Home

Verordening (EEG) nr. 3064/82 van de Commissie van 18 november 1982 betreffende de aanpassing van de aanbiedingsprijs franco-grens voor maïshybriden voor zaaidoeleinden

Verordening (EEG) nr. 3064/82 van de Commissie van 18 november 1982 betreffende de aanpassing van de aanbiedingsprijs franco-grens voor maïshybriden voor zaaidoeleinden

Verordening (EEG) nr. 3064/82 van de Commissie van 18 november 1982 betreffende de aanpassing van de aanbiedingsprijs franco-grens voor maïshybriden voor zaaidoeleinden

Publicatieblad Nr. L 323 van 19/11/1982 blz. 0013 - 0014
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 15 blz. 0177
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 26 blz. 0122
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 15 blz. 0177
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 26 blz. 0122


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3064/82 VAN DE COMMISSIE

van 18 november 1982

betreffende de aanpassing van de aanbiedingsprijs franco-grens voor maïshybriden voor zaaidoeleinden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3808/81 (2), en met name op artikel 6, lid 5,

Overwegende dat indien bij invoer in de Gemeenschap de maïshybriden voor zaaidoeleinden worden aangeboden in een ander commercialisatie- of verpakkingsstadium dan voor de vaststelling van de referentieprijs wordt aangehouden, met name indien het zaaizaad betreft dat is voortgebracht in het kader van een vermeerderingscontract met derde landen, op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1578/72 van de Raad van 20 juli 1972 (3), de aanbiedingsprijs franco-grens van dit produkt dienovereenkomstig moet worden aangepast;

Overwegende dat, rekening houdende met de traditionele handelspraktijken, bepaalde hoeveelheden mogen worden ingevoerd in een ander commercialisatie- of verpakkingsstadium dan voor de vaststelling van de referentieprijs wordt aangehouden; dat bijgevolg de aanbiedingsprijs franco-grens dienovereenkomstig moet worden aangepast;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor zaaizaad,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de vaststelling van de aanbiedingsprijs franco-grens voor maïshybriden voor zaaidoeleinden geschieden de in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1578/72 bedoelde aanpassingen overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 november 1982.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 246 van 5. 11. 1971, blz. 1.

(2) PB nr. L 382 van 31. 12. 1981, blz. 37.

(3) PB nr. L 168 van 26. 7. 1972, blz. 1.

BIJLAGE

MAÏSHYBRIDEN

Invoer in het kader van een vermeerderingscontract: niet in de prijs franco-grens begrepen kosten

(in Ecu/100 kg)

1.2.3.4 // // // // // // I // II // III // // // // // I. In verpakking voor directe verkoop: // // // // a) Kosten voor teelt en toezicht // 1,61 // 1,61 // 1,61 // b) Financieringskosten // 0,75 // 1,00 // 2,00 // // // // // Totaal // 2,36 // 2,61 // 3,61 // // // // // II. Halffabrikaat: // // // // a) Kosten voor teelt en toezicht // 1,61 // 1,61 // 1,61 // b) Financieringskosten // 0,75 // 1,00 // 2,00 // c) Sortering en verpakking in zakken // 5,97 // 5,97 // 6,92 // d) Sorteringsverlies // 2,70 // 4,60 // 11,80 // e) Behandeling // 1,00 // 1,00 // 1,00 // f) Zak, aflevering // 1,61 // 1,61 // 1,86 // // // // // Totaal // 13,64 // 15,79 // 25,19 // // // //