Home

79/722/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 juli 1979 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd weefsels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding, bad- of frotteerstof (lussendoek), lint, fluweel, pluche, lussenweefsel, chenilleweefsel, tule en filetweefsels, van post 55.09 van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 55.09-01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 97) (categorie 2), van oorsprong uit Thailand en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

79/722/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 juli 1979 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd weefsels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding, bad- of frotteerstof (lussendoek), lint, fluweel, pluche, lussenweefsel, chenilleweefsel, tule en filetweefsels, van post 55.09 van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 55.09-01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 97) (categorie 2), van oorsprong uit Thailand en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

79/722/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 juli 1979 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd weefsels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding, bad- of frotteerstof (lussendoek), lint, fluweel, pluche, lussenweefsel, chenilleweefsel, tule en filetweefsels, van post 55.09 van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 55.09-01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 97) (categorie 2), van oorsprong uit Thailand en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 215 van 23/08/1979 blz. 0015 - 0016


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 juli 1979

waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd weefsels van katoen , andere dan weefsels met gaasbinding , bad - of frotteerstof ( lussendoek ) , lint , fluweel , pluche , lussenweefsel , chenilleweefsel , tule en filetweefsels , van post 55.09 van het gemeenschappelijk douanetarief ( NIMEXE-code 55.09-01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 31 , 33 , 35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 76 , 77 , 78 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 92 , 93 , 97 ) ( categorie 2 ) , van oorsprong uit Thailand en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , van de communautaire behandeling uit te sluiten

( Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek )

( 79/722/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 115 , eerste alinea ,

Gezien het verzoek dat de Britse Regering op 18 juli 1979 ingevolge artikel 115 , eerste alinea , van het Verdrag bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft ingediend om ertoe te worden gemachtigd weefsels van katoen , andere dan weefsels met gaasbinding , bad - of frotteerstof ( lussendoek ) , lint , fluweel , pluche , lussenweefsel , chenilleweefsel , tule en filetweefsels , van post 55.09 van het gemeenschappelijk douanetarief ( NIMEXE-code 55.09-01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 31 , 33 , 35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 76 , 77 , 78 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 92 , 93 , 97 ) ( categorie 2 ) , van oorsprong uit Thailand en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , van de communautaire behandeling uit te sluiten ,

Overwegende dat de invoer van de betrokken produkten in de Gemeenschap van oorsprong uit Thailand onderwerp is van een door onderhandelingen tussen de Gemeenschap en dit land tot stand gekomen overeenkomst ;

Overwegende dat , in het kader van de overeengekomen regeling . Thailand de verbintenis heeft aangegaan alle dienstige maatregelen te nemen om zijn uitvoer van de betrokken produkten naar de Gemeenschap te beperken tot bepaalde over de Lid-Staten verdeelde plafonds ;

Overwegende dat het in dit geval niet mogelijk is geweest tot een verdeling van die plafonds volgens de behoeften van de respectieve markten over te gaan ; dat er dientengevolge ongelijkheden blijven bestaan tussen de invoervoorwaarden in de verschillende Lid-Staten , en dat eenmaking van die voorwaarden slechts geleidelijk kan plaatsvinden ;

Overwegende dat uit het verzoek blijkt dat er zich in de betrokken industriesector ernstige moeilijkheden voordoen , en met name een aanmerkelijke teruggang van de produktie en het aantal arbeidsplaatsen ;

Overwegende dat die economische moeilijkheden in ruime mate toe te schrijven zijn aan de ongelijkheid in de concurrentievoorwaarden , waardoor geëxporteerd kan worden tegen prijzen welke aanmerkelijk lager zijn dan die van de betrokken communautaire producenten ;

Overwegende dat de totstandkoming van verdere indirecte invoer , komende bij de reeds verrichte of voorgenomen invoer , die moeilijkheden nog kan vergroten ;

Overwegende dat het niet mogelijk is op korte termijn de methoden toe te passen waardoor de overige Lid-Staten de vereiste samenwerking tot stand zouden kunnen brengen ;

Overwegende dat er in die omstandigheden aanleiding is om machtiging te verlenen tot het toepassen van beschermende maatregelen in de zin van artikel 115 , eerste alinea , van het Verdrag , onder de voorwaarden die in Beschikking 71/202/EEG van de Commissie van 12 mei 1971 ( 1 ) , en met name in artikel 1 daarvan , zijn vastgesteld ;

Overwegende evenwel dat het niet nodig is op de vergunningaanvraag die aan het onderhavige verzoek ten grondslag ligt een dergelijke machtiging af te geven , daar zij slechts op een geringe hoeveelheid betrekking heeft ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd de hierna genoemde produkten , van oorsprong uit Thailand en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , waarvoor aanvragen om invoerdocumenten na 13 juli 1979 zijn ingediend , van de communautaire behandeling uit te sluiten :

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

55.09 ( NIMEXE-code 55.09-01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 31 , 33 , 35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 76 , 77 , 78 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 92 , 93 , 97 ) ( categorie 2 ) * Weefsels van katoen , andere dan weefsels met gaasbinding , bad - of frotteerstof ( lussendoek ) , lint , fluweel , pluche , lussenweefsel , chenilleweefsel , tule en filetweefsels *

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing tot en met 30 september 1979 .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk .

Gedaan te Brussel , 30 juli 1979 .

Voor de Commissie

Etienne DAVIGNON

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 121 van 3 . 6 . 1971 , blz . 26 .