Home

80/716/EEG: Beschikking van de Commissie van 7 juli 1980 tot ontkenning van het wetenschappelijk karakter van het apparaat genaamd ,,Nicolet-Data Acquisition and Processing System, model NIC-1180' '

80/716/EEG: Beschikking van de Commissie van 7 juli 1980 tot ontkenning van het wetenschappelijk karakter van het apparaat genaamd ,,Nicolet-Data Acquisition and Processing System, model NIC-1180' '

80/716/EEG: Beschikking van de Commissie van 7 juli 1980 tot ontkenning van het wetenschappelijk karakter van het apparaat genaamd ,,Nicolet-Data Acquisition and Processing System, model NIC-1180' '

Publicatieblad Nr. L 191 van 25/07/1980 blz. 0031 - 0031
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 02 Deel 9 blz. 0062


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 7 JULI 1980

TOT ONTKENNING VAN HET WETENSCHAPPELIJK KARAKTER VAN HET APPARAAT GENAAMD " NICOLET-DATA ACQUISITION AND PROCESSING SYSTEM , MODEL NIC-1180 "

( 80/716/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 1798/75 VAN DE RAAD VAN 10 JULI 1975 BETREFFENDE DE INVOER MET VRIJSTELLING VAN DE RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VAN VOORWERPEN VAN OPVOEDKUNDIGE , WETENSCHAPPELIJKE OF CULTURELE AARD ( 1 ) , GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1027/79 ( 2 ) ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2784/79 VAN DE COMMISSIE VAN 12 DECEMBER 1979 TOT VASTSTELLING VAN DE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1798/75 ( 3 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 7 ,

OVERWEGENDE DAT , BIJ SCHRIJVEN VAN 4 JANUARI 1980 , DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK DE COMMISSIE HEEFT VERZOCHT DE PROCEDURE IN TE LEIDEN GEREGELD IN ARTIKEL 7 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2784/79 OM VAST TE STELLEN OF HET APPARAAT GENAAMD " NICOLET-DATA ACQUISITION AND PROCESSING SYSTEM , MODEL NIC-1180 " , BESTEMD OM TIJDSAFHANKELIJKE KERNMAGNETISCHE RESONANTIESIGNALEN OP TE TEKENEN , MATHEMATISCHE TRANSFORMATIES UIT TE VOEREN EN DE RESULTATEN ERVAN GRAFISCH WEER TE GEVEN , AL DAN NIET ALS EEN WETENSCHAPPELIJK APPARAAT DIENT TE WORDEN BESCHOUWD EN , INDIEN HET ANTWOORD BEVESTIGEND LUIDT , OF MOMENTEEL IN DE GEMEENSCHAP APPARATEN MET GELIJKE WETENSCHAPPELIJKE WAARDE WORDEN VERVAARDIGD ;

OVERWEGENDE DAT , OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7 , LID 5 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2784/79 OP 24 JUNI 1980 EEN UIT VERTEGENWOORDIGERS VAN ALLE LID-STATEN SAMENGESTELDE GROEP VAN DESKUNDIGEN BIJEEN IS GEKOMEN IN HET KADER VAN HET COMITE DOUANEVRIJSTELLINGEN TEN EINDE DIT SPECIALE GEVAL TE ONDERZOEKEN ;

OVERWEGENDE DAT UIT DIT ONDERZOEK IS GEBLEKEN DAT HET BEDOELDE APPARAAT EEN COMPUTER IS ; DAT DIT APPARAAT GEEN OBJECTIEVE KENMERKEN BEZIT DIE HET BIJZONDER GESCHIKT MAKEN VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ; DAT BOVENDIEN SOORTGELIJKE APPARATEN HOODZAKELIJK GEBRUIKT WORDEN BIJ NIET-WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN ; DAT HET GEBRUIK DAT ER IN DIT GEVAL VAN WORDT GEMAAKT ALS ZODANIG ONTOEREIKEND IS OM DIT APPARAAT HET KARAKTER VAN EEN WETENSCHAPPELIJK APPARAAT TE VERLENEN ; DAT HET DIENTENGEVOLGE NIET ALS EEN WETENSCHAPPELIJK APPARAAT KAN WORDEN BESCHOUWD ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

HET APPARAAT GENAAMD " NICOLET-DATA ACQUISITION AND PROCESSING SYSTEM , MODEL NIC-1180 " DIENT NIET ALS EEN WETENSCHAPPELIJK APPARAAT TE WORDEN BESCHOUWD .

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT DE LID-STATEN .

GEDAAN TE BRUSSEL , 7 JULI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

ETIENNE DAVIGNON

LID VAN DE COMMISSIE

( 1 ) PB NR . L 184 VAN 15 . 7 . 1975 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . L 134 VAN 31 . 5 . 1979 , BLZ . 1 .

( 3 ) PB NR . L 318 VAN 13 . 12 . 1979 , BLZ . 32 .