Home

Verordening (EEG) nr. 1796/81 van de Raad van 30 juni 1981 betreffende maatregelen ten aanzien van de invoer van conserven van gekweekte paddestoelen

Verordening (EEG) nr. 1796/81 van de Raad van 30 juni 1981 betreffende maatregelen ten aanzien van de invoer van conserven van gekweekte paddestoelen

Verordening (EEG) nr. 1796/81 van de Raad van 30 juni 1981 betreffende maatregelen ten aanzien van de invoer van conserven van gekweekte paddestoelen

Publicatieblad Nr. L 183 van 04/07/1981 blz. 0001 - 0002
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 13 blz. 0140
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 22 blz. 0115
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 13 blz. 0140
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 22 blz. 0115


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 1796/81 VAN DE RAAD

VAN 30 JUNI 1981

BETREFFENDE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE INVOER VAN CONSERVEN VAN GEKWEEKTE PADDESTOELEN

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 516/77 VAN DE RAAD VAN 14 MAART 1977 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR VAN OP BASIS VAN GROENTEN EN FRUIT VERWERKTE PRODUKTEN ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1118/81 ( 2 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 13 , LID 2 ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ,

OVERWEGENDE DAT DE MARKT VAN CONSERVEN VAN GEKWEEKTE PADDESTOELEN WORDT GEKENMERKT DOOR AANBIEDINGSPRIJZEN VAN DE BELANGRIJKSTE LEVERENDE LANDEN DIE AANZIENLIJK BENEDEN DE COMMUNAUTAIRE KOSTPRIJS LIGGEN EN DOOR HET FEIT DAT ER IN DEZE LANDEN ZULKE GROTE HOEVEELHEDEN BESCHIKBAAR ZIJN DAT DE COMMUNAUTAIRE MARKT ERDOOR DREIGT TE WORDEN VERSTOORD ;

OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE IN DEZE SITUATIE SEDERT 1978 HERHAALDELIJK VRIJWARINGSMAATREGELEN HEEFT MOETEN NEMEN TEN AANZIEN VAN DE INVOER VAN CONSERVEN VAN GEKWEEKTE PADDESTOELEN ;

OVERWEGENDE DAT IS GEBLEKEN DAT ER ZICH BINNEN AFZIENBARE TIJD GEEN WIJZIGINGEN ZULLEN VOORDOEN IN DEZE SITUATIE EN DAT DE GENOMEN VRIJWARINGSMAATREGELEN ALS ZODANIG NIET HET MEEST AANGEWEZEN MIDDEL ZIJN OM DE TOESTAND TE VERHELPEN ;

OVERWEGENDE DAT DERHALVE MARKTREGULERENDE MAATREGELEN MOETEN WORDEN GENOMEN WAARBIJ EEN EXTRA HEFFING WORDT INGESTELD OP ALLE HOEVEELHEDEN DIE WORDEN INGEVOERD BOVEN HET TRADITIONELE HANDELSVERKEER MET DE GEMEENSCHAP ;

OVERWEGENDE DAT , REKENING HOUDENDE MET DE KENMERKEN VAN HET AANBOD VAN DERDE LANDEN OP DE MARKT VAN DE GEMEENSCHAP , DEZE MARKT KAN WORDEN BESCHERMD DOOR HET BEDRAG VAN DE EXTRA HEFFING VAST TE STELLEN OP EEN NIVEAU DAT ONGEVEER OVEREENSTEMT MET DAT VAN DE PRODUKTIEKOSTEN IN DE GEMEENSCHAP ;

OVERWEGENDE DAT WEGENS DE ZEER BEPERKTE INVOER VAN DEZE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE MAGHREB - EN ACS-LANDEN EN DE GEPRIVILEGIEERDE BETREKKINGEN TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DEZE LANDEN , DEZE INVOER VAN DE EXTRA HEFFING MOET WORDEN VRIJGESTELD ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

OP ALLE ANDERE DAN DE IN ARTIKEL 4 BEDOELDE CONSERVEN VAN GEKWEEKTE PADDESTOELEN VAN POST EX 20.02 A VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF DIE IN DE GEMEENSCHAP IN HET VRIJE VERKEER WORDEN GEBRACHT BOVEN DE IN ARTIKEL 3 VASTGESTELDE HOEVEELHEID WORDT EEN EXTRA BEDRAG GEHEVEN .

ARTIKEL 2

1 . HET EXTRA BEDRAG WORDT VASTGESTELD OP 160 ECU PER 100 KG NETTOGEWICHT .

2 . DIT BEDRAG WORDT EVENTUEEL AANGEPAST OP GROND VAN DE ONTWIKKELING VAN DE INVOER BOVEN DE IN ARTIKEL 3 VASTGESTELDE HOEVEELHEID EN DE ONTWIKKELING VAN DE PRODUKTIEKOSTEN VAN DE COMMUNAUTAIRE PRODUKTEN .

ARTIKEL 3

DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE HOEVEELHEID WORDT VASTGESTELD OP 34 750 TON . ZIJ WORDT IEDER JAAR ONDER DE LEVERENDE LANDEN VERDEELD , WAARBIJ REKENING WORDT GEHOUDEN MET HET TRADITIONELE HANDELSVERKEER VAN DE GEMEENSCHAP , EN , OP PASSENDE WIJZE , MET NIEUWE LEVERENDE LANDEN .

ARTIKEL 4

ALLE INVOER UIT DE MAGHREB - EN ACS-LANDEN IS VRIJGESTELD VAN DE TOEPASSING VAN DEZE VERORDENING , MITS HET PRODUKT VAN OORSPRONG IS UIT DE BETROKKEN LANDEN EN HET VERGEZELD GAAT VAN HET CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER , DAT IS AFGEGEVEN OVEREENKOMSTIG HET PROTOCOL BETREFFENDE DE DEFINITIE VAN HET BEGRIP " PRODUKTEN VAN OORSPRONG " EN DE METHODEN VAN ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING DAT IS GEHECHT AAN DE MET DIE LANDEN GESLOTEN PREFERENTIELE OVEREENKOMSTEN . INDIEN DE INVOER AANZIENLIJK ZOU TOENEMEN , KAN VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 20 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 516/77 EVENWEL WORDEN BESLOTEN DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE REGELING OP BEDOELDE INVOER TOE TE PASSEN MET INACHTNEMING VAN DE MET DIE LANDEN GESLOTEN OVEREENKOMSTEN .

ARTIKEL 5

DE COMMISSIE ZAL DE RAAD EEN VERSLAG DOEN TOEKOMEN OM HEM IN STAAT TE STELLEN DE WERKING VAN DEZE REGELING EIND 1983 TE BEKIJKEN .

ARTIKEL 6

DE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN DEZE VERORDENING , MET NAME BETREFFENDE DE VERDELING VAN DE IN ARTIKEL 3 VASTGESTELDE HOEVEELHEID , WORDEN VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 20 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 516/77 . HET EXTRA BEDRAG WORDT VOLGENS DEZELFDE PROCEDURE AANGEPAST .

ARTIKEL 7

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

ZIJ IS VAN TOEPASSING MET INGANG VAN 1 OKTOBER 1981 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE LUXEMBURG , 30 JUNI 1981 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

G . BRAKS

( 1 ) PB NR . L 73 VAN 21 . 3 . 1977 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . L 118 VAN 30 . 4 . 1981 , BLZ . 10 .