Home

Verordening (EEG) nr. 2214/78 van de Raad van 26 september 1978 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek

Verordening (EEG) nr. 2214/78 van de Raad van 26 september 1978 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek

Verordening (EEG) nr. 2214/78 van de Raad van 26 september 1978 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek

Publicatieblad Nr. L 267 van 27/09/1978 blz. 0001 - 0001
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 7 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 11 Deel 12 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 7 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 11 Deel 10 blz. 0106
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 11 Deel 10 blz. 0106


VERORDENING (EEG) Nr. 2214/78 VAN DE RAAD van 26 september 1978 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 238,

Gezien de aanbeveling van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Overwegende dat de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek, die op 3 mei 1977 te Brussel is ondertekend, dient te worden gesloten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht de kennisgeving bedoeld in artikel 49 van de Overeenkomst (2).

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 september 1978.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. ERTL (1)PB nr. C 266 van 7.11.1977, blz. 18. (2)De datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst zal door het Secretariaat-generaal van de Raad in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen worden bekendgemaakt.