Home

80/825/EEG: Beschikking van de Commissie van 1 augustus 1980 tot ontkenning van het wetenschappelijk karakter van het apparaat genaamd ,,D-VAC-Vacuum Insect Net, model 24"

80/825/EEG: Beschikking van de Commissie van 1 augustus 1980 tot ontkenning van het wetenschappelijk karakter van het apparaat genaamd ,,D-VAC-Vacuum Insect Net, model 24"

80/825/EEG: Beschikking van de Commissie van 1 augustus 1980 tot ontkenning van het wetenschappelijk karakter van het apparaat genaamd ,,D-VAC-Vacuum Insect Net, model 24"

Publicatieblad Nr. L 244 van 16/09/1980 blz. 0015 - 0015
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 02 Deel 9 blz. 0071


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1980 tot ontkenning van het wetenschappelijk karakter van het apparaat genaamd "D-VAC-Vacuum Insect Net, model 24" (80/825/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1798/75 van de Raad van 10 juli 1975 betreffende de invoer met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1027/79 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2784/79 van de Commissie van 12 december 1979 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1798/75 (3), inzonderheid op artikel 7,

Overwegende dat, bij schrijven van 7 februari 1980, de Britse Regering de Commissie heeft verzocht de procedure in te leiden, geregeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2784/79, om vast te stellen of het apparaat genaamd "D-VAC-Vacuum Insect Net, model 24", bestemd om monsters te nemen van insekten op een vastgestelde plaats ten einde hun omvang en hun dichtheid te ramen, al dan niet als een wetenschappelijk apparaat dient te worden beschouwd en, indien het antwoord bevestigend luidt, of momenteel in de Gemeenschap apparaten met gelijke wetenschappelijke waarde worden vervaardigd;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2784/79, op 24 juni 1980 een uit vertegenwoordigers van alle Lid-Staten samengestelde groep van deskundigen bijeen is gekomen in het kader van het Comité Douanevrijstellingen ten einde dit speciale geval te onderzoeken;

Overwegende dat uit dit onderzoek is gebleken dat het bedoelde apparaat een insektenzuigapparaat is ; dat dit apparaat geen objectieve kenmerken bezit die het bijzonder geschikt maken voor het wetenschappelijk onderzoek ; dat het gebruik dat er in dit geval van wordt gemaakt als zodanig ontoereikend is om dit apparaat het karakter van een wetenschappelijk apparaat te verlenen ; dat het dientengevolge niet als een wetenschappelijk apparaat kan worden beschouwd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het apparaat genaamd "D-VAC-Vacuum Insect Net, model 24" dient niet als een wetenschappelijk apparaat te worden beschouwd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 1 augustus 1980.

Voor de Commissie

Étienne DAVIGNON

Lid van de Commissie (1)PB nr. L 184 van 15.7.1975, blz. 1. (2)PB nr. L 134 van 31.5.1979, blz. 1. (3)PB nr. L 318 van 13.12.1979, blz. 32.