Home

Verordening (EEG) nr. 2044/75 van de Commissie van 25 juli 1975 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de invoer- en uitvoercertificaten en inzake de vaststelling vooraf van de restituties, in de sector melk en zuivelprodukten

Verordening (EEG) nr. 2044/75 van de Commissie van 25 juli 1975 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de invoer- en uitvoercertificaten en inzake de vaststelling vooraf van de restituties, in de sector melk en zuivelprodukten

Verordening (EEG) nr. 2044/75 van de Commissie van 25 juli 1975 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de invoer- en uitvoercertificaten en inzake de vaststelling vooraf van de restituties, in de sector melk en zuivelprodukten

Publicatieblad Nr. L 213 van 11/08/1975 blz. 0015 - 0020
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 13 blz. 0094


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2044/75 VAN DE COMMISSIE

van 25 juli 1975

houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de invoer - en uitvoercertificaten en inzake de vaststelling vooraf van de restituties , in de sector melk en zuivelprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 740/75 ( 2 ) , en inzonderheid op artikel 13 , lid 3 , en artikel 17 , lid 4 ,

Overwegende dat de bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer - en uitvoercertificaten voor de sector melk en zuivelprodukten zijn vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 2637/70 van de Commissie van 23 december 1970 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer - , uitvoer - en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1807/75 ( 4 ) , en bij Verordening ( EEG ) nr . 2500/73 van de Commissie van 13 september 1973 voor het vooraf vaststellen van de restituties en de geldigheidsduur van de uitvoercertificaten in de sector melk en zuivelprodukten ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1435/75 ( 6 ) ;

Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr . 2637/70 ook voor de andere landbouwprodukten de bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer - , uitvoer - en voorfixatiecertificaten zijn vastgesteld ; dat deze verordening talrijke malen is gewijzigd en dat is gebleken dat de heterogene samenstelling van deze verordening haar hantering bemoeilijkt ; dat met het oog op de duidelijkheid en de doelmatigheid de voor elke sector geldende regeling derhalve dient te worden gecodificeerd en dat deze codificatie voor elke sector in een afzonderlijke verordening moet worden gepubliceerd ;

Overwegende dat in deze verordening die bijzondere bepalingen met betrekking tot de sector melk en zuivelprodukten moeten worden overgenomen die nodig zijn voor de toepassing van het certificatenstelsel in deze sector ;

Overwegende dat deze bijzondere bepalingen hetzij een aanvulling vormen op , hetzij een afwijking betekenen ten opzichte van het bepaalde in Verordening ( EEG ) nr . 193/75 van de Commissie van 17 januari 1975 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer - , uitvoer - en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten ( 7 ) ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In deze verordening worden vastgesteld :

- de bijzondere uitvoeringsbepalingen van het stelsel van invoer - en uitvoercertificaten dat is ingevoerd bij artikel 13 van Verordening ( EEG ) nr . 804/68 ,

- de bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de vaststelling vooraf van de restituties .

Artikel 2

1 . Voor de in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 804/68 genoemde produkten , uitgezonderd die welke zijn vermeld in bijlage I bij deze verordening en die worden uitgevoerd naar de daar vermelde bestemmingen , wordt de restitutie op verzoek vooraf vastgesteld .

2 . Voor elke uitvoer uit de Gemeenschap van de in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 804/68 genoemde produkten waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld , moet een uitvoercertificaat worden overgelegd .

Artikel 3

1 . Voor de produkten van de onderverdeling 04.02 B van het gemeenschappelijk douanetarief kan het uitvoercertificaat op verzoek van de belanghebbende worden afgegeven

- hetzij voor één van de twee elementen bedoeld in artikel 2 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 1098/68 ,

- hetzij voor deze beide elementen .

2 . Bij toepassing van lid 1 , eerste gedachtenstreepje , bevatten de aanvraag van het certificaat en het certificaat zelf , al naar gelang het geval , in vak 12 één van de volgende vermeldingen :

" Voorfixatie beperkt tot het element melk "

" Forudfastsaettelse begraenset af elementet maelk "

" Vorausfestsetzung beschraenkt auf den Teilbetrag fuer Milch "

" Advance fixing in respect of milk component only "

" Fixation à l'avance limitée à l'élément lait "

" Fissazione in anticipo limitata all'elemento latte "

of

" Voorfixatie beperkt tot het element suiker "

" Forudfastsaettelse begraenset af elementet sukker "

" Vorausfestsetzung beschraenkt auf den Teilbetrag fuer Zucker "

" Advance fixing in respect of sugar component only "

" Fixation à l'avance limitée à l'élément sucre "

" Fissazione in anticipo limitata all'elemento zucchero " .

Artikel 4

1 . Het invoercertificaat is geldig met ingang van de dag van afgifte in de zin van artikel 9 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 193/75 tot aan het einde van de tweede daarop volgende maand .

2 . Het uitvoercertificaat dat is afgegeven in het kader van een vaststelling vooraf van de restitutie is geldig met ingang van de dag van afgifte in de zin van artikel 9 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 193/75 tot aan het einde van de voor het betrokken produkt in bijlage II bij deze verordening vastgestelde periode . Voor bijzondere gevallen kan echter in een speciale geldigheidsduur worden voorzien .

Artikel 5

1 . Wanneer , voor een produkt de restitutie slechts vooraf kan worden vastgesteld voor bepaalde bestemmingen bevatten vak 13 van de aanvraag van het certificaat en van het certificaat zelf het land of de landen van bestemming .

Het certificaat verplicht naar dit land of naar deze landen uit te voeren .

2 . Wanneer de mogelijkheid van vaststelling vooraf , hetzij voor alle bestemmingen hetzij voor bepaalde bestemmingen slechts geldt voor produkten die zijn omschreven in een deel van een onderverdeling van het gemeenschappelijk douanetarief , bevatten vak 12 van de aanvraag van het certificaat en van het certificaat zelf bovendien de omschrijving van dat deel van de onderverdeling van het gemeenschappelijk douanetarief .

Het certificaat geldt slechts voor het aldus omschreven produkt .

3 . Wanneer voor een produkt dat overeenkomt met een deel van de onderverdeling van het gemeenschappelijk douanetarief in bijlage II een geldigheidsduur voor het certificaat is voorzien , vermeldt vak 12 van de aanvraag van het certificaat en van het certificaat zelf de in bijlage II voorkomende omschrijving van dit deel van de onderverdeling van het gemeenschappelijk douanetarief . Het certificaat geldt slechts voor het aldus omschreven produkt .

4 . Wanneer in bijlage II een verplichte bestemming wordt vastgesteld , verplicht het uitvoercertificaat dat voor het betrokken produkt is afgegeven en waarop de verplichte bestemming niet is vermeld , uit te voeren naar een andere bestemming dan bedoelde verplichte bestemming , zulks onverminderd het bepaalde in artikel 2 , lid 1 .

Artikel 6

Voor uitvoer op grond van een openbare inschrijving die is gehouden door een invoerend derde land of door strijdkrachten als bedoeld in artikel 10 , lid 1 , is het uitvoercertificaat geldig met ingang van de dag van afgifte in de zin van artikel 9 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 193/75 tot de dag waarop aan de uit de gunning voortvloeiende verplichtingen moet zijn voldaan .

Het certificaat kan echter niet langer geldig zijn dan is vastgesteld in bijlage III .

Artikel 7

1 . Voor de in bijlage IV bedoelde produkten wordt de geldigheidsduur van het uitvoercertificaat door het bureau van afgifte op verzoek van belanghebbende verlengd , indien hij tijdens de geldigheidsduur van het overeenkomstig artikel 4 , lid 2 , afgegeven certificaat het bewijs levert van het bestaan van een contract waarin hij zich ertoe heeft verbonden een hoeveelheid van het betrokken produkt uit te voeren waarvan de levering zich uitstrekt over een periode die de geldigheidsduur van het afgegeven certificaat overschrijdt .

2 . De verlenging van de geldigheidsduur wordt slechts toegestaan voor het land van bestemming waarvoor het in lid 1 bedoelde contract geldt en voor de in bijlage IV vastgestelde termijn .

De verlenging geldt slechts voor de hoeveelheid produkt waarop het in lid 1 bedoelde contract betrekking heeft .

Onverminderd het bepaalde in artikel 20 van Verordening ( EEG ) nr . 193/75 kan de geldigheidsduur van elk certificaat slechts worden verlengd voor één contract en voor één land van bestemming .

3 . Indien van de door dit artikel geboden mogelijkheid gebruik wordt gemaakt , wordt met betrekking tot de verlenging van het uitvoercertificaat dit certificaat en worden in voorkomend geval de uittreksels daarvan door de instantie van afgifte voorzien van een visum . Ook worden de nodige wijzigingen aangebracht in verband met de nieuwe geldigheidsduur en het land van bestemming waarnaar verplicht moet worden uitgevoerd .

4 . Het krachtens dit artikel verlengde uitvoercertificaat kan niet worden overgedragen in de zin van artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 193/75 .

Artikel 8

Wanneer een uitvoercertificaat wordt aangevraagd voor één van de in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 804/68 bedoelde produkten met het oog op een in een importerend derde land of voor strijdkrachten als bedoeld in artikel 10 , lid 1 , geopende inschrijving , wordt het bepaalde in artikel 19 , lid 2 , tweede en derde alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 193/75 niet toegepast .

Artikel 9

Voor de produkten van de onderverdelingen van het gemeenschappelijk douanetarief waarvoor de rekeneenheid wordt gebruikt als maatstaf van begrenzing , kan de belanghebbende in zijn aanvraag voor een invoercertificaat twee onderverdelingen vermelden , die dezelfde begrenzingsbasis hebben .

De twee in de aanvraag vermelde onderverdelingen worden overgenomen op het certificaat .

Artikel 10

1 . Indien in de voorwaarden van de openbare inschrijving , uitgaande van strijdkrachten gestationeerd op het grondgebied van een Lid-Staat onder wiens vlag zij niet ressorteren , de te leveren hoeveelheid melk of zuivelprodukten slechts bij benadering is aangegeven daar de werkelijk te leveren hoeveelheid alleen kan worden vastgesteld aan het einde van de leveringstermijn voorzien in de inschrijving , wordt het certificaat afgegeven voor de bij benadering in de voorwaarden van de openbare inschrijving bepaalde , hoeveelheid , hierna te noemen " geschatte hoeveelheid " . In dit geval wordt een van de hiernavolgende vermeldingen aangebracht in vak 12 van de aanvraag van het certificaat en van het certificaat zelf :

" geschatte hoeveelheid "

" anslaaet maengde "

" Richtmenge "

" target quantity "

" quantité indicative "

" quantità indicativa " .

Het certificaat mag slechts voor deze hoeveelheid worden gebruikt . Aan de verplichting tot uitvoer is voldaan wanneer de te leveren hoeveelheid vastgesteld door de instantie die tot de openbare inschrijving is overgegaan , nader te noemen " definitieve hoeveelheid " , is uitgevoerd . De belanghebbenden leggen aan de instantie van afgifte van het certificaat de daarop betrekking hebbende bewijsstukken over .

2 . De aanvraag van het certificaat en het certificaat zelf bevatten in vak 13 de vermelding van de bestemming . Het certificaat verplicht naar deze bestemming uit te voeren .

3 . Indien de uit te voeren hoeveelheid groter blijkt dan de geschatte hoeveelheid , worden op verzoek van de belanghebbende , één of meerdere aanvullende certificaten afgegeven door de instantie van afgifte van het oorspronkelijke certificaat .

Het aanvullende certificaat bevat dezelfde vermeldingen als die van het oorspronkelijke , met uitzondering van die met betrekking tot de hoeveelheid en de dag van afgifte . Bovendien bevat het in vak 2 een van de hiernavolgende vermeldingen :

" aanvullend certificaat "

" ekstra licens "

" Teillizenz "

" additional licence "

" certificat complémentaire "

" titolo complementare " .

4 . Indien de definitieve hoeveelheid lager is dan de geschatte hoeveelheid vermeld op het oorspronkelijke certificaat en eventueel op het aanvullende certificaat of de aanvullende certificaten wordt de waarborg , die met het saldo overeenkomt , vrijgegeven .

5 . Het bepaalde in artikel 18 , lid 2 , eerste alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 193/75 is niet van toepassing op de certificaten bedoeld in het onderhavige artikel .

Artikel 11

1 . De waarborg met betrekking tot de invoercertificaten voor de in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 804/68 bedoelde produkten bedraagt 0,50 rekeneenheid per 100 kg nettogewicht .

2 . De waarborg met betrekking tot de uitvoercertificaten voor de in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 804/68 bedoelde produkten bedraagt per 100 kg nettogewicht :

- 0,25 rekeneenheid voor de produkten van de onderverdeling 04.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief ,

- 0,50 rekeneenheid voor de produkten van de onderverdeling 04.01 B van het gemeenschappelijk douanetarief ,

- 2,00 rekeneenheden voor de produkten van de tariefpost 04.04 van het gemeenschappelijk douanetarief ,

- 3,00 rekeneenheden voor de produkten van de tariefpost 04.03 van het gemeenschappelijk douanetarief ,

- 1,00 rekeneenheid voor de andere produkten .

Artikel 12

1 . Artikel 1 , voor wat betreft de sector melk en zuivelprodukten , en de artikelen 34 tot en met 37 van Verordening ( EEG ) nr . 2637/70 worden ingetrokken .

2 . Verordening ( EEG ) nr . 2500/73 wordt ingetrokken .

3 . Verwijzingen in communautaire besluiten naar de hierboven bedoelde artikelen van Verordening ( EEG ) nr . 2637/70 gelden als verwijzing naar de overeenkomstige artikelen van deze verordening .

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1975 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 25 juli 1975 .

Voor de Commissie

P . J . LARDINOIS

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .

( 2 ) PB nr . L 74 van 22 . 3 . 1975 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 283 van 29 . 12 . 1970 , blz . 15 .

( 4 ) PB nr . L 184 van 15 . 7 . 1975 , blz . 33 .

( 5 ) PB nr . L 258 van 14 . 9 . 1973 , blz . 1 .

( 6 ) PB nr . L 142 van 4 . 6 . 1975 , blz . 9 .

( 7 ) PB nr . L 25 van 31 . 1 . 1975 , blz . 10 .

BIJLAGE I

Lijst van de produkten en bestemmingen , waarvoor een vaststelling vooraf van de restitutie is uitgesloten

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving van het produkt * Bestemming *

04.04 * * Zone D *

ex 04.04 E I b ) 5 * Butterkaese , Edam , Fondal , Fontina , Gouda , Italico , Mimolette , Saint-Paulin , Tilsit en andere kaas met een vochtgehalte , berekend op de vetvrije massa van meer dan 52 doch niet meer dan 67 gewichtspercenten . * Liechtenstein , Zwitserland *

BIJLAGE II

Geldigheidsduur van de uitvoercertificaten

Geldigheidsduur * Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving van het produkt * Verplichte bestemming ( 1 ) *

a ) 90 dagen * 04.02 A II b ) 1 , ex 04.02 A II b ) 2 * Melk en room , in poeder of in korrels , andere dan in verpakkingen met een nettoinhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg en met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtspercenten ( 2 ) * *

b ) Tot aan het einde van de tweede maand die volgt op die van de afgifte van het certificaat * ex 04.04 * Kaas uitgevoerd naar de zone E * Zone E *

c ) Tot aan het einde van de elfde maand die volgt op die van de afgifte van het certificaat * ex 04.01 A * Melk en room , vers , niet ingedikt , zonder toegevoegde suiker , met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten , uitgevoerd naar een andere bestemming dan de landen in de nabijheid dan de landen in de nabijheid van de Gemeenschap ( 3 ) *

d ) Tot aan het einde van de vijfde maand die volgt op die van de afgifte van het certificaat * De andere produkten , bedoeld in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 804/68 . * *

( 1 ) Zie artikel 5 , lid 4 . In het geval , echter , dat in bijlage I de vaststelling vooraf van de restitutie voor bepaalde produkten en bestemmingen wordt uitgesloten , houdt het afgegeven uitvoercertificaat de verplichting in uit te voeren naar een andere bestemming dan die welke voorkomen in bijlage I .

( 2 ) Zie artikel 5 , lid 3 .

( 3 ) Als landen in de nabijheid van de Gemeenschap in de zin van deze verordening worden de volgende bestemmingen beschouwd : de zone D , Oostenrijk , Liechtenstein , Zwitserland , Joegoslavië , alsmede de in artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 192/75 bedoelde bestemmingen .

BIJLAGE III

Maximumgeldigheidsduur van de uitvoercertificaten ingeval van uitvoer op grond van een openbare inschrijving

Maximumgeldigheidsduur * Omschrijving van het produkt ( nummer van het gemeenschappelijk douanetarief * Bemerkingen *

a ) Tot aan het einde van de twaalfde maand die volgt op die van de afgifte van het certificaat * Alle in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 804/68 bedoelde produkten * Met uitzondering van de sub b ) bedoelde uitvoer *

b ) Tot aan het einde van de achtiende maand die volgt op die van de afgifte van het certificaat * Alle in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 804/68 bedoelde produkten , die worden uitgevoerd in het kader van een openbare inschrijving die is opengesteld door de strijdkrachten ( artikel 10 , lid 1 , van deze verordening ) *

BIJLAGE IV

Lijst van de produkten waarvoor de geldigheidsduur van het uitvoercertificaat kan worden verlengd

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving van het produkt * Verlengingsperiode *

04.02 A II b ) 1 * * Tot aan het einde van de twaalfde maand die volgt op die van de afgifte van het certificaat ( 1 ) *

ex 04.02 A II b ) 2 * Melk en room , in poeder of in korrels , andere dan in verpakkingen met een nettoinhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg en met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtspercenten * Tot aan het einde van de twaalfde maand die volgt op die van de afgifte van het certificaat ( 1 ) *

( 1 ) Deze verlengingsperiode is niet van toepassing op certificaten waarvoor reeds een verlenging van de geldigheidsduur heeft plaatsgevonden .