Home

80/405/EEG: Beschikking van de Commissie van 21 maart 1980 houdende goedkeuring van een programma ter bevordering van verbeteringen op het stuk van verkoopklaar maken en de afzet van fruit in de deelstaat Neder-Saksen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

80/405/EEG: Beschikking van de Commissie van 21 maart 1980 houdende goedkeuring van een programma ter bevordering van verbeteringen op het stuk van verkoopklaar maken en de afzet van fruit in de deelstaat Neder-Saksen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

80/405/EEG: Beschikking van de Commissie van 21 maart 1980 houdende goedkeuring van een programma ter bevordering van verbeteringen op het stuk van verkoopklaar maken en de afzet van fruit in de deelstaat Neder-Saksen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 097 van 15/04/1980 blz. 0054 - 0054


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 21 MAART 1980

HOUDENDE GOEDKEURING VAN EEN PROGRAMMA TER BEVORDERING VAN VERBETERINGEN OP HET STUK VAN VERKOOPKLAAR MAKEN EN DE AFZET VAN FRUIT IN DE DEELSTAAT NEDER-SAKSEN OVEREENKOMSTIG VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77

( SLECHTS DE TEKST IN DE DUITSE TAAL IS AUTHENTIEK )

( 80/405/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77 VAN DE RAAD VAN 15 FEBRUARI 1977 INZAKE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIE TER VERBETERING VAN DE VOORWAARDEN INZAKE DE VERWERKING EN AFZET VAN LANDBOUWPRODUKTEN ( 1 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 5 ,

OVERWEGENDE DAT DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OP 29 AUGUSTUS 1979 HET PROGRAMMA TER BEVORDERING VAN VERBETERINGEN OP HET STUK VAN VERKOOPKLAAR MAKEN EN DE AFZET VAN FRUIT IN DE DEELSTAAT NEDER-SAKSEN HEEFT MEDEGEDEELD ;

OVERWEGENDE DAT HET GENOEMDE PROGRAMMA GERICHT IS OP HET CREEREN , OPVOEREN EN MODERNISEREN VAN DE CAPACITEIT VAN SPECIALE OPSLAG , DIEPGEKOELDE OPSLAG , HET SORTEREN , HET VERPAKKEN EN VERZENDEN VAN FRUIT DOOR PRODUCENTENGROEPERINGEN TEN EINDE TE KOMEN TOT STABILISERING VAN DE MARKT VOOR FRUIT IN NEDER-SAKSEN EN ZODOENDE DE GROENTE - EN FRUITTELERS EEN REDELIJK INKOMEN TE GARANDEREN ; DAT HET DERHALVE EEN PROGRAMMA IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77 IS ;

OVERWEGENDE DAT HET PROGRAMMA DE NODIGE GEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77 BEVAT , WAARUIT BLIJKT DAT DE IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING GENOEMDE DOELEINDEN VOOR DE FRUITSECTOR IN NEDER-SAKSEN BEREIKT KUNNEN WORDEN ; DAT DE VOORGENOMEN DUUR VAN HET PROGRAMMA DE IN ARTIKEL 3 , LID 1 , SUB G ) , VAN DIE VERORDENING GENOEMDE TERMIJN NIET OVERSCHRIJDT ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE BESCHIKKING VERVATTE VASTSTELLING IN OVEREENSTEMMING IS MET HET ADVIES VAN HET PERMANENT COMITE VOOR DE LANDBOUWSTRUCTUUR ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

HET PROGRAMMA TER BEVORDERING VAN VERBETERINGEN OP HET STUK VAN HET VERKOOPKLAAR MAKEN EN DE AFZET VAN FRUIT IN DE DEELSTAAT NEDER-SAKSEN DAT DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OP 29 AUGUSTUS 1979 OVEREENKOMSTIG VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77 MEDEGEDEELD HEEFT , WORDT GOEDGEKEURD .

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND .

GEDAAN TE BRUSSEL , 21 MAART 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

FINN GUNDELACH

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 51 VAN 23 . 2 . 1977 , BLZ . 1 .