Home

77/795/EEG: Beschikking van de Raad van 12 december 1977 tot instelling van een gemeenschappelijke procedure voor de uitwisseling van informatie over de kwaliteit van zoet oppervlaktewater in de Gemeenschap

77/795/EEG: Beschikking van de Raad van 12 december 1977 tot instelling van een gemeenschappelijke procedure voor de uitwisseling van informatie over de kwaliteit van zoet oppervlaktewater in de Gemeenschap

++++

BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 12 december 1977

tot instelling van een gemeenschappelijke procedure voor de uitwisseling van informatie over de kwaliteit van zoet oppervlaktewater in de Gemeenschap

( 77/795/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat de Actieprogramma's van de Europese Gemeenschappen inzake het milieu van 1973 ( 3 ) en 1977 ( 4 ) voorzien in instelling van een procedure voor de uitwisseling van informatie tussen de netten voor toezicht en controle op verontreiniging ;

Overwegende dat een dergelijke procedure noodzakelijk is voor de karakterisering van de verontreinigingsniveaus van de rivieren in de Gemeenschap en uit dien hoofde voor een gerichte bestrijding van verontreiniging en hinder , welke deel uitmaakt van de doelstellingen van de Gemeenschap inzake verbetering van de levensomstandigheden en de harmonische ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap ; dat het Verdrag niet voorziet in de daartoe vereiste specifieke bevoegdheden ;

Overwegende dat deze uitwisseling van informatie over verontreinigingsniveaus één van de hulpmiddelen is waarmee de ontwikkelingen op lange termijn en de verbeteringen die het gevolg zijn van de toepassing van de geldende nationale en communautaire bepalingen op de voet kunnen worden gevolgd ;

Overwegende dat de in deze beschikking bedoelde uitwisseling van informatie een zo significant mogelijke vergelijking van de resultaten van de in de monsternemings - of meetstations verrichte metingen mogelijk maakt ;

Overwegende dat met de in deze beschikking voorziene uitwisseling van informatie de grondslag kan worden gelegd voor een communautair systeem van toezicht op de verontreiniging van zoet oppervlaktewater en een onderdeel kan vormen van het in het milieuprogramma van de Verenigde Naties opgenomen wereldomvattend systeem van milieutoezicht ;

Overwegende dat ter verwezenlijking van deze doelstellingen de gegevens met betrekking tot bepaalde parameters van zoet oppervlaktewater door de Lid-Staten aan de Commissie moeten worden doorgegeven ; dat de Commissie hiervan een samenvattend verslag opstelt dat zij aan de Lid-Staten doet toekomen ;

Overwegende dat het dienstig is dat de lijst van stations van bijlage I op verzoek van de betrokken Lid-Staat door de Commissie kan worden gewijzigd , mits aan bepaalde criteria wordt voldaan ;

Overwegende dat in verband met de vorderingen van de techniek een snelle aanpassing van de in bijlage II van deze beschikking gegeven technische voorschriften vereist is ; dat er , ten einde de tenuitvoerlegging van de hiertoe noodzakelijke maatregelen te vergemakkelijken , een procedure dient te worden ingesteld waarbij een nauwe samenwerking tot stand wordt gebracht tussen de Lid-Staten en de Commissie in het Comité voor aanpassing van deze beschikking aan de vooruitgang van de techniek ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Artikel 1

Er wordt een gemeenschappelijke procedure voor de uitwisseling van informatie over de kwaliteit van zoet oppervlaktewater in de Gemeenschap ingesteld .

Artikel 2

1 . In de zin van deze beschikking wordt verstaan onder monsternemings - of meetstations : de in bijlage I genoemde stations .

2 . De inlichtingen met betrekking tot de in de eerste kolom van bijlage II genoemde parameters waarover uitwisseling van informatie plaatsvindt bestaan uit :

a ) de resultaten van de door de monsternemings - of meetstations verrichte metingen ;

b ) de beschrijving van de methoden die worden toegepast bij het nemen en conserveren van monsters en het verrichten van metingen , alsmede de frequentie der monsternemingen .

Artikel 3

1 . Binnen veertien dagen na kennisgeving van deze beschikking wijst elke Lid-Staat een centraal orgaan aan en stelt de Commissie daarvan op de hoogte .

2 . De in artikel 2 , lid 2 , bedoelde inlichtingen worden via het centrale orgaan van elke Lid-Staat aan de Commissie doorgegeven .

3 . De in artikel 2 , lid 2 , sub a ) , bedoelde gegevens worden overgelegd volgens de uitdrukkingswijze en met de kenmerkende cijfers die zijn aangegeven in de tweede en de derde kolom van bijlage II .

4 . De toezending van de inlichtingen over een kalenderjaar aan de Commissie geschiedt ten minste om de twaalf maanden .

5 . De Commissie stelt ieder jaar een samenvattend verslag op dat berust op de in artikel 2 , lid 2 , bedoelde inlichtingen . Het gedeelte van het ontwerp van dit verslag dat betrekking heeft op de door een Lid-Staat verstrekte inlichtingen wordt ter verificatie toegezonden aan het centrale orgaan van die Lid-Staat . Eventuele opmerkingen over dit ontwerp worden in het verslag opgenomen . De definitieve tekst wordt de Lid-Staten toegezonden .

6 . De Commissie evalueert de doelmatigheid van de procedure inzake de uitwisseling van informatie en zij zal , binnen een termijn van ten hoogste drie jaar na kennisgeving van deze beschikking , in voorkomend geval bij de Raad voorstellen indienen ten einde deze procedure te verbeteren en de meetmethoden zo nodig te harmoniseren .

Artikel 4

1 . Binnen zes maanden na kennisgeving van deze beschikking geven de Lid-Staten de in artikel 2 , lid 2 , bedoelde inlichtingen voor de eerste maal via de centrale organen door .

2 . Als eerste inlichtingen die onder de uitwisseling van informatie vallen , gelden de gegevens die beschikbaar zijn in de loop van het kalenderjaar dat voorafgaat aan de kennisgeving van deze beschikking .

Artikel 5

1 . De lijst in bijlage I kan door de Commissie op verzoek van de betrokken Lid-Staat worden gewijzigd .

2 . De Commissie gaat tot deze wijziging over wanneer zij zich ervan heeft vergewist dat aan de volgende criteria is voldaan :

- de lijst van de monsternemings - of meetstations is voor elke Lid-Staat voldoende representatief voor de doeleinden van deze beschikking ;

- de stations zijn gelegen op punten die representatief zijn voor de toestand van het omringende aquatische milieu en staan niet onder rechtstreekse en onmiddellijke invloed van een verontreinigingsbron ;

- zij zijn in staat om op gezette tijden de parameters van bijlage II te meten ;

- zij zijn over het algemeen hoogstens 100 km van elkaar gelegen aan de belangrijkste rivieren , met uitzondering van de zijrivieren ;

- zij zijn bovenstrooms gelegen van plaatsen waar rivieren samenkomen en boven de getijdengrens .

3 . De Commissie stelt de Raad in kennis van de aanvaarde wijzigingen .

4 . De Commissie legt de verzoeken tot wijziging die zij niet kan aanvaarden , ter beslissing voor aan de Raad .

Artikel 6

De voor de aanpassing aan de vooruitgang van de tech niek noodzakelijke wijzigingen van de lijst van parameters , van de uitdrukkingswijze en van de kenmerkende cijfers , die zijn omschreven in bijlage II , worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 8 beschreven procedure , met dien verstande dat toevoegingen aan deze lijst alleen parameters mogen omvatten die worden bestreken door het gemeenschapsrecht en waarvoor in alle monsternemings - of meetstations van de Lid-Staten gegevens beschikbaar zijn . Veranderingen van de uitdrukkingswijze en van de kenmerkende cijfers mogen niet leiden tot wijzigingen van de meetmethoden die de Lid-Staten in de verschillende stations van bijlage I gebruiken .

Artikel 7

1 . Er wordt een Comité voor aanpassing van deze beschikking aan de vooruitgang van de techniek opgericht , hierna te noemen het " Comité " , dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie .

2 . Het Comité stelt zijn reglement van orde vast .

Artikel 8

1 . Indien wordt verwezen naar de in dit artikel omschreven procedure , wordt deze procedure bij het Comité ingeleid door de Voorzitter hetzij op diens initiatief , hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat .

2 . De vertegenwoordiger van de Commissie legt aan het Comité een ontwerp voor van de te treffen maatregelen . Het Comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een door de Voorzitter afhankelijk van de urgentie van het desbetreffende vraagstuk vast te stellen termijn . Het Comité spreekt zich uit met een meerderheid van 41 stemmen , waarbij de stemmen der Lid-Staten worden gewogen overeenkomstig artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag . De Voorzitter neemt geen deel aan de stemming .

3 . a ) De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast , wanneer zij overeenstemmen met het advies van het Comité .

b ) Indien de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het Comité , of indien een advies ontbreekt , dient de Commissie onverwijld een voorstel in bij de Raad met betrekking tot de te nemen maatregelen . De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen .

c ) Indien de Raad na een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de indiening van het voorstel geen besluit heeft genomen , worden voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld .

Artikel 9

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 12 december 1977 .

Voor de Raad

De Voorzitter

L . DHOORE

( 1 ) PB nr . C 178 van 2 . 8 . 1976 , blz . 48 .

( 2 ) PB nr . C 285 van 2 . 12 . 1976 , blz . 10 .

( 3 ) PB nr . C 112 van 20 . 12 . 1973 , blz . 3 .

( 4 ) PB nr . C 139 van 13 . 6 . 1977 , blz . 3 .

BIJLAGE I

LIJST VAN BIJ DE UITWISSELING VAN INFORMATIE BETROKKEN MONSTERNEMINGS - OF MEETSTATIONS

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Monsternemings of meetstations * Rivieren *

Maxau 362,3 km na de Rijnbrug bij Konstanz * Rijn *

Mainz 498,5 km na de Rijnbrug bij Konstanz * Rijn *

Koblenz/Braubach 590,3 km na de Rijnbrug bij Koblenz * Rijn *

Palzem 230,3 km voor de samenloop met de Rijn * Moezel *

Koblenz/Mosel 2 km voor de samenloop met de Rijn * Moezel *

Kleef/Bimmen 864,95 km na de Rijnbrug bij Konstanz op de plaats waar de Rijn de Bondsrepubliek Duitsland verlaat * Rijn *

Goch 21,4 km voor de samenloop met de Maas * Niers *

Herbrum 284,9 km vanaf de oorsprong ( Kanaal-km 212,04 ) * Ems *

Hemeln 11 km na de samenloop van de Werra met de Fulda * Weser *

Intschede 329,7 km na de samenloop van de Werra met de Fulda * Weser *

Geesthacht 113 km na binnenkomst van de Elbe in de Bondsrepubliek Duitsland ( Elbe-km 584,5 ) * Elbe *

Jochenstein 2 203 km voor de monding van de Donau * Donau *

BELGIE

Monsternemings of meetstations * Rivieren *

Warneton na de samenloop met de Deule * Leie *

Leers-Noord bij binnenkomst in België * Spiere *

Doel op de plaats waar de Schelde België verlaat * Schelde *

Bléharies bij binnenkomst in België * Schelde *

Erquelinnes bij binnenkomst in België * Samber *

Heer-Agimont bij binnenkomst in België * Maas *

Ternaaien op de plaats waar de Maas België verlaat * Maas *

Martelange op de plaats waar de Sûre België verlaat * Sûre *

Zelzate bij de grens met Nederland * Kanaal Gent-Terneuzen *

DENEMARKEN

Monsternemings of meetstations * Rivieren *

Naaby Station nr . 57.12 * Susaa *

Nr Broby Station nr . 45.01 * Odense AA *

Tvilum bro Station nr . 21.01 * Gudenaa *

Ahlergaard Station nr . 25.05 * Skjern AA *

FRANKRIJK

Monsternemings of meetstations * Rivieren *

Méry voor de samenloop met de Aube ( St 6 000 ) * Seine *

Montereau voor de samenloop met de Yonne ( St 14 000 ) * Seine *

Melun ( St 47 000 ) * Seine *

Parijs Pont de Tolbiac ( St 81 000 ) * Seine *

Saint-Rambert Pont d'Andrézieux na St . Rambert ( St 9 000 ) * Loire *

Roanne Pont de Villecrest voor Roanne ( St 13 000 ) * Loire *

Orléans na Orléans ( St 51 000 ) * Loire *

Nantes voor Nantes ( St 137 000 ) * Loire *

Toulouse na Toulouse ( St 161 000 ) * Garonne *

Lamagistère na de samenloop met de Aveyron ( St . 117 000 ) * Garonne *

Couthures in de nabijheid van Couthures na de samenloop met de Avance ( St 81 000 ) * Garonne *

Auxonne bij de Pont de France ( St 11 000 ) * Saône *

Mulatière voor de samenloop met de Rhône ( St 59 000 ) * Saône *

Pont-Carnot na het meer van Genève en voor de stuwdam van Génissiat ( St 67 000 ) * Rhône *

Lyon voor de samenloop met de Saône bij de Pont Poincaré ( St 98 000 ) * Rhône *

Saint-Vallier voor de samenloop met de Isère ( St 104 000 ) * Rhône *

IERLAND

Monsternemings of meetstations * Rivieren *

Slane Bridge ongeveer 12 km na Navan ( N 96 74 ) * Boyne *

Corofin Bridge ongeveer 19 km na Tuam ( M 42 43 ) * Clare *

Graiguenamanagh Bridge ongeveer 29 km na Muine Bheag ( Bagenalstown ) ( S 71 44 ) * Barrow *

Killavullen Bridge ongeveer 13 km na Mallow ( W 65 99 ) * Blackwater ( Munster ) *

ITALIE

Monsternemings of meetstations * Rivieren *

Ponte d'Adige 308 km voor de monding * Adige *

Trento 253 km voor de monding * Adige *

Badia Polesine 66 km voor de monding * Adige *

Meirano 591 km voor de monding * Po *

Cremona 281 km voor de monding * Po *

Boretto 216 km voor de monding * Po *

Borgo Forte 184 km voor de monding * Po *

Pontelagoscuro 91 km voor de monding * Po *

Ponte degli Albergi 38 km voor de monding * Metauro *

Subbiano 178 km voor de monding * Arno *

Nave di Rosano 120 km voor de monding * Arno *

Capraia 70 km voor de monding * Arno *

San Giovanni alla Vena 37 km voor de monding * Arno *

Ponte Felcino 300 km voor de monding * Tiber *

Ponte Nuovo 273 km voor de monding * Tiber *

Roma 43 km voor de monding * Tiber *

GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

Monsternemings of meetstations * Rivieren *

Wasserbillig voor de samenloop met de Moezel * Sauer *

NEDERLAND

Monsternemings of meetstations * Rivieren *

Lobith bij binnenkomst in Nederland * Bovenrijn *

Karapen 133 km na de binnenkomst van de Rijn in Nederland * IJssel *

Gorinchem 93,5 km na de binnenkomst van de Rijn in Nederland * Boven-Merwede *

Vreeswijk 89 km na de binnenkomst van de Rijn in Nederland * Lek *

OM 42 Puttersboek , 120 km na de binnenkomst van de Rijn in Nederland * Oude Maas *

NM 34 nabij het eiland Brienenoord , 134 km na de binnenkomst van de Rijn in Nederland * Nieuwe Maas *

NEDERLAND ( vervolg )

Monsternemings of meetstations * Rivieren *

Eijsden 4,5 km na de binnenkomst van de Maas in Nederland * Maas *

Lith 201 km na de binnenkomst van de Maas in Nederland * Maas *

Keizersveer 248 km na de binnenkomst van de Maas in Nederland * Bergse Maas *

H 9 Haringvlietbrug * Haringvliet *

H 12 bij de Haringvlietdam * Haringvliet *

IJ 17 aan de monding van het Keteldiep , 143 km na de binnenkomst van de Rijn in Nederland * Keteldiep *

IJ 23 Zwaartepunt van het IJsselmeer * IJsselmeer *

VERENIGD KONINKRIJK

Monsternemings of meetstations * Rivieren *

Chollerford 6 km voor de samenloop ( NY 919 706 ) * N Tyne *

Warden Bridge 800 m voor de samenloop ( NY 910 660 ) * S Tyne *

Wylam Bridge onmiddellijk boven de getijdengrens ( NZ 119 645 ) * Tyne *

Derwenthaugh 1,3 km boven de getijdengrens ( NZ 187 607 ) * Derwent *

Whitford Bridge 3 km boven de getijdengrens ( SY 262 953 ) * Axe *

Tregony Gauging Station 6 km boven de getijdengrens ( SW 921 445 ) * Fal *

Devoran Bridge onmiddellijk boven de getijdengrens ( SW 791 394 ) * Carnon *

Forge Weir Halton 1,5 km boven de getijdengrens ( SD 514 648 ) * Lune *

St Michael's Weir onmiddellijk boven de getijdengrens ( SD 462 411 ) * Wyre *

Samlesbury 1,5 km boven de getijdengrens ( SD 589 304 ) * Ribble *

Teddington Weir ( TQ 171 714 ) * Thames *

Chetwynd ( SK 187 138 ) * Tame *

Nottingham ( SK 581 383 ) * Trent *

Yoxall ( SK 131 177 ) * Trent *

Fochabers 4 km boven de getijdengrens ( NG 341 596 ) * Spey *

Craigiehall 3 km boven de getijdengrens ( NT 165 752 ) * Almond *

Renton Footbridge onmiddellijk boven de getijdengrens ( NS 389 783 ) * Leven *

BIJLAGE II

PARAMETERS WAAROVER INFORMATIE WORDT UITGEWISSELD

Uitdrukkingswijze en kenmerkende cijfers van de gegevens met betrekking tot de parameters

Parameters * Uitdrukkingswijze * Kenmerkende cijfers *

* * Voor de komma * Na de komma *

fysische * debiet ( 1 ) ( op het tijdstip van de monsterneming ) * m3/sec * XXXX * XX *

* temperatuur * * C * XX * X *

* pH * pH * XX * X *

* geleidingsvermogen bij 20 * C * mS cm-1 * ( < 100 ) XX * *

* * * ( * 100 ) XXX * *

chemische * chloride * mg/l Cl * ( < 100 ) XX * *

* * * ( * 100 ) XXX * *

* nitraat * mg/l NO3 * XXX * XX *

* ammonium * mg/l NH4 * XXX * XX *

* opgeloste zuurstof * mg/l O2 * XX * X *

* BDO5 * mg/l O2 * XXX * X *

* COD * mg/l O2 * XXX * X *

* fosfor totaal * mg/l P * XX * XX *

* oppervlakteactieve stoffen die op methyleenblauw reageren * eq . mg/l natriumdodecylsulfaat * XX * XX *

* cadmium totaal * mg/l Cd * X * XXXX *

* kwik * mg/l Hg * X * XXXX *

microbiologische * faecale colibacteriën * per 100 ml * XXXXXX * *

* colibacteriën-totaal ( 2 ) * per 100 ml * XXXXXX * *

* faecale streptokokken ( 2 ) * per 100 ml * XXXXXX * *

* salmonella's ( 2 ) * per liter * X * *

( 1 ) De datum van de monsterneming moet worden opgegeven .

( 2 ) Over de gegevens met betrekking tot deze parameter wordt informatie uitgewisseld voor zover deze meting wordt verricht .