Home

Verordening (EEG) nr. 2835/83 van de Commissie van 11 oktober 1983 houdende vaststelling, voor bepaalde zeegebieden ten westen van Schotland, van de juiste periode tussen 1 oktober 1983 en 31 maart 1984 gedurende welke het gebruik van trawlnetten, Deense zegennetten (snurrevod) en soortgelijke netten, alsmede van ringzegens en andere ringnetten, verboden is

Verordening (EEG) nr. 2835/83 van de Commissie van 11 oktober 1983 houdende vaststelling, voor bepaalde zeegebieden ten westen van Schotland, van de juiste periode tussen 1 oktober 1983 en 31 maart 1984 gedurende welke het gebruik van trawlnetten, Deense zegennetten (snurrevod) en soortgelijke netten, alsmede van ringzegens en andere ringnetten, verboden is

Verordening (EEG) nr. 2835/83 van de Commissie van 11 oktober 1983 houdende vaststelling, voor bepaalde zeegebieden ten westen van Schotland, van de juiste periode tussen 1 oktober 1983 en 31 maart 1984 gedurende welke het gebruik van trawlnetten, Deense zegennetten (snurrevod) en soortgelijke netten, alsmede van ringzegens en andere ringnetten, verboden is

Publicatieblad Nr. L 279 van 12/10/1983 blz. 0006 - 0006


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2835/83 VAN DE COMMISSIE

van 11 oktober 1983

houdende vaststelling, voor bepaalde zeegebieden ten westen van Schotland, van de juiste periode tussen 1 oktober 1983 en 31 maart 1984 gedurende welke het gebruik van trawlnetten, Deense zegennetten (snurrevod) en soortgelijke netten, alsmede van ringzegens en andere ringnetten, verboden is

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 171/83 van de Raad van 27 januari 1983 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden (1), en met name op artikel 15, lid 2,

Overwegende dat sommige zeearmen en andere gebieden langs de westkust van Schotland fungeren als kinderkamergebieden voor haring tijdens dat gedeelte van de winter dat ook op sprot wordt gevist; dat het wenselijk is de hergroepering van het westelijk haringbestand door het vangen van onvolwassen haring als bijvangst bij de sprotvisserij niet in gevaar te brengen;

Overwegende dat de periode tijdens welke sprot en onvolwassen haring samen, in grote aantallen in deze zeearmen en andere gebieden aanwezig zijn, al naar gelang van de weersomstandigheden, van jaar tot jaar verschilt tijdens de wintermaanden van 1 oktober tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar;

Overwegende dat momenteel in deze gebieden zulke grote aantallen onvolwassen haring aanwezig zijn, dat een onmiddellijke toepassing van deze sluiting tot en met 31 maart 1984 gerechtvaardigd is;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visbestanden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het gebruik van trawlnetten, Deense zegennetten (snurrevod) of soortgelijke netten, alsmede ringzegens en andere ringnetten is verboden in de zeegebieden ten westen van Schotland als omschreven in bijlage VII van Verordening (EEG) nr. 171/83, in het tijdvak dat ingaat bij de inwerkingtreding van deze verordening en eindigt op 31 maart 1984.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 oktober 1983.

Voor de Commissie

Giorgios CONTOGEORGIS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 24 van 27. 1. 1983, blz. 14.