Home

Verordening (EEG) nr. 697/71 van de Commissie van 31 maart 1971 betreffende de afzet van bepaalde visserijprodukten waarvoor maatregelen tot regularisatie van de markt zijn getroffen

Verordening (EEG) nr. 697/71 van de Commissie van 31 maart 1971 betreffende de afzet van bepaalde visserijprodukten waarvoor maatregelen tot regularisatie van de markt zijn getroffen

Verordening (EEG) nr. 697/71 van de Commissie van 31 maart 1971 betreffende de afzet van bepaalde visserijprodukten waarvoor maatregelen tot regularisatie van de markt zijn getroffen

Publicatieblad Nr. L 077 van 01/04/1971 blz. 0069 - 0070
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1971(I) blz. 0171
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1971(I) blz. 0190
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 04 Deel 1 blz. 0012


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 697/71 VAN DE COMMISSIE

van 31 maart 1971

betreffende de afzet van bepaalde visserijprodukten waarvoor maatregelen tot regularisatie van de markt zijn getroffen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2142/70 van de Raad van 20 oktober 1970 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten ( 1 ) , inzonderheid op artikel 7 , lid 5 , artikel 10 , lid 5 , en artikel 11 , lid 5 ,

Overwegende dat in artikel 7 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 2142/70 is bepaald dat de bestemming van de door de producentenorganisaties uit de markt genomen produkten op zodanige wijze moet worden geregeld dat de normale afzet van de betrokken produkten niet wordt gehinderd ;

Overwegende dat in artikel 10 van dezelfde verordening deze eis ten aanzien van de afzet van bepaalde produkten wordt hernomen en wel in de voorwaarden waarvan de toekenning van de financiële vergoeding afhankelijk wordt gesteld ;

Overwegende dat behoudens uitzonderingen sardines en ansjovis waarvan de aankoop wordt gewaarborgd door de Lid-Staten overeenkomstig artikel 11 van genoemde verordening , moeten worden bestemd voor andere doeleinden dan voor menselijke consumptie ;

Overwegende dat de maatregelen tot regularisatie van de markt slechts volledig tot hun recht kunnen komen wanneer de uit de markt genomen of gekochte produkten niet opnieuw in de voor deze produkten gebruikelijke handelskanalen worden gebracht ; dat het derhalve dienstig is elke bestemming uit te sluiten die door substitutie van invloed zou kunnen zijn op het verbruik van produkten waarvoor geen maatregelen tot regularisatie van de markt zijn getroffen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visserijprodukten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De door de producentenorganisaties in de visserijsector overeenkomstig artikel 7 van Verordening ( EEG ) nr . 2142/70 uit de markt genomen produkten en de overeenkomstig artikel 11 van genoemde verordening gekochte sardines en ansjovis worden afgezet , behoudens bijzondere machtiging , door gebruikmaking van een van de volgende mogelijkheden :

a ) gratis uitreiking aan instellingen en stichtingen van liefdadigheid en aan personen die door hun nationale wetgeving erkend worden als rechthebbenden op bijstand van overheidswege , met name in verband met de onvoldoende middelen voor de voorziening in hun levensonderhoud ;

b ) gebruik , in verse of geconserveerde toestand , voor dierlijke voeding ;

c ) gebruik , voor dierlijke voeding na verwerking tot meel ;

d ) gebruik voor andere dan voedingsdoeleinden .

Artikel 2

1 . De gratis uitreikingen bedoeld in artikel 1 , sub a ) , worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Lid-Staten .

2 . De afzet van de produkten door gebruikmaking van de in artikel 1 , sub b ) , c ) en d ) , bedoelde mogelijkheden geschiedt via een openbare verkoping waarbij de kopers moeten opgeven tot welk gebruik van de gekochte produkten zij zich verplichten .

3 . Bij de in lid 2 bedoelde openbare verkopingen wordt onmiddellijk een factuur afgegeven waarin met name wordt vermeld de verkoper , de koper , de bestemming van de produkten en de verkoopprijs . Een exemplaar van deze factuur wordt door de instantie die tot de openbare verkoping is overgegaan ter beschikking gehouden van de Lid-Staat .

Artikel 3

De Lid-Staten nemen alle passende maatregelen ter verhindering en bestraffing van bedrieglijke handelingen ten aanzien van de in deze verordening vastgestelde afzetregeling . Zij verzekeren zich ervan dat de afgezette produkten geen andere dan de opgegeven bestemming krijgen .

Artikel 4

De Lid-Staten doen de Commissie om de zes maanden een overzicht toekomen van de hoeveelheden die per produkt en per mogelijkheid als bedoeld in artikel 1 tijdens het voorbije halfjaar werden afgezet en van de hiervoor gemiddeld ontvangen prijzen .

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 31 maart 1971 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

Franco M . MALFATTI

( 1 ) PB nr . L 236 van 27 . 10 . 1970 , blz . 5 .