Home

Verordening (EEG) nr. 1427/82 van de Raad van 18 mei 1982 tot vaststelling van de steun voor vezelvlas en hennep voor het verkoopseizoen 1982/1983

Verordening (EEG) nr. 1427/82 van de Raad van 18 mei 1982 tot vaststelling van de steun voor vezelvlas en hennep voor het verkoopseizoen 1982/1983

Verordening (EEG) nr. 1427/82 van de Raad van 18 mei 1982 tot vaststelling van de steun voor vezelvlas en hennep voor het verkoopseizoen 1982/1983

Publicatieblad Nr. L 162 van 12/06/1982 blz. 0024 - 0024


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1427/82 VAN DE RAAD

van 18 mei 1982

tot vaststelling van de steun voor vezelvlas en hennep voor het verkoopseizoen 1982/1983

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1308/70 van de Raad van 29 juni 1970 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vlas en hennep ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 , inzonderheid op artikel 4 , lid 3 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening ( EEG ) nr . 1308/70 is bepaald dat de steun voor in de Gemeenschap geproduceerd vlas dat hoofdzakelijk bestemd is voor de vezelproduktie en voor in de Gemeenschap geproduceerde hennep ieder jaar wordt vastgesteld ;

Overwegende dat krachtens artikel 4 , lid 2 , van genoemde verordening de steun per ingezaaide en geoogste hectare zo wordt vastgesteld dat het evenwicht tussen de in de Gemeenschap benodigde omvang van de produktie en de afzetmogelijkheden van deze produktie verzekerd is ; dat bij de vaststelling van dit steunbedrag rekening moet worden gehouden met de prijs van vlas - en hennepvezel en van hennepzaad op de wereldmarkt , met die van andere concurrerende natuurlijke produkten , alsmede met de streefprijs voor lijnzaad ;

Overwegende dat in artikel 68 van de Toetredingsakte van 1979 de criteria zijn bepaald voor de vaststelling van het steunbedrag voor vezelvlas en voor hennep in Griekenland ;

Overwegende dat op grond van bovengenoemde criteria het steunbedrag moet worden vastgesteld op onderstaand niveau ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1982/1983 wordt het in artikel 4 van Verordening ( EEG ) nr . 1308/70 bedoelde steunbedrag vastgesteld :

a ) voor vlas :

- op 83,76 Ecu per hectare voor Griekenland ,

- op 335,02 Ecu per hectare voor de andere Lid-Staten ;

b ) voor hennep :

- op 76,07 Ecu per hectare voor Griekenland ,

- op 304,26 Ecu per hectare voor de andere Lid-Staten .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 18 mei 1982 .

Voor de Raad

De Voorzitter

P . de KEERSMAEKER

( 1 ) PB nr . L 146 van 4 . 7 . 1970 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . C 104 van 26 . 4 . 1982 , blz . 25 .

( 3 ) PB nr . C 114 van 6 . 5 . 1982 , blz . 1 .