Home

Verordening (EEG) nr. 1302/80 van de Commissie van 28 mei 1980 betreffende de verkoop, tegen vooraf vastgestelde prijs, van bepaald voor uitvoer bestemd en door het Ierse interventiebureau opgeslagen rundvlees zonder been en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1687/76 en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1023/80

Verordening (EEG) nr. 1302/80 van de Commissie van 28 mei 1980 betreffende de verkoop, tegen vooraf vastgestelde prijs, van bepaald voor uitvoer bestemd en door het Ierse interventiebureau opgeslagen rundvlees zonder been en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1687/76 en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1023/80

Verordening (EEG) nr. 1302/80 van de Commissie van 28 mei 1980 betreffende de verkoop, tegen vooraf vastgestelde prijs, van bepaald voor uitvoer bestemd en door het Ierse interventiebureau opgeslagen rundvlees zonder been en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1687/76 en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1023/80

Publicatieblad Nr. L 133 van 30/05/1980 blz. 0019 - 0021
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 28 blz. 0179


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 1302/80 VAN DE COMMISSIE

VAN 28 MEI 1980

BETREFFENDE DE VERKOOP , TEGEN VOORAF VASTGESTELDE PRIJS , VAN BEPAALD VOOR UITVOER BESTEMD EN DOOR HET IERSE INTERVENTIEBUREAU OPGESLAGEN RUNDVLEES ZONDER BEEN EN HOUDENDE WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1687/76 EN TOT INTREKKING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1023/80

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 805/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 2916/79 ( 2 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 7 , LID 3 ,

OVERWEGENDE DAT HET IERSE INTERVENTIEBUREAU OVER EEN GROTE VOORRAAD INTERVENTIEVLEES ZONDER BEEN BESCHIKT ; DAT MOET WORDEN VOORKOMEN DAT HET VOOR 1 MAART 1980 AANGEKOCHTE VLEES NOG LANGER WORDT OPGESLAGEN WEGENS DE HOGE KOSTEN DIE DAARUIT VOORTVLOEIEN ; DAT ER IN SOMMIGE DERDE LANDEN AFZETMOGELIJKHEDEN BESTAAN VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN ;

OVERWEGENDE DAT HET DIENSTIG IS DIT VLEES TEGEN VOORAF VASTGESTELDE PRIJS TEN VERKOOP AAN TE BIEDEN OVEREENKOMSTIG VERORDENING ( EEG ) NR . 2173/79 VAN DE COMMISSIE ( 3 ) , EN MET NAME DE ARTIKELEN 2 TOT EN MET 5 ;

OVERWEGENDE DAT VOLGENS DE OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT EN TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE REGELING INZAKE COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER , IN ZWITSERLAND EN OOSTENRIJK DOCUMENTEN VOOR COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER KUNNEN WORDEN AFGEGEVEN ; DAT VOOR VLEES DAT NAAR DEZE LANDEN WORDT UITGEVOERD OF OVER DIE LANDEN MOET WORDEN VERVOERD OM HET LAND VAN BESTEMMING TE BEREIKEN , SPECIFIEKE MAATREGELEN MOETEN WORDEN VASTGESTELD OM TE VOORKOMEN DAT HET VLEES OPNIEUW WORDT INGEVOERD ALS PRODUKT UIT DE GEMEENSCHAP ;

OVERWEGENDE DAT ALDUS UITGEVOERD VLEES ZICH IN EEN SITUATIE BEVINDT DIE VERGELIJKBAAR IS MET DIE VAN VLEES WAARVOOR EEN UITVOERRESTITUTIE IS TOEGEKEND ; DAT DERGELIJK VLEES DERHALVE BIJ WEDERINVOER IN DE GEMEENSCHAP NIET IN AANMERKING KOMT VOOR TOEPASSING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 3 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 754/76 VAN DE RAAD ( 4 ) ; DAT DERHALVE MOET WORDEN BEPAALD DAT BIJ EEN DERGELIJKE WEDERINVOER EEN BEDRAG MOET WORDEN BETAALD DAT GELIJK IS AAN DE WAARBORG , EN DAT VOOR DIT BEDRAG DEZELFDE VOORSCHRIFTEN MOETEN GELDEN ALS VOOR EEN VERBEURDE WAARBORG , WELKE VOORSCHRIFTEN ZIJN VASTGESTELD BIJ ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 352/78 VAN DE RAAD ( 5 ) ;

OVERWEGENDE DAT HET NODIG IS TE VOORZIEN IN EEN WAARBORG , DIE DUSDANIG HOOG IS DAT DE UITVOER VAN DIT VLEES GEWAARBORGD IS ; DAT HET DAARENBOVEN NODIG IS VERORDENING ( EEG ) NR . 1687/76 VAN DE COMMISSIE ( 6 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1023/80 ( 7 ) , TE WIJZIGEN ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR RUNDVLEES ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

1 . ER WORDT OVERGEGAAN TOT DE VERKOOP VAN ONGEVEER 8 000 TON VOOR UITVOER BESTEMD EN DOOR HET IERSE INTERVENTIEBUREAU OPGESLAGEN RUNDVLEES ZONDER BEEN . DIT VLEES IS VOOR 1 MAART 1980 OPGESLAGEN .

HET IERSE INTERVENTIEBUREAU VERKOOPT EERST HET VLEES DAT HET LANGST IS OPGESLAGEN .

2 . DE KWALITEITEN EN DE VERKOOPPRIJZEN ZIJN AANGEGEVEN IN BIJLAGE I .

3 . BELANGSTELLENDEN KUNNEN OP DE IN BIJLAGE II VERMELDE ADRESSEN INLICHTINGEN VERKRIJGEN OVER DE HOEVEELHEDEN EN DE PLAATSEN WAAR DE PRODUKTEN ZIJN OPGESLAGEN .

4 . DE VERKOOP GESCHIEDT OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN VERORDENING ( EEG ) NR . 2173/79 , MET NAME DE ARTIKELEN 2 TOT EN MET 5 , EN IN VERORDENING ( EEG ) NR . 1687/76 .

ARTIKEL 2

IN AFWIJKING VAN ARTIKEL 15 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2173/79 WORDT HET BEDRAG VAN DE WAARBORG BEPAALD OP 120 ECU PER 100 KG .

ARTIKEL 3

1 . INGEVAL HET LAND VAN BESTEMMING ZWITSERLAND OF OOSTENRIJK IS OF INDIEN HET VERVOER OVER DEZE LANDEN GESCHIEDT OM HET LAND VAN BESTEMMING TE BEREIKEN , WORDT DE WAARBORG BEDOELD IN ARTIKEL 2 VAN DEZE VERORDENING SLECHTS VRIJGEGEVEN INDIEN HET BEWIJS WORDT GELEVERD DAT HET PRODUKT IN EEN DERDE LAND IS INGEVOERD , BEHALVE WANNEER HET PRODUKT TIJDENS HET VERVOER DOOR OVERMACHT VERLOREN IS GEGAAN .

DIT BEWIJS WORDT OP DEZELFDE WIJZE GELEVERD ALS VOOR DE UITVOERRESTITUTIES .

2 . HET BETROKKEN VLEES WORDT GEACHT ZICH IN DE IN ARTIKEL 2 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 754/76 BEDOELDE SITUATIE TE BEVINDEN ZODRA DE DOUANEFORMALITEITEN BIJ UITVOER ZIJN VERVULD . INDIEN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN GENOEMDE VERORDENING VAN TOEPASSING IS , DIENT EEN BEDRAG GELIJK AAN DE WAARBORG BEDOELD IN ARTIKEL 2 VAN DEZE VERORDENING TE WORDEN BETAALD . HET BEDRAG WORDT ALS EEN VERBEURDE WAARBORG BESCHOUWD IS DE ZIN VAN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 352/78 .

ARTIKEL 4

VERORDENING ( EEG ) NR . 1687/76 WORDT ALS VOLGT GEWIJZIGD :

AAN DE BIJLAGE , DEEL I " PRODUKTEN VOOR UITVOER IN DE STAAT WAARIN ZE UIT DE INTERVENTIEVOORRAAD ZIJN UITGESLAGEN " , WORDT ONDERSTAAND PUNT 20 EN DE DAAROP BETREKKING HEBBENDE VOETNOOT ( 20 ) TOEGEVOEGD :

" 20 . VERORDENING ( EEG ) NR . 1302/80 VAN DE COMMISSIE VAN 28 MEI 1980 BETREFFENDE DE VERKOOP TEGEN VOORAF VASTGESTELDE PRIJS VAN BEPAALD VOOR UITVOER BESTEMD EN DOOR HET IERSE INTERVENTIEBUREAU OPGESLAGEN RUNDVLEES ZONDER BEEN ( 20 ) .

( 20 ) PB NR . L 133 VAN 30 . 5 . 1980 , BLZ . 19 . " .

ARTIKEL 5

VERORDENING ( EEG ) NR . 1023/80 WORDT INGETROKKEN .

ARTIKEL 6

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP 3 JUNI 1980 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 28 MEI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

FINN GUNDELACH

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 148 VAN 28 . 6 . 1968 , BLZ . 24 .

( 2 ) PB NR . L 329 VAN 24 . 12 . 1979 , BLZ . 15 .

( 3 ) PB NR . L 251 VAN 5 . 10 . 1979 , BLZ . 12 .

( 4 ) PB NR . L 89 VAN 2 . 4 . 1976 , BLZ . 1 .

( 5 ) PB NR . L 50 VAN 22 . 2 . 1978 , BLZ . 1 .

( 6 ) PB NR . L 190 VAN 14 . 7 . 1976 , BLZ . 1 .

( 7 ) PB NR . L 108 VAN 26 . 4 . 1980 , BLZ . 48 .

ANNEXE I - ANHANG I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANNEX I - BILAG I

PRIX DE VENTE EXPRIMES EN ECUS PAR TONNE ( 1 ) - VERKAUFSPREISE , AUSGEDRUECKT IN ECU/TONNE ( 1 ) - PREZZI DI VENDITA ESPRESSI IN ECU PER TONNELLATA ( 1 ) - VERKOOPPRIJZEN , UITGEDRUKT IN ECU PER TON ( 1 ) - SELLING PRICES , EXPRESSED IN ECU PER TONNE ( 1 ) - SALGSPRISER I ECU/TON ( 1 )

IRELAND*STEERS 1,2 AND HEIFERS 2*

FILLETS*7 520*

STRIPLOINS*3 700*

INSIDES*2 420*

OUTSIDES*2 280*

KNUCKLES*2 620*

RUMPS*2 370*

CUBE ROLLS*2 910*

FOREQUARTERS ( EXCLUDING CUBE ROLLS ) *1 450*

PLATES AND FLANKS*990*

BRISKETS*1 300*

SHINS AND SHANKS*1 320*

( 1 ) CES PRIX S'ENTENDENT POIDS NET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CDE ) N * 2173/79 - DIESE PREISE GELTEN NETTO GEMAESS DEN VORSCHRIFTEN VON ARTIKEL 17 ABSATZ 1 DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2173/79 - IL PREZZO SI INTENDE NETTO IN CONFORMITA DEL DIPOSTO DELL'ARTICOLO 17 , PARAGRAFO 1 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2173/79 - DEZE PRIJZEN GELDEN NETTO , OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 17 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2173/79 - THESE PRICES SHALL APPLY TO NET WEIGHT IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 17 ( 1 ) OF REGULATION ( EEC ) NO 2173/79 - DISSE PRISER GAELDER NETTO I OVEREENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 17 , STK . 1 , I FORORDNING ( EOEF ) NR . 2173/79 .

ANNEXE II - ANHANG II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANNEX II - BILAG II

ADRESSES DES ORGANISMES - ANSCHRIFTEN DER INTERVENTIONSSTELLEN - INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO - ADRESSEN VAN DE INTERVENTIEBUREAUS - ADDRESSES OF THE INTERVENTION AGENCIES - INTERVENTIONSORGANERNES ADRESSER

IRELAND*DEPARTMENT OF AGRICULTURE , AGRICULTURE HOUSE , *

*KILDARE STREET , *

*DUBLIN 2 , *

*TEL . ( 01 ) 78 90 11 , EXT . 2324 , TELEX 4280 AND 5118