Home

Verordening (EEG) nr. 846/82 van de Commissie van 13 april 1982 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op schapeleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen van schapen, van postonderverdeling 41.03 B II, van oorsprong uit India, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3601/81 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 846/82 van de Commissie van 13 april 1982 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op schapeleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen van schapen, van postonderverdeling 41.03 B II, van oorsprong uit India, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3601/81 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Verordening (EEG) nr. 846/82 van de Commissie van 13 april 1982 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op schapeleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen van schapen, van postonderverdeling 41.03 B II, van oorsprong uit India, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3601/81 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

Publicatieblad Nr. L 098 van 14/04/1982 blz. 0013 - 0013


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 846/82 VAN DE COMMISSIE

van 13 april 1982

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op schapeleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen van schapen, van postonderverdeling 41.03 B II, van oorsprong uit India, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3601/81 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3601/81 van de Raad van 7 december 1981 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1982 op bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), inzonderheid op artikel 12,

Overwegende dat op grond van de artikelen 1 en 9 van genoemde verordening schorsing van invoerrechten wordt toegekend aan alle in haar bijlage C vermelde landen en gebieden die niet in kolom 4 van haar bijlage A voorkomen, in het kader van de preferentiële tariefplafonds die zijn vastgelegd in kolom 9 van genoemde bijlage A; dat volgens de bepalingen van artikel 10 van genoemde verordening, zodra de betreffende individuele plafonds op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt, op elk ogenblik kan worden overgegaan tot de wederinstelling van de heffing van invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit elk land of gebied in kwestie;

Overwegende dat voor schapeleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen van schapen, van postonderverdeling 41.03 B II het individuele plafond wordt vastgesteld op 1 563 000 Ecu; dat op 1 april 1982 de invoer in de Gemeenschap van de produkten van oorsprong uit India door afboeking het betreffende plafond heeft bereikt; dat derhalve de rechten voor de betreffende produkten opnieuw dienen te worden ingesteld ten opzichte van India,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 17 april 1982 wordt de heffing van invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG) nr. 3601/81 van de Raad was geschorst, weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de volgende produkten van oorsprong uit India:

1.2 // // // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // // // 41.03 // Schapeleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen, van schapen, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08: // // B. andere: // // II. overige // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 april 1982.

Voor de Commissie

Étienne DAVIGNON

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 365 van 21. 12. 1981, blz. 1.