Home

84/89/EGKS: Beschikking van de Commissie van 21 december 1983 tot wijziging van Beschikking 78/975/EGKS van de Commissie van 16 november 1978 houdende goedkeuring van bijzondere vervoertarieven van de ,,Deutsche Bundesbahn''ten gunste van de kolen- en staalproducerende ondernemingen in Saarland (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

84/89/EGKS: Beschikking van de Commissie van 21 december 1983 tot wijziging van Beschikking 78/975/EGKS van de Commissie van 16 november 1978 houdende goedkeuring van bijzondere vervoertarieven van de ,,Deutsche Bundesbahn''ten gunste van de kolen- en staalproducerende ondernemingen in Saarland (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

84/89/EGKS: Beschikking van de Commissie van 21 december 1983 tot wijziging van Beschikking 78/975/EGKS van de Commissie van 16 november 1978 houdende goedkeuring van bijzondere vervoertarieven van de ,,Deutsche Bundesbahn''ten gunste van de kolen- en staalproducerende ondernemingen in Saarland (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 050 van 21/02/1984 blz. 0009 - 0009


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1983

tot wijziging van Beschikking 78/975/EGKS van de Commissie van 16 november 1978 houdende goedkeuring van bijzondere vervoertarieven van de »Deutsche Bundesbahn" ten gunste van de kolen- en staalproducerende ondernemingen in Saarland

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(84/89/EGKS)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 70, vierde alinea,

Overwegende dat de Commissie bij haar Beschikking 78/975/EGKS (1), na een diepgaand bijkomend onderzoek van de toestand bij de kolen- en staalindustrieën in Saarland en rekening houdend met onder meer het lopende programma tot herstructurering en wederaanpassing van deze industrieën, dat in 1983 moest zijn voltooid, de toepassing van de bijzondere tarieven van de »Deutsche Bundesbahn" nrs. 188, 196, 197, 263, 270 en 273 en van tarief nr. 9133 ten gunste van de kolen- en staalproducerende ondernemingen in Saarland tot en met 31 december 1983 heeft goedgekeurd; dat deze goedkeuring voor het eerst in 1966 door de Hoge Autoriteit van de EGKS werd verleend;

Overwegende dat de Commissie bij haar Beschikking 82/445/EGKS van 18 mei 1982 (2) beslist heeft de toepassingsduur van die tarieven met een jaar te verlengen en wel tot 31 december 1984 met een op 1 januari 1984 ingaande vermindering van de toegestane tariefreducties met ten minste 50 % ten opzichte van de normaal toegepaste tarieven;

Overwegende dat de Regering van de Duitse Bondsrepubliek bij haar brief van 22 september 1983 om een nieuwe verlenging van deze tarieven tot en met 31 december 1988 heeft verzocht;

Overwegende dat het, rekening houdend met de economische toestand van de EGKS-industrieën in Saarland en met de aan de gang zijnde pogingen tot herstructurering, aangewezen is de vermindering met 50 % van de tariefreductie zoals door de bovengenoemde Beschikking 82/445/EGKS vastgesteld, niet op 1 januari 1984 toe te passen; dat de opheffing op 31 december 1984 van die tarieven nochtans behouden dient te blijven,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Artikel 3 van Beschikking 78/975/EGKS van de Commissie van 16 november 1978, gewijzigd bij Beschikking 82/445/EGKS van 18 mei 1982, wordt als volgt gewijzigd:

- de bepalingen van punt 1 worden opgeheven,

- het cijfer 2 wordt geschrapt.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 21 december 1983.

Voor de Commissie

Giorgios CONTOGEORGIS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 330 van 25. 11. 1978, blz. 34.

(2) PB nr. L 206 van 14. 7. 1982, blz. 38.