Home

Verordening (EEG) nr. 2599/82 van de Commissie van 28 september 1982 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op vaatwerk, huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein, van tariefpost 69.11, van oorsprong uit Chili, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3601/81 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 2599/82 van de Commissie van 28 september 1982 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op vaatwerk, huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein, van tariefpost 69.11, van oorsprong uit Chili, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3601/81 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 2599/82 van de Commissie van 28 september 1982 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op vaatwerk, huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein, van tariefpost 69.11, van oorsprong uit Chili, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3601/81 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Publicatieblad Nr. L 277 van 29/09/1982 blz. 0008 - 0008


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2599/82 VAN DE COMMISSIE

van 28 september 1982

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op vaatwerk, huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein, van tariefpost 69.11, van oorsprong uit Chili, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3601/81 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3601/81 van de Raad van 7 december 1981 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1982 op bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), inzonderheid op artikel 10,

Overwegende dat op grond van de artikelen 1 en 9 van genoemde verordening schorsing van invoerrechten wordt toegekend aan alle in bijlage C vermelde landen en gebieden die niet in kolom 4 van bijlage A voorkomen, in het kader van de preferentiële tariefplafonds die zijn vastgelegd in kolom 9 van genoemde bijlage A; dat volgens de bepalingen van artikel 10 van genoemde verordening, zodra de betreffende individuele plafonds op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt, op elk ogenblik kan worden overgegaan tot de wederinstelling van de heffing van invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit elk land of gebied in kwestie;

Overwegende dat voor vaatwerk, huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein, van tariefpost 69.11 het individuele plafond wordt vastgesteld op 451 500 Ecu; dat op 21 september 1982 de invoer in de Gemeenschap van de produkten van oorsprong uit Chili door afboeking het betreffende plafond heeft bereikt; dat derhalve de rechten voor de betreffende produkten opnieuw dienen te worden ingesteld ten opzichte van Chili,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 2 oktober 1982 wordt de heffing van invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG) nr. 3601/81 van de Raad was geschorst, weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de volgende produkten van oorsprong uit Chili:

1.2 // // // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // // // 69.11 // Vaatwerk, huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 september 1982.

Voor de Commissie

Antonio GIOLITTI

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 365 van 21. 12. 1981, blz. 1.