Home

Verordening (EEG) nr. 1307/78 van de Commissie van 15 juni 1978 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1102/78 met betrekking tot de vrijwaringsmaatregelen voor de invoer van conserven van niet-gekweekte paddestoelen

Verordening (EEG) nr. 1307/78 van de Commissie van 15 juni 1978 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1102/78 met betrekking tot de vrijwaringsmaatregelen voor de invoer van conserven van niet-gekweekte paddestoelen

Verordening (EEG) nr. 1307/78 van de Commissie van 15 juni 1978 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1102/78 met betrekking tot de vrijwaringsmaatregelen voor de invoer van conserven van niet-gekweekte paddestoelen

Publicatieblad Nr. L 158 van 16/06/1978 blz. 0016 - 0016


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1307/78 VAN DE COMMISSIE

van 15 juni 1978

houdende wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 1102/78 met betrekking tot de vrijwaringsmaatregelen voor de invoer van conserven van niet-gekweekte paddestoelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 516/77 van de Raad van 14 maart 1977 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten ( 1 ) , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1152/78 ( 2 ) , en met name op artikel 14 , lid 2 ,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 1102/78 van de Commissie van 25 mei 1978 ( 3 ) vrijwaringsmaatregelen voor de invoer van champignonconserven zijn vastgesteld ;

Overwegende dat het aanbod van de belangrijkste producerende derde landen momenteel vrijwel uitsluitend betrekking heeft op de conserven van gekweekte paddestoelen ; dat de prijzen waartegen conserven van niet-gekweekte paddestoelen worden aangeboden aanzienlijk hoger zijn dan die van conserven van gekweekte paddestoelen ;

Overwegende dat in die omstandigheden voor de markt van de Gemeenschap van conserven van gekweekte paddestoelen , door de invoer van conserven van niet-gekweekte paddestoelen , geen ernstige verstoringen dreigen die de doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar kunnen brengen ;

Overwegende dat het derhalve dienstig is bovengenoemde vrijwaringsmaatregelen te beperken tot conserven van gekweekte paddestoelen ; dat Verordening ( EEG ) nr . 1102/78 dienovereenkomstig moet worden gewijzigd ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 1 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 1102/78 wordt gelezen :

" 1 . De afgifte van invoercertificaten voor conserven van gekweekte paddestoelen ( post ex 20.02 A van het gemeenschappelijk douanetarief ) wordt geschorst . " .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 15 juni 1978 .

Voor de Commissie

De Vice-Voorzitter

Finn GUNDELACH

( 1 ) PB nr . L 73 van 21 . 3 . 1977 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 144 van 31 . 5 . 1978 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 139 van 26 . 5 . 1978 , blz . 26 .