Home

Verordening (EEG) nr. 3674/84 van de Commissie van 21 december 1984 betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

Verordening (EEG) nr. 3674/84 van de Commissie van 21 december 1984 betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

Verordening (EEG) nr. 3674/84 van de Commissie van 21 december 1984 betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

Publicatieblad Nr. L 340 van 28/12/1984 blz. 0050 - 0050


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3674/84 VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1984

betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2057/82 van de Raad van 29 juni 1982 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de activiteiten van vissersvaartuigen uit de Lid-Staten (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1729/83 (2), inzonderheid op artikel 10, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 320/84 van de Raad van 31 januari 1984 inzake de vaststelling van de voor 1984 geldende voorlopige totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen van visbestanden in de visserijzone van de Gemeenschap en het voor de Gemeenschap voorlopig beschikbare gedeelte van deze vangsten, de verdeling van dit gedeelte over de Lid-Staten en de bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3434/84 (4), quota's vastlegt voor haring voor 1984;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van haring in de wateren van ICES-gebied III b, c, d, door vaartuigen die de vlag voeren van Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd, het voor 1984 toegewezen quotum bereikt hebben,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van haring in de wateren van ICES-gebied III b, c, d, door vaartuigen die de vlag voeren van Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd, wordt het aan Denemarken voor 1984 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op haring in de wateren van ICES-gebied III b, c, d, door vaartuigen die de vlag voeren van Denemarken of die in Denemarken zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van haring welke door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 20 december 1984.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1984.

Voor de Commissie

Giorgios CONTOGEORGIS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 220 van 29. 7. 1982, blz. 1.

(2) PB nr. L 169 van 28. 6. 1983, blz. 14.

(3) PB nr. L 37 van 8. 2. 1984, blz. 1.

(4) PB nr. L 318 van 7. 12. 1984, blz. 6.