Home

84/292/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 april 1984 betreffende gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor invoer van vers vlees uit Belize

84/292/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 april 1984 betreffende gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor invoer van vers vlees uit Belize

84/292/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 april 1984 betreffende gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor invoer van vers vlees uit Belize

Publicatieblad Nr. L 144 van 30/05/1984 blz. 0010 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 17 blz. 0134
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 30 blz. 0233
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 17 blz. 0134
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 30 blz. 0233


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 27 april 1984

betreffende gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor invoer van vers vlees uit Belize

( 84/292/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen en varkens en van vers vlees uit derde landen ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 83/91/EEG ( 2 ) , inzonderheid op artikel 16 ,

Overwegende dat bij een bezoek van de veterinaire diensten van de Gemeenschap is gebleken dat de diergezondheidssituatie in Belize stabiel is en door goed gestructureerde en georganiseerde veterinaire diensten volledig wordt gecontroleerd , met name ten aanzien van ziekten die via vlees kunnen worden overgedragen ;

Overwegende dat de verantwoordelijke veterinaire instanties van Belize bovendien hebben bevestigd dat Belize sedert ten minste twaalf maanden vrij is van runderpest en mond - en klauwzeer en dat in deze periode niet tegen deze ziekten is ingeënt ;

Overwegende dat de verantwoordelijke veterinaire instanties van Belize zich ertoe hebben verbonden de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Lid-Staten binnen 24 uur per telexbericht of per telegram in kennis te stellen van het voorkomen van één van bovengenoemde ziekten of van het besluit om tegen één daarvan in te enten ;

Overwegende dat de gezondheidsvoorschriften en de gezondheidscertificering moeten worden afgestemd op de diergezondheidssituatie in het betrokken derde land ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

1 . De Lid-Staten geven toestemming tot invoer uit Belize van vers vlees van als huisdier gehouden runderen en eenhoevigen , dat de garanties biedt die zijn vervat in het gezondheidscertificaat waarvan het model in de bijlage bij deze beschikking is opgenomen en waarvan de zending vergezeld moet gaan .

2 . De Lid-Staten geven geen toestemming tot invoer uit Belize van andere dan de in lid 1 bedoelde soorten vers vlees .

Artikel 2

Deze beschikking geldt niet voor de invoer van klieren en organen die met toestemming van het land van bestemming worden ingevoerd voor de bereiding van farmaceutische produkten .

Artikel 3

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 mei 1984 .

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 27 april 1984 .

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 302 van 31 . 12 . 1972 , blz . 28 .

( 2 ) PB nr . L 59 van 5 . 3 . 1983 , blz . 34 .

BIJLAGE

GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

voor vers vlees ( 1 ) van als huisdier gehouden runderen en eenhoevigen bestemd voor de Europese Economische Gemeenschap

Land van bestemming : ...

Referentienummer van het vleeskeuringscertificaat ( 2 ) : ...

Land van verzending : BELIZE

Ministerie : ...

Dienst : ...

Referentie : ... ( facultatief )

I . Identificatie van het vlees

Vlees van : ... ( diersoort )

Aard van het produkt : ...

Aard van de verpakking : ...

Aantal stuks of colli : ...

Nettogewicht : ...

II . Herkomst van het vlees

Adres(sen ) en erkenningsnummer(s ) ( 2 ) van het ( de ) erkende slachthuis ( slachthuizen ) : ...

Adres(sen ) en erkenningsnummer(s ) ( 2 ) van de erkende uitsnijderij(en ) : ...

III . Bestemming van het vlees

Het vlees wordt verzonden van : ... ( plaats van lading )

naar : ... ( land en plaats van bestemming )

per ( vervoermiddel ) ( 3 ) : ...

Naam en adres van de afzender : ...

Naam en adres van de geadresseerde : ...

IV . Gezondheidsverklaring

Ondergetekende , officieel dierenarts , verklaart hierbij dat het hierboven omschreven verse vlees afkomstig is van dieren die voor het slachten sedert ten minste drie maanden of , voor dieren van minder dan drie maanden , sedert hun geboorte op het grondgebied van Belize verbleven .

Gedaan te ... , op ...

... ( handtekening van de officiële dierenarts )

Stempel ...

( 1 ) Vers vlees : alle voor menselijke consumptie geschikte delen van als huisdier gehouden runderen en eenhoevigen , welke delen geen conserveringsbehandeling hebben ondergaan ; als vers vlees wordt ook beschouwd vlees dat gekoeld of bevroren is .

( 2 ) Facultatief wanneer overeenkomstig artikel 19 , sub a ) , van Richtlijn 72/462/EEG met toestemming van het land van bestemming vers vlees wordt ingevoerd voor ander gebruik dan menselijke consumptie .

( 3 ) Bij verzending per spoorwagon of vrachtwagen dient het kentekennummer , bij verzending per vliegtuig het nummer van de vlucht en bij verzending per schip de naam van het schip te worden vermeld .