Home

82/134/EEG: Besluit van de Raad van 22 februari 1982 houdende benoeming van een lid van het Raadgevend Comité voor de medische opleiding

82/134/EEG: Besluit van de Raad van 22 februari 1982 houdende benoeming van een lid van het Raadgevend Comité voor de medische opleiding

82/134/EEG: Besluit van de Raad van 22 februari 1982 houdende benoeming van een lid van het Raadgevend Comité voor de medische opleiding

Publicatieblad Nr. L 061 van 04/03/1982 blz. 0020 - 0020


*****

BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 februari 1982

houdende benoeming van een lid van het Raadgevend Comité voor de medische opleiding

(82/134/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op Besluit 75/364/EEG van de Raad van 16 juni 1975 houdende instelling van een Raadgevend Comité voor de medische opleiding (1), inzonderheid op de artikelen 3 en 4,

Overwegende dat de Raad bij Besluit 79/846/EEG (2) professor Dormont tot lid heeft benoemd voor het tijdvak tot en met 5 april 1982;

Overwegende dat de Franse Regering op 3 februari 1982 professor Jean Rey heeft voorgedragen ter vervanging van professor Dormont, lid van dit Comité,

BESLUIT:

Enig artikel

Professor Jean Rey wordt benoemd tot lid van het Raadgevend Comité voor de medische opleiding, ter vervanging van professor Dormont, en wel voor de verdere duur van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 5 april 1982.

Gedaan te Brussel, 22 februari 1982.

Voor de Raad

De Voorzitter

L. TINDEMANS

(1) PB nr. L 167 van 30. 6. 1975, blz. 17.

(2) PB nr. L 260 van 16. 10. 1979, blz. 12.