Home

82/74/Euratom: Aanbeveling van de Commissie van 3 februari 1982 inzake de opslag en de opwerking van bestraalde splijtstoffen

82/74/Euratom: Aanbeveling van de Commissie van 3 februari 1982 inzake de opslag en de opwerking van bestraalde splijtstoffen

*****

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

van 3 februari 1982

inzake de opslag en de opwerking van bestraalde splijtstoffen

(82/74/Euratom)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 124,

Gezien de resolutie van de Raad van 18 februari 1980 inzake opwerking van bestraalde splijtstoffen (1),

Gezien het verslag van juli 1981 van het Raadgevend Comité ad hoc inzake opwerking van bestraalde splijtstoffen, dat bij Besluit 80/237/Euratom van de Raad (2) is opgericht,

Overwegende dat opwerking steeds meer een noodzakelijk element blijkt te zijn van het nucleaire beleid op middellange en lange termijn, omdat zij kan leiden tot een vermindering van de behoeften aan natuurlijk uranium en aan verrijkingsarbeid, dank zij de terugvoer van uranium en plutonium in thermische en snelle reactoren, met het vooruitzicht van een geringere mate van afhankelijkheid van het buitenland wat uranium betreft, dank zij kweekreactoren;

Overwegende dat derhalve maatregelen ten uitvoer moeten worden gelegd die de industriële ontwikkeling van de opwerking mogelijk maken onder optimale omstandigheden voor wat betreft zowel de promotoren als de gebruikers, met inachtneming van de doelstellingen inzake de veiligheid van de bevolking, de bescherming van het milieu en het niet aanwenden van kernmateriaal voor andere doeleinden waarvoor de gebruikers verklaard hebben het te bestemmen,

Beveelt de Regeringen van de Lid-Staten, de bevoegde nationale instanties, de promotoren en gebruikers, ieder voor hetgeen hem betreft, aan:

- beslissingen te nemen en deze zo spoedig mogelijk ten uitvoer te leggen, ten einde ervoor te zorgen dat de programma's voor de bouw van de nodige capaciteiten voor tussentijdse opslag van bestraalde splijtstoffen tijdig worden verwezenlijkt,

- alle mogelijkheden te onderzoeken om opwerkingsondernemingen op te richten die beantwoorden aan de ter zake in verschillende Lid-Staten gebleken interesse; immers deze ondernemingen:

- zouden de verwezenlijking van economisch exploiteerbare capaciteiten kunnen vergemakkelijken;

- zouden het hun partners mogelijk maken toegang te krijgen tot de opwerkingsdiensten tegen gemeenschappelijk vastgestelde economisch gunstige voorwaarden;

- zouden in overeenstemming zijn met de conclusies van de International Nuclear Fuel Cycle Evalutation, die het wenselijk acht dat de ontwikkeling van de opwerking zoveel mogelijk plaatsvindt in het kader van multinationale ondernemingen, wat overigens ook voordelen zou kunnen opleveren voor wat betreft de toepassing van de veiligheidscontrole;

- zouden de totstandkoming van een werkelijke markt in deze sector bevorderen;

- zouden ten slotte een bepaalde arbeidsverdeling tussen de opwerkingsinstallaties kunnen vergemakkelijken; zo zouden bij voorbeeld de kleine of middelgrote ondernemingen, die voldoende aanpassingsvermogen bezitten, bij voorrang kunnen worden gebruikt voor de opwerking van de splijtstoffen van proefreactoren en onderzoekreactoren;

- ten einde de industriële samenwerking binnen de Gemeenschap te bevorderen, een zo groot mogelijke openheid aan de dag te leggen ten aanzien van de overdracht van technologie en van de uitwisseling van onder andere met de veiligheid van de installaties opgedane ervaring.

Gedaan te Brussel, 3 februari 1982.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. C 51 van 29. 2. 1980, blz. 4.

(2) PB nr. L 52 van 26. 2. 1980, blz. 9.