Home

83/122/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 maart 1983 tot vaststelling van specifieke maatregelen van communautair belang met betrekking tot de strategie op energiegebied (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

83/122/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 maart 1983 tot vaststelling van specifieke maatregelen van communautair belang met betrekking tot de strategie op energiegebied (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

83/122/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 maart 1983 tot vaststelling van specifieke maatregelen van communautair belang met betrekking tot de strategie op energiegebied (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 082 van 29/03/1983 blz. 0023 - 0024


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 23 maart 1983

tot vaststelling van specifieke maatregelen van communautair belang met betrekking tot de strategie op energiegebied

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(83/122/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 625/83 van de Raad van 15 maart 1983 tot instelling van een speciaal energieontwikkelingsprogramma (1), en inzonderheid op artikel 4,

Overwegende dat de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig artikel 2 van genoemde verordening, aanvragen voor een financiële bijstand heeft ingediend;

Overwegende dat de voorwaarden vermeld in genoemde verordening tot toekenning van een financiële bijstand zijn vervuld;

Overwegende dat de huidige beschikking conform het advies van het Comité, bedoeld in artikel 7 van genoemde verordening is,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Een financiële bijdrage ten bedrage van 210 miljoen Ecu wordt toegekend voor projecten en maatregelen ingediend door de Bondsrepubliek Duitsland waarvan de bijzonderheden in de bijlage zijn vermeld en een wezenlijk deel uitmaken van de huidige beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 23 maart 1983.

Voor de Commissie

Étienne DAVIGNON

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 73 van 19. 3. 1983, blz. 8.

BIJLAGE

1.2.3.4.5.6,7.8.9 // // // // // // // // // Nr. van het project // Naam van het project // Type van het project // Overheids- uitgaven voorzien in 1983 (miljoen Ecu (1)) // % van de Gemeenschaps- ondersteuning (met betrekking tot (4)) // Andere Gemeenschaps- financieringen 1983 // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9 // // // // // // Steun % met betrekking tot (4) // Lening % met betrekking tot (4) // Gemeenschaps- financieringen totaal // Ondersteuning overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 625/83 (miljoen Ecu) // // // // // // // // 1.2.3.4.5.6,7.8.9 // (1) // (2) // (3) // (4) // (5) // (6) // (7) // (8) // // // // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9 // 1 // Solar Village SV3 // Zonnedorp // 2,29 // - // - // - // - // - // 2 // »Rohrreaktor" Salzgitter // Vloeibaarmaking van steenkool // 8,42 // 65 // - // - // 65 // 5,47 // 3 // VEW - KUV // Vergassing van steenkool // 9,92 // 65 // - // - // 65 // 6,45 // 4 // MKW Volklingen // Kolengestookte centrale met gefluïdiseerd bed // 4,31 // 60 // - // - // 60 // 2,58 // 5 // Regeling van de cokes-kolen // Produktiehulp // 232,89 // 49,4 // - // - // 49,4 // 115,13 // 6 // SNR-300 Kalkar // Snelle kweekreactor // 152,24 // 25 // - // - // 25 // 38,06 // 7 // THTR-300 Schmehausen // Hoge-temperatuur Thoriumreactor // 143,19 // 25 // - // - // 25 // 35,80 // 8 // Cokes-kolenmijnen // Rationalisatie van de produktie // 31,35 // - // 2 // 62 // 64 // - // 9 // Verwarming Universiteit Aken // Gefluïdiseerd bed onder druk (proefinstallatie) // 5,39 // 65 // - // - // 65 // 3,50 // 10 // Rheinbraun // Hydrogasificatie van bruinkool in een gefluïdiseerd bed (proefinstallatie) // 4,36 // 65 // - // - // 65 // 2,83 // 11 // Saarbergwerke // Gebruik in de mijnbouw van gips verkregen door de ontzwaveling van rookgassen (proefproject) // 0,27 // 65 // - // - // 65 // 0,18 210,00 // // // // // // // // //

(1) Wisselkoers 1 Ecu = 2,31867 DM.