Home

Richtlijn 79/110/EEG van de Raad van 24 januari 1979 houdende machtiging van de Italiaanse Republiek om de kennisgeving en de tenuitvoerlegging van de nationale programma's voor de versnelde uitroeiing van brucellose en tuberculose bij runderen uit te stellen

Richtlijn 79/110/EEG van de Raad van 24 januari 1979 houdende machtiging van de Italiaanse Republiek om de kennisgeving en de tenuitvoerlegging van de nationale programma's voor de versnelde uitroeiing van brucellose en tuberculose bij runderen uit te stellen

Richtlijn 79/110/EEG van de Raad van 24 januari 1979 houdende machtiging van de Italiaanse Republiek om de kennisgeving en de tenuitvoerlegging van de nationale programma's voor de versnelde uitroeiing van brucellose en tuberculose bij runderen uit te stellen

Publicatieblad Nr. L 029 van 03/02/1979 blz. 0024 - 0025


++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 24 januari 1979

houdende machtiging van de Italiaanse Republiek om de kennisgeving en de tenuitvoerlegging van de nationale programma's voor de versnelde uitroeling van brucellose en tuberculose bij runderen uit te stellen

( 79/110/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 43 en 100 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat in de artikelen 2 en 3 van Richtlijn 77/391/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende een gemeenschappelijke actie met het oog op de uitroeiing van brucellose , tuberculose en leukose bij runderen ( 4 ) , is bepaald dat de Lid-Staten waar brucellose en tuberculose onder het rundvee voorkomt een nationaal programma moeten opstellen om de uitroeiing van deze ziekten te bespoedigen ; dat krachtens artikel 9 , lid 1 , van genoemde richtlijn , deze programma's voordat met de uitvoering ervan wordt begonnen , doch uiterlijk op 31 maart 1978 door de Lid-Staten aan de Commissie moeten worden medegedeeld ;

Overwegende dat de Italiaanse Republiek de Commissie echter officieel heeft medegedeeld dat zich bij het opstellen van de nationale uitroeiingsprogramma's aanzienlijke moeilijkheden voordoen waardoor vertraging is ontstaan ;

Overwegende dat het dienstig is en in overeenstemming met de doelstellingen van genoemde richtlijn de termijn voor de opstelling van de nationale uitroeiingsprogramma's door de Italiaanse Republiek en de kennisgeving ervan aan de Commissie op zodanige wijze vast te stellen dat een doeltreffende uitvoering gewaarborgd blijft ;

Overwegende dat , overeenkomstig artikel 29 , leden 2 en 3 , van Richtlijn 78/52/EEG ( 5 ) , de in artikel 6 , lid 1 , van Richtlijn 77/391/EEG bedoelde termijn van drie jaar voor de tenuitvoerlegging van de nationale programma's voor de uitroeiing van brucellose en tuberculose uiterlijk ingaat op 31 december 1978 en beperkt blijft tot slachtingen die voor 1 januari 1982 hebben plaatsgevonden ;

Overwegende dat , indien de termijn voor de kennisgeving van de door de Italiaanse Republiek opgestelde uitroeiingsprogramma's wordt verlengd , in verband met de doeltreffendheid van de desbetreffende actie ook de uiterste datum voor de tenuitvoerlegging van de programma's alsmede de datum tot waarop voor de slachtingen communautaire steun wordt verleend , met maximaal één jaar moeten worden verschoven ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

In afwijking van artikel 9 , lid 1 , van Richtlijn 77/391/EEG deelt de Italiaanse Republiek de Commissie de in de artikelen 2 en 3 van genoemde richtlijn bedoelde programma's mede voordat met de uitvoering ervan wordt begonnen , en wel uiterlijk op 31 maart 1979 .

Artikel 2

1 . In afwijking van artikel 29 , lid 2 , van Richtlijn 78/52/EEG worden door de Italiaanse Republiek de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor de tenuitvoerlegging van de nationale programma's voor versnelde uitroeiing , die zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 9 , lid 2 , van Richtlijn 77/391/EEG , in werking gesteld op de door de Commissie in haar goedkeuringsbesluit vastgestelde datum , doch uiterlijk op 31 december 1979 .

2 . In afwijking van artikel 29 , lid 3 , van Richtlijn 78/52/EEG gaat de in artikel 6 , lid 1 , van Richtlijn 77/391/EEG bedoelde termijn van drie jaar voor de Italiaanse Republiek in op het tijdstip dat door de Commissie wordt vastgesteld ingevolge lid 1 , met dien verstande dat de financiering door de Gemeenschap beperkt blijft tot slachtingen die voor 1 januari 1983 hebben plaatsgevonden .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Italiaanse Republiek .

Gedaan te Brussel , 24 januari 1979 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . FRANCOIS-PONCET

( 1 ) PB nr . C 289 van 2 . 12 . 1978 , blz . 6 .

( 2 ) Advies uitgebracht op 19 januari 1979 ( nog niet bekendgemaakt in het Publikatieblad ) .

( 3 ) Advies uitgebracht op 19 december 1978 ( nog niet bekendgemaakt in het Publikatieblad ) .

( 4 ) PB nr . L 145 van 13 . 6 . 1977 , blz . 44 .

( 5 ) PB nr . L 15 van 19 . 1 . 1978 , blz . 34 .