Home

78/870/EEG: Besluit van de Raad van 16 oktober 1978 waarbij aan de Commissie de bevoegdheid wordt verleend leningen aan te gaan ter bevordering van de investeringen in de Gemeenschap

78/870/EEG: Besluit van de Raad van 16 oktober 1978 waarbij aan de Commissie de bevoegdheid wordt verleend leningen aan te gaan ter bevordering van de investeringen in de Gemeenschap

78/870/EEG: Besluit van de Raad van 16 oktober 1978 waarbij aan de Commissie de bevoegdheid wordt verleend leningen aan te gaan ter bevordering van de investeringen in de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 298 van 25/10/1978 blz. 0009 - 0010
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 10 Deel 1 blz. 0016
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 10 Deel 1 blz. 0164
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 10 Deel 1 blz. 0016


++++

BESLUIT VAN DE RAAD

van 16 oktober 1978

waarbij aan de Commissie de bevoegdheid wordt verleend leningen aan te gaan ter bevordering van de investeringen in de Gemeenschap

( 78/870/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat de economische bedrijvigheid , de werkgelegenheid en de investeringen in de Gemeenschap slecht verdeeld en van onvoldoende niveau zijn ;

Overwegende dat er naast de bestaande communautaire financiële instellingen en organen , waarvan de werkzaamheden dienen te worden geïntensiveerd , een nieuw financieel instrument moet worden ingevoerd ten einde de herleving van de economische bedrijvigheid te stimuleren en het gemeenschappelijk beleid in zijn diverse aspecten te ondersteunen , een en ander om een aanvullende bijdrage te leveren aan de bevordering van de investeringen in de Gemeenschap ;

Overwegende dat een communautaire actie in dit opzicht een stuwende werking en een reëel financieel effect zou hebben die verre uitgaan boven de omvang welke die actie op het eerste gezicht heeft ;

Overwegende dat dit communautair optreden de totstandbrenging moet beogen van investeringsprojecten die bijdragen tot de toenemende convergentie en integratie van het nationale economische beleid van de Lid-Staten , en in overeenstemming zijn met de prioritaire doeleinden van de Gemeenschap ;

Overwegende dat de kapitaalmarkten omvangrijke middelen bieden die ten nutte kunnen worden gemaakt voor de financiering van investeringen in de Gemeenschap ;

Overwegende dat de Gemeenschap als zodanig over een eigen kredietwaardigheid beschikt waarvan zij zo goed mogelijk gebruik dient te maken om de Europese steun aan de bedoelde investeringen te versterken en om het communautaire beleid in de verschillende sectoren te schragen ;

Overwegende dat een bedrag aan opgenomen leningen , in hoofdsom , van in tegenwaarde 1 miljard ERE in de huidige omstandigheden ter bereiking van het gestelde doel adequaat lijkt ;

Overwegende dat de toepassing van deze nieuwe financiële regeling bij wijze van proef dient te geschieden ;

Overwegende dat de Europese Investeringsbank zich bereid heeft verklaard mede te werken aan de uitvoering van dit besluit ,

BESLUIT :

Artikel 1

De Commissie wordt gemachtigd namens de Europese Economische Gemeenschap leningen aan te gaan voor een bedrag waarvan de hoofdsom niet hoger mag liggen dan de tegenwaarde van één miljard ERE .

De opbrengst hiervan is bestemd voor de financiering , in de vorm van leningen , van investeringsprojecten die bijdragen tot de toenemende convergentie en integratie van het economische beleid van de Lid-Staten . Die projecten moeten beantwoorden aan de prioritaire doelstellingen van de Gemeenschap en wel in de sectoren energie , industrie en infrastructuur , waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de regionale effecten van deze projecten en met de noodzaak de werkloosheid te bestrijden .

Deze regeling kan afzonderlijk worden gebruikt of samen met andere communautaire financieringsinstrumenten .

Artikel 2

De leningen zullen in achtereenvolgende tranches worden opgenomen .

Op voorstel van de Commissie , en na raadpleging van het Europese Parlement , verleent de Raad met eenparigheid van stemmen goedkeuring voor de tranches en stelt hij de richtsnoeren vast voor de ontvankelijkheid van de projecten .

De Commissie beslist over de ontvankelijkheid van de projecten in overeenstemming met de door de Raad vastgestelde richtsnoeren .

Tot het bedrag van de goedgekeurde tranches neemt de Commissie leningen op de kapitaalmarkt . Uit een zelfde opgenomen lening kunnen leningen worden verstrekt met verschillende doelstellingen .

Artikel 3

De transacties tot opneming van leningen en de daarbij behorende transacties tot verstrekking van leningen luiden in dezelfde valuta . De vaststelling van de leningsvoorwaarden inzake aflossing van de hoofdsom , inzake rentevoet en de betaling van de rente geschiedt zodanig dat de kosten in verband met de afsluiting en uitvoering van de transacties voor het opnemen en verstrekken van de leningen gedekt zijn .

Artikel 4

Over de voorwaarden voor het opnemen van leningen wordt door de Commissie in het belang van de Gemeenschap onderhandeld naar gelang van de condities op de kapitaalmarkt en van de eisen die worden gesteld inzake de looptijd en andere financiële voorwaarden van de bijbehorende verstrekte leningen . De opgenomen middelen worden overgemaakt aan de Europese Investeringsbank , die zo nodig zorg draagt voor tijdelijke belegging .

Artikel 5

Aan de Bank wordt een mandaat gegeven voor het verstrekken van leningen ter uitvoering van dit besluit .

De transacties krachtens dit mandaat worden door de Bank verricht namens , en voor rekening en risico van de Gemeenschap . De leningaanvragen worden hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van de Commissie of van een Lid-Staat aan de Bank gezonden . Nadat de Commissie overeenkomstig artikel 2 een besluit heeft genomen over de ontvankelijkheid van elk project , onderzoekt de Bank deze aanvragen , neemt zij een besluit inzake de verstrekking en de voorwaarden van de leningen en beheert zij deze , een en ander overeenkomstig de in haar statuten omschreven procedures en volgens haar gebruikelijke criteria .

Het aan de Bank verleende mandaat wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Commissie en de Bank .

Artikel 6

De Commissie stelt de Raad en het Europese Parlement jaarlijks in kennis van de ontvangsten en uitgaven ingevolge het aangaan en het verstrekken van leningen . Elk jaar voegt zij bij de staat van ramingen een document waarin het beleid inzake het aangaan en het verstrekken van leningen wordt samengevat .

In het licht van de aldus verkregen kennis kan de Raad beoordelen hoe de bij dit besluit ingevoerde regeling in het algemeen functioneert .

Zodra het bedrag van de aangegane leningen de tegenwaarde van 800 miljoen ERE bereikt , of uiterlijk twee jaar na de aanneming van dit besluit , zal de Commissie bij de Raad en het Europese Parlement een verslag indienen over de ervaring die is opgedaan bij de tenuitvoerlegging van dit besluit .

De financiële controle en de controle van de rekeningen van de Commissie vinden plaats overeenkomstig het financieel reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen .

Artikel 7

Bij de uitvoering van het onderhavige besluit geldt als Europese rekeneenheid ( ERE ) die welke is vastgesteld bij het financieel reglement dat van toepassing is op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen .

Gedaan te Luxemburg , 16 oktober 1978 .

Voor de Raad

De Voorzitter

H . MATTHOEFER

( 1 ) PB nr . C 108 van 8 . 5 . 1978 , blz . 32 .

( 2 ) Op 26/27 april 1978 uitgebracht advies ( nog niet bekendgemaakt in het Publikatieblad ) .