Home

83/524/EEG: Beschikking van de Commissie van 13 oktober 1983 tot wijziging van Beschikking 81/983/EEG inzake de erkenning van voedselhulpacties gevoerd door humanitaire organisaties en waarbij vrijstelling wordt verleend van de toepassing van de monetaire compenserende bedragen (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

83/524/EEG: Beschikking van de Commissie van 13 oktober 1983 tot wijziging van Beschikking 81/983/EEG inzake de erkenning van voedselhulpacties gevoerd door humanitaire organisaties en waarbij vrijstelling wordt verleend van de toepassing van de monetaire compenserende bedragen (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

83/524/EEG: Beschikking van de Commissie van 13 oktober 1983 tot wijziging van Beschikking 81/983/EEG inzake de erkenning van voedselhulpacties gevoerd door humanitaire organisaties en waarbij vrijstelling wordt verleend van de toepassing van de monetaire compenserende bedragen (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 297 van 29/10/1983 blz. 0035 - 0035


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 13 oktober 1983

tot wijziging van Beschikking 81/983/EEG inzake de erkenning van voedselhulpacties gevoerd door humanitaire organisaties en waarbij vrijstelling wordt verleend van de toepassing van de monetaire compenserende bedragen

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(83/524/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 974/71 van de Raad van 12 mei 1971 betreffende bepaalde conjunctuurpolitieke maatregelen welke naar aanleiding van de tijdelijke verruiming van de fluctuatiemarges van de valuta's van sommige Lid-Staten dienen te worden genomen in de landbouwsector (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 109/83 (2), en met name op artikel 6,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1371/81 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2898/81 (4), de administratieve uitvoeringsbepalingen inzake de bij Verordening (EEG) nr. 974/71 ingestelde monetaire compenserende bedragen zijn vastgesteld;

Overwegende dat de uitvoer naar derde landen, die plaatsvindt in het kader van voedselhulpacties zoals bedoeld in artikel 21, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1371/81, moet worden vrijgesteld van de toepassing van monetaire compenserende bedragen wanneer deze uitvoer wordt gerealiseerd door humanitaire organisaties die volgens een communautaire procedure zijn erkend;

Overwegende dat bij Beschikking 81/983/EEG van de Commissie van 20 november 1981 (5), gewijzigd bij Beschikking 83/289/EEG van de Commissie van 30 mei 1983 (6), verschillende humanitaire organisaties zijn erkend; dat de naam van een van deze organisaties is gewijzigd; dat een andere organisatie haar activiteiten heeft beëindigd; dat genoemde beschikking dus dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van alle betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In de bijlage bij Beschikking 81/983/EEG worden de organisatie »Polish Relief Fund (Midlands)" op de tweede regel en de nadere aanduiding »(Worthing)" op de derde regel geschrapt.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk.

Gedaan te Brussel, 13 oktober 1983.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 106 van 12. 5. 1971, blz. 1.

(2) PB nr. L 16 van 20. 1. 1983, blz. 3.

(3) PB nr. L 138 van 25. 5. 1981, blz. 1.

(4) PB nr. L 287 van 8. 10. 1981, blz. 1.

(5) PB nr. L 361 van 16. 12. 1981, blz. 23.

(6) PB nr. L 155 van 14. 6. 1983, blz. 18.