Home

Verordening (EEG) nr. 1837/83 van de Commissie van 5 juli 1983 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op 2,2' -Oxydiëthanol (diëthyleenglycol) van postonderverdeling 29.08 B ex I, van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3377/82 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 1837/83 van de Commissie van 5 juli 1983 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op 2,2' -Oxydiëthanol (diëthyleenglycol) van postonderverdeling 29.08 B ex I, van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3377/82 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 1837/83 van de Commissie van 5 juli 1983 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op 2,2' -Oxydiëthanol (diëthyleenglycol) van postonderverdeling 29.08 B ex I, van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3377/82 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Publicatieblad Nr. L 181 van 06/07/1983 blz. 0008


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1837/83 VAN DE COMMISSIE

van 5 juli 1983

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op 2,2'-Oxydiëthanol (diëthyleenglycol) van postonderverdeling 29.08 B ex I, van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3377/82 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3377/82 van de Raad van 8 december 1982 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1983 op bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), inzonderheid op artikel 12,

Overwegende dat op grond van de artikelen 1 en 9 van genoemde verordening schorsing van invoerrechten wordt toegekend aan alle in bijlage C vermelde landen en gebieden die niet in kolom 4 van bijlage A voorkomen, in het kader van de preferentiële tariefplafonds die zijn vastgelegd in kolom 9 van bijlage A; dat volgens de bepalingen van artikel 10 van genoemde verordening, zodra de betreffende individuele plafonds op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt, op elk ogenblik kan worden overgegaan tot de wederinstelling van de heffing van invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit elk land of gebied in kwestie;

Overwegende dat voor 2,2'-Oxydiëthanol (diëthyleenglycol) het individuele plafond wordt vastgesteld op 269 000 Ecu; dat op 24 juni 1983 de invoer in de Gemeenschap van de produkten van oorsprong uit Brazilië door afboeking het betreffende plafond heeft bereikt; dat het aangewezen is de rechten voor de betreffende produkten opnieuw in te stellen ten opzichte van Brazilië,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 9 juli 1983 wordt de heffing van invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG) nr. 3377/82 van de Raad was geschorst, opnieuw ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de volgende produkten van oorsprong uit Brazilië:

1.2 // // // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // // // 29.08 B ex I (NIMEXE-code 29.08-32) // 2,2'-Oxydiëthanol (diëthyleenglycol) // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 juli 1983.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 363 van 23. 12. 1982, blz. 1.