Home

77/286/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 april 1977 tot toelating met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van bepaalde wetenschappelijke apparaten bestemd voor het meten van de vervuiling van de atmosfeer

77/286/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 april 1977 tot toelating met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van bepaalde wetenschappelijke apparaten bestemd voor het meten van de vervuiling van de atmosfeer

77/286/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 april 1977 tot toelating met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van bepaalde wetenschappelijke apparaten bestemd voor het meten van de vervuiling van de atmosfeer

Publicatieblad Nr. L 095 van 19/04/1977 blz. 0027 - 0028
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 02 Deel 3 blz. 0027


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 5 april 1977

tot toelating met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van bepaalde wetenschappelijke apparaten bestemd voor het meten van de vervuiling van de atmosfeer

( 77/286/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1798/75 van de Raad van 10 juli 1975 betreffende de invoer met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van voorwerpen van opvoedkundige , wetenschappelijke of culturele aard ( 1 ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3195/75 van de Commissie van 2 december 1975 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 1798/75 ( 2 ) , inzonderheid op de artikelen 4 en 5 ,

Overwegende dat , middels schrijven van 19 november 1976 , de Italiaanse Regering de Commissie heeft gevraagd de procedure in te stellen bedoeld in de artikelen 4 en 5 van Verordening ( EEG ) nr . 3195/75 om vast te stellen of de apparaten genaamd :

- " Intensifier detector head " OMA , model 1205 D

- " Scintillator " OMA , model 1205 D/01

- " Polychromator " UV-VIS-NIR OMA , model 1208

- " Optical multichannel analyzer console " OMA , model 1205 A

- " Display " OMA , model 604

al dan niet beschouwd dienen te worden als wetenschappelijke apparaten , indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord , of momenteel in de Gemeenschap apparaten met gelijke wetenschappelijke waarde worden vervaardigd ;

Overwegende dat , overeenkomstig artikel 4 , lid 5 , van Verordening ( EEG ) nr . 3195/75 , op 9 maart 1977 een uit vertegenwoordigers van alle Lid-Staten samengestelde groep van deskundigen bijeen is gekomen in het kader van het Comité Douanevrijstellingen ten einde dit speciale geval te onderzoeken ;

Overwegende dat uit dit onderzoek is gebleken dat :

- het apparaat " Intensifier detector head " een fotodetector is met fotodioden met 500 leeskanalen en uitgerust met een versterker ; dat de antwoordsnelheid van dit apparaat een fractie van een seconde is bij zeer korte verschijnselen ;

- het apparaat " Scintillator " een scintillatieteller is , dat de spectrale band van de fotodetector vergroot ;

- het apparaat " Polychromator " een monochromator is welke speciaal is aangepast om met de fotodetector te kunnen werken ;

- het apparaat " Optical multichannel analyzer console " een meerkanalig optische analysator is welke speciaal ontworpen is voor het bevel en het lezen van de signalen van de fotodetector ;

- het apparaat " Display " een beeldscherm is dat speciaal is gemaakt om gebruikt te worden met de bovengenoemde apparaten ;

dat al deze apparaten onderling afhankelijke elementen zijn en onmisbaar voor de werking van een eenheid welke bestemd is om de toepassingstechnieken te bestuderen van de lasers met vloeistofaandrijving om de vervuiling van de atmosfeer te meten ;

Overwegende dat de karakteristieken van deze apparaten en het gebruik waarvoor zij bestemd zijn er een speciaal voor onderzoekingen op ecologisch gebied aangepast materiaal van maken en dat zij derhalve als wetenschappelijke apparaten dienen te worden aangemerkt ;

Overwegende dat , met het oog op de technische aanpassingen van bovenbedoelde apparaten voor het functioneren van voornoemd geheel , momenteel in de Gemeenschap geen enkel apparaat van gelijke wetenschappelijke waarde als van genoemde apparaten vervaardigd wordt ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN

Artikel 1

1 . De apparaten genaamd :

- " Intensifier detector head " OMA , model 1205 D

- " Scintillator " OMA , model 1205 D/01

- " Polychromator UV-VIS-NIR " OMA , model 1208

- " Optical multichannel analyzer console " OMA , model 1205 A

- " Display " OMA , model 604

dienen als wetenschappelijk te worden aangemerkt .

2 . Aan de voorwaarden van artikel 3 , lid 1 , sub b ) , van Verordening ( EEG ) nr . 1798/75 van de Raad van 10 juli 1975 om met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief te worden toegelaten , wordt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde apparaten voldaan , voor zover dat deze apparaten speciaal zijn aangepast voor het functioneren van een geheel dat bestemd is voor het meten van de vervuiling van de atmosfeer .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 5 april 1977 .

Voor de Commissie

Etienne DAVIGNON

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 184 van 15 . 7 . 1975 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 316 van 6 . 12 . 1975 , blz . 17 .