Home

66/677/EEG: Besluit van de Raad van 24 november 1966 betreffende de steun van de Gemeenschap aan de door de watersnood getroffen bevolking in Italië

66/677/EEG: Besluit van de Raad van 24 november 1966 betreffende de steun van de Gemeenschap aan de door de watersnood getroffen bevolking in Italië

66/677/EEG: Besluit van de Raad van 24 november 1966 betreffende de steun van de Gemeenschap aan de door de watersnood getroffen bevolking in Italië

Publicatieblad Nr. 218 van 28/11/1966 blz. 3719 - 3719


++++

BESLUIT VAN DE RAAD

van 24 november 1966

betreffende de steun van de Gemeenschap aan de door de watersnood getroffen bevolking in Italië

( 66/677/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

Gehoord de mededeling van de Italiaanse Regering inzake de rampzalige overstromingen die een groot deel van het Italiaanse grondgebied hebben getroffen en die schade van een buitengewone omvang hebben aangericht .

Kennis genomen hebbende van de verklaring van de Voorzitter van de Commissie inzake de maatregelen die de Commissie voornemens is te treffen in het kader van haar bevoegdheid en inzake de voorstellen die zij bij de Raad heeft ingediend of die zij binnenkort bij de Raad zal indienen met het oog op een bijdrage van de Gemeenschap aan de wederopbouw van de getroffen gebieden van Italië ,

Verlangend de solidariteit van de Gemeenschap met de bevolking van deze gebieden tot uitdrukking te brengen ,

_ Besluit de meest passende maatregelen op de verschillende terreinen die tot de bevoegdheid van de Gemeenschap behoren vast te stellen ten einde deze bevolking een daadwerkelijke en snelle steun te verlenen ;

_ Besluit onverwijld over te doen gaan tot de behandeling van de voorstellen die de Commissie hem heeft gedaan en zal doen met name op het gebied van de landbouw en op sociaal gebied zodat de meest dringende beslissingen reeds tijdens de vergadering van 6 december 1966 kunnen worden genomen ;

_ Nodigt de Europese Investeringsbank uit om door middel van financiële interventies onder de meest gunstige voorwaarden de verwezenlijking van de projecten die ten doel hebben de structuur van de produktie van de getroffen gebieden te herstellen , te bevorderen .

Gedaan te Brussel , 24 november 1966 .

Voor de Raad

De Voorzitter

L . DE BLOCK