Home

Richtlijn 84/223/EEG van de Raad van 10 april 1984 houdende twintigste wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

Richtlijn 84/223/EEG van de Raad van 10 april 1984 houdende twintigste wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

Richtlijn 84/223/EEG van de Raad van 10 april 1984 houdende twintigste wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

Publicatieblad Nr. L 104 van 17/04/1984 blz. 0025 - 0025
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 13 Deel 16 blz. 0016
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 13 Deel 16 blz. 0016


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 10 april 1984

houdende twintigste wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

(84/223/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat Richtlijn 64/54/EEG (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 84/86/EEG (5), een lijst bevat van conserveermiddelen die mogen worden gebruikt voor de bescherming van voor menselijke voeding bestemde waren tegen bederf door micro-organismen;

Overwegende dat volgens het Commissievoorstel dat momenteel ter tafel ligt, aan de lijst van toegestane conserveermiddelen kaliumbisulfiet en natamycine moeten worden toegevoegd, terwijl thiabendazol voor onbepaalde tijd zou moeten worden toegestaan voor de oppervlaktebehandeling van citrusvruchten en bananen;

Overwegende dat, in afwachting van een besluit van de Raad betreffende dit voorstel in zijn geheel en onverminderd de lopende besprekingen ter zake, bij wijze van conservatoire maatregel de machtiging voor thiabendazol voorlopig van 16 april 1984 tot en met 15 mei 1984 moet worden verlengd, ten einde een onderbreking van het traditionele handelsverkeer in citrusvruchten en bananen te voorkomen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In nummer E 233, sub c), van afdeling I van de bijlage bij Richtlijn 64/54/EEG wordt de datum 16 april 1984 vervangen door 16 mei 1984.

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Luxemburg, 10 april 1984.

Voor de Raad

De Voorzitter

C. CHEYSSON

(1) PB nr. C 330 van 17. 12. 1981, blz. 7.

(2) PB nr. C 125 van 17. 5. 1982, blz. 147.

(3) PB nr. C 178 van 15. 7. 1982, blz. 4.

(4) PB nr. 12 van 27. 1. 1964, blz. 161/64.

(5) PB nr. L 40 van 11. 2. 1984, blz. 29.