Home

Verordening (EEG) nr. 2206/80 van de Commissie van 19 augustus 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op lichtverstrooiers, plafondlampeglazen, wandschelpen, reflectors, ballons, kelken en dergelijke artikelen, van post 70.14 A II, van oorsprong uit Roemenië ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 2789/79 van de Raad algemene tariefpreferenties werden geopend

Verordening (EEG) nr. 2206/80 van de Commissie van 19 augustus 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op lichtverstrooiers, plafondlampeglazen, wandschelpen, reflectors, ballons, kelken en dergelijke artikelen, van post 70.14 A II, van oorsprong uit Roemenië ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 2789/79 van de Raad algemene tariefpreferenties werden geopend

Verordening (EEG) nr. 2206/80 van de Commissie van 19 augustus 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op lichtverstrooiers, plafondlampeglazen, wandschelpen, reflectors, ballons, kelken en dergelijke artikelen, van post 70.14 A II, van oorsprong uit Roemenië ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 2789/79 van de Raad algemene tariefpreferenties werden geopend

Publicatieblad Nr. L 220 van 21/08/1980 blz. 0012 - 0013


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 2206/80 VAN DE COMMISSIE

VAN 19 AUGUSTUS 1980

HOUDENDE WDERINSTELLING VAN DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN VAN TOEPASSING OP LICHTVERSTROOIERS , PLAFONDLAMPEGLAZEN , WANDSCHELPEN , REFLECTORS , BALLONS , KELKEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN , VAN POST 70.14 A II , VAN OORSPRONG UIT ROEMENIE TEN BEHOEVE WAARVAN BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 2789/79 VAN DE RAAD ALGEMENE TARIEFPREFERENTIES WERDEN GEOPEND

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2789/79 VAN DE RAAD VAN 10 DECEMBER 1979 BETREFFENDE DE OPENING VAN TARIEFPREFERENTIES VOOR BEPAALDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ONTWIKKELINGSLANDEN ( 1 ) , MET NAME OP ARTIKEL 4 , LID 2 ,

OVERWEGENDE DAT DE SCHORSING VAN DE INVOERRECHTEN KRACHTENS ARTIKEL 1 , LEDEN 3 EN 4 , VAN GENOEMDE VERORDENING VOOR ELKE CATEGORIE VAN PRODUKTEN , MET UITZONDERING VAN BEPAALDE PRODUKTEN WAARVAN HET PLAFOND OP DE IN BIJLAGE A AANGEGEVEN WAARDEN IS VASTGESTELD , WORDT TOEGESTAAN TOT EEN COMMUNAUTAIR PLAFOND , UITGEDRUKT IN EUROPESE REKENEENHEDEN , DAT GELIJK IS AAN HET BEDRAG VOORTVLOEIENDE UIT DE SOM VAN , ENERZIJDS , DE WAARDE VAN DE CIF-INVOER IN DE GEMEENSCHAP , IN 1977 , VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN UIT DE DOOR DEZE REGELING BEGUNSTIGDE LANDEN EN GEBIEDEN , MET UITZONDERING VAN DIE WAARVOOR REEDS ANDERE DOOR DE GEMEENSCHAP TOEGEKENDE PREFERENTIELE TARIEFSTELSELS GELDEN , EN , ANDERZIJDS , 5 % VAN DE WAARDE VAN DE CIF-INVOER IN 1977 UIT ANDERE LANDEN , ALSMEDE UIT DIE LANDEN EN GEBIEDEN WAARVOOR GENOEMDE STELSELS REEDS GELDEN ; DAT IN GEEN GEVAL HET BEDRAG VOORTVLOEIENDE UIT HET BEDRAG VAN DEZE SOM EVENWEL HOGER MAG ZIJN DAN 110 TOT 115 % VAN HET VOOR 1979 GEOPENDE PREFERENTIELE PLAFOND ; DAT , IN HET KADER VAN DIT PLAFOND , DE AFBOEKINGEN VAN DE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT EEN VAN DE IN BIJLAGE B VAN VERMELDE VERORDENING GENOEMDE LANDEN EN GEBIEDEN BEPERKT DIENEN TE BLIJVEN TOT EEN COMMUNAUTAIR MAXIMUMBEDRAG DAT GELIJK IS AAN 50 % VAN DIT PLAFOND , MET UITZONDERING VAN BEPAALDE PRODUKTEN , WAARVOOR HET MAXIMUMBEDRAG WORDT GEBRACHT OP DE IN BIJLAGE A VAN VORENGENOEMDE VERORDENING AANGEGEVEN PERCENTAGES ; DAT VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN HET ALDUS VERLAAGDE PERCENTAGE 20 % BEDRAAGT ; DAT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2 , LEDEN 2 EN 3 , VAN GENOEMDE VERORDENING DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN BIJ INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT EEN VAN DE GENOEMDE LANDEN EN GEBIEDEN , MET UITZONDERING VAN DIE WELKE IN BIJLAGE C VAN DEZELFDE VERORDENING GENOEMD ZIJN , OP ELK MOMENT WEER KAN WORDEN INGESTELD ZODRA HET BETROKKEN MAXIMUMBEDRAG OP HET VLAK VAN DE GEMEENSCHAP WORDT BEREIKT ;

OVERWEGENDE DAT VOOR LICHTVERSTROOIERS , PLAFONDLAMPEGLAZEN , WANDSCHELPEN , REFLECTORS , BALLONS , KELKEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN , VAN POST 70.14 A II , VOLGENS DE OP BOVENAANGEHAALDE BASIS VERRICHTE BEREKENINGEN , HET PLAFOND 4 368 000 EUROPESE REKENEENHEDEN BEDRAAGT EN DAT DERHALVE HET MAXIMUMBEDRAG 873 600 EUROPESE REKENEENHEDEN BEDRAAGT ; DAT OP 11 AUGUSTUS 1980 DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN LICHTVERSTROOIERS , PLAFONDLAMPEGLAZEN , WANDSCHELPEN , REFLECTORS , BALLONS , KELKEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN , VAN POST 70.14 A II , VAN OORSPRONG UIT ROEMENIE WAARVOOR DE TARIEFPREFERENTIES GELDEN , DOOR AFBOEKING HET BETROKKEN MAXIMUMBEDRAG HEEFT BEREIKT ; DAT DERHALVE , GEZIEN DE DOELSTELLING VAN GENOEMDE VERORDENING ( EEG ) NR . 2789/79 DIE HET IN ACHT NEMEN VAN EEN MAXIMUMBEDRAG VOORSCHRIJFT , WEDERINSTELLING VAN DE INVOERRECHTEN VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN TEN AANZIEN VAN ROEMENIE GEBODEN IS ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

MET INGANG VAN 24 AUGUSTUS 1980 WORDT DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN , GESCHORST KRACHTENS VERORDENING ( EEG ) NR . 2789/79 VAN DE RAAD , WEDERINGESTELD VOOR DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN DE HIERNA VERMELDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ROEMENIE :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*

70.14*VERLICHTINGSARTIKELEN , SIGNAAL - EN WAARSCHUWINGSARTIKELEN , VAN GLAS ; OPTISCHE ELEMENTEN VAN GEWOON GLAS , NIET OPTISCH BEWERKT : *

*A . UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR ELEKTRISCHE VERLICHTINGSARTIKELEN : *

*II . ANDERE ( LICHTVERSTROOIERS , PLAFONDLAMPEGLAZEN , WANDSCHELPEN , REFLECTORS , BALLONS , KELKEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN ) *

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 19 AUGUSTUS 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

ETIENNE DAVIGNON

LID VAN DE COMMISSIE

( 1 ) PB NR . L 328 VAN 24 . 12 . 1979 , BLZ . 25 .