is goedgekeurd bij Beschikking 83/106/EEG van de Commissie van 7 maart 1983 (2);

Overwegende dat deze wijziging ten doel heeft dit programma aan te passen met betrekking tot de mechanisering van het plukken en de installaties voor opslag en egrenering van katoen;

Overwegende dat het gewijzigde programma alle elementen bevat die deze wijziging motiveren en die bedoeld zijn in artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 389/82; dat het programma beantwoordt aan de bij die verordening vastgestelde doelstellingen en voorwaarden;

Overwegende dat de vooruitzichten van het programma met betrekking tot de bijstand uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw binnen de grenzen van de in artikel 10, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 389/82 bedoelde kostenraming blijven;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de Landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De op 8 maart 1985 door de Griekse Regering overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 389/82 medegedeelde wijziging van het programma voor de katoensector wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek.

Gedaan te Brussel, 23 juli 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 51 van 23. 12. 1982, blz. 1.

(2) PB nr. L 66 van 12. 3. 1983, blz. 18.