Home

Verordening (EEG) nr. 1757/82 van de Commissie van 2 juli 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1581/81 houdende uitvoeringsbepalingen van de premieregeling voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand

Verordening (EEG) nr. 1757/82 van de Commissie van 2 juli 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1581/81 houdende uitvoeringsbepalingen van de premieregeling voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand

Verordening (EEG) nr. 1757/82 van de Commissie van 2 juli 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1581/81 houdende uitvoeringsbepalingen van de premieregeling voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand

Publicatieblad Nr. L 193 van 03/07/1982 blz. 0017 - 0017


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1757/82 VAN DE COMMISSIE

van 2 juli 1982

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1581/81 houdende uitvoeringsbepalingen van de premieregeling voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1357/80 van de Raad van 5 juni 1980 tot instelling van een premieregeling voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1198/82 (2), inzonderheid op artikel 6,

Overwegende dat de bij artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1581/81 van de Commissie (3) vastgestelde termijn in de praktijk onvoldoende blijkt; dat die verordening derhalve moet worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1581/81 wordt gelezen:

»1. De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1357/80 en in artikel 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1056/81 vastgestelde bedragen worden uitgekeerd binnen 15 maanden na het begin van het in artikel 1, lid 1, bedoelde tijdvak.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 16 juni 1982.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 2 juli 1982.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 140 van 5. 6. 1980, blz. 1.

(2) PB nr. L 140 van 20. 5. 1982, blz. 28.

(3) PB nr. L 154 van 13. 6. 1981, blz. 38.