Home

VERORDENING ( EEG ) NR. 937/70 VAN DE COMMISSIE VAN 22 MEI 1970 HOUDENDE WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 842/69 BETREFFENDE DE VERKOOPPRIJZEN VAN BEPAALDE PRODUKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES EN HOUDENDE AFWIJKING VAN ENKELE BEPALINGEN VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 216/69 HOUDENDE UITVOERINGSBEPALINGEN BETREFFENDE DE AFZET VAN HET DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS AANGEKOCHTE BEVROREN RUNDVLEES

VERORDENING ( EEG ) NR. 937/70 VAN DE COMMISSIE VAN 22 MEI 1970 HOUDENDE WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 842/69 BETREFFENDE DE VERKOOPPRIJZEN VAN BEPAALDE PRODUKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES EN HOUDENDE AFWIJKING VAN ENKELE BEPALINGEN VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 216/69 HOUDENDE UITVOERINGSBEPALINGEN BETREFFENDE DE AFZET VAN HET DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS AANGEKOCHTE BEVROREN RUNDVLEES

VERORDENING ( EEG ) NR. 937/70 VAN DE COMMISSIE VAN 22 MEI 1970 HOUDENDE WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 842/69 BETREFFENDE DE VERKOOPPRIJZEN VAN BEPAALDE PRODUKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES EN HOUDENDE AFWIJKING VAN ENKELE BEPALINGEN VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 216/69 HOUDENDE UITVOERINGSBEPALINGEN BETREFFENDE DE AFZET VAN HET DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS AANGEKOCHTE BEVROREN RUNDVLEES

Publicatieblad Nr. L 111 van 23/05/1970 blz. 0016 - 0016


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 937/70 VAN DE COMMISSIE

van 22 mei 1970

houdende wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 842/69 betreffende de verkoopprijzen van bepaalde produkten in de sector rundvlees en houdende afwijking van enkele bepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 216/69 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de afzet van het door de interventiebureaus aangekochte bevroren rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2463/69 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 7 , lid 3 ,

Overwegende dat door Verordening ( EEG ) nr . 842/69 van de Commissie van 6 mei 1969 betreffende de verkoop voor een vooraf forfaitair vastgestelde prijs van bepaalde produkten die afkomstig zijn van interventie in de sector rundvlees en in het bezit zijn van het Franse interventiebureau ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 314/70 ( 4 ) , de verkoopprijs der betrokken produkten werd vastgesteld door rekening te houden met de toestand op de markt en de prijzen der concurrerende produkten ; dat de vastgestelde prijzen er niet toe hebben geleid dat het gestelde doel werd bereikt ; dat het dienstig is om de vastgestelde prijs te verlagen , ten einde de afzet van deze produkten te vergemakkelijken ;

Overwegende dat het om dezelfde reden als die welke bovenstaand werd aangegeven dienstig is om voor de produkten , die in het bezit zijn van het Franse interventiebureau en die in de loop van het verkoopseizoen 1968/1969 in toepassing van de artikelen 5 en 6 van Verordening ( EEG ) nr . 805/68 werden gekocht , bepaalde afwijkingen van Verordening ( EEG ) nr . 216/69 van de Commissie van 4 februari 1969 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de afzet van het door de interventiebureaus aangekochte bevroren rundvlees ( 3 ) te voorzien ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 2 , lid 1 , sub c ) , van Verordening ( EEG ) nr . 842/69 worden de verkoopprijzen als volgt gewijzigd :

* in R.E./100 kg *

" c ) achtervoeten : * *

aa ) " Boeufs A " , in de zin van de nationale voorschriften * 104,426 *

bb ) " Vaches A " , in de zin van de nationale voorschriften * 101,725 *

cc ) " Vaches B 1 " , in de zin van de nationale voorschriften * 99,024 . " *

Artikel 2

Afwijkend van de bepalingen van artikel 2 , lid 2 , en van artikel 5 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 216/69 en voor de in artikel 1 bedoelde produkten die in het bezit zijn van het Franse interventiebureau en die in toepassing van de bepalingen der artikelen 5 en 6 van Verordening ( EEG ) nr . 805/68 in de loop van het verkoopseizoen 1968/1969 werden gekocht ,

a ) wordt de minimumhoeveelheid voor de verkoop vastgesteld op 10 achtervoeten ,

b ) kan als dag van overname van de goederen uitsluitend worden bepaald een dag vallende binnen de 14 dagen , die volgen op die waarop het interventiebureau de aanvraag aanvaardt ,

c ) geschiedt de betaling van de aankoopprijs , hetzij per cheque uiterlijk op de dag voorafgaande aan die welke in gemeenschappelijk overleg voor de overname van de goederen is vastgesteld , hetzij per door een bank geaccepteerde en voor aval getekende wissel , die uiterlijk 30 dagen na bovenvermelde dag inbaar is .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 25 mei 1970 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 22 mei 1970 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

Jean REY

( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 24 .

( 2 ) PB nr . L 312 van 12 . 12 . 1969 , blz . 3 .

( 3 ) PB nr . L 108 van 7 . 5 . 1969 , blz . 6 .

( 4 ) PB nr . L 41 van 21 . 2 . 1970 , blz . 12 .

( 5 ) PB nr . L 28 van 5 . 2 . 1969 , blz . 10 .