Home

Eerste richtlijn voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdrag

Eerste richtlijn voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdrag

Eerste richtlijn voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdrag

Publicatieblad Nr. 043 van 12/07/1960 blz. 0921 - 0932
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1959-1962 blz. 0047
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1959-1962 blz. 0049
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 10 Deel 1 blz. 0004
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 10 Deel 1 blz. 0006
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 10 Deel 1 blz. 0006


++++

EERSTE RICHTLIJN VOOR DE

UITVOERING VAN ARTIKEL 67 VAN HET VERDRAG

DE RAAD VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

Gelet op het Verdrag en met name op de artikelen 5 , 67 , lid 1 , 69 , 105 , lid 2 en 106 , lid 2 ,

Gezien het voorstel van de Commissie , welke te dien einde het Monetair Comité heeft geraadpleegd ,

Gezien de beschikking d.d . 11 mei 1960 houdende toepassing op Algerië en op de Franse overzeese departementen van de bepalingen van het Verdrag met betrekking tot het kapitaalverkeer ,

Overwegende dat ter verwezenlijking van de doeleinden van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap een zo groot mogelijke vrijheid van kapitaalverkeer tussen de Lid-Staten en dientengevolge een zo uitgebreid en snel mogelijke liberalisatie van dit kapitaalverkeer noodzakelijk is ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De Lid-Staten verlenen alle deviezenvergunningen , vereist voor het aangaan van overeenkomsten of het verrichten van handelingen en voor de overmakingen tussen ingezetenen van de Lid-Staten , die op de in lijst A van bijlage I van deze richtlijn genoemde categorieën van kapitaalverkeer betrekking hebben .

2 . De Lid-Staten verzekeren de overmakingen van deze kapitaalbedragen op basis van de wisselkoersen welke voor betalingen uit hoofde van lopende transacties gelden .

Vinden deze overmakingen plaats op een deviezenmarkt waarop de koersschommelingen niet aan officieel vastgestelde grenzen zijn gebonden , dan moet deze verplichting zodanig worden uitgelegd dat de toegepaste koersen niet aanzienlijk en blijvend mogen afwijken van de koersen welke voor betalingen uit hoofde van lopende transacties gelden .

Het Monetair Comité houdt toezicht op de ontwikkeling van de voor de overmakingen van deze kapitaalbedragen geldende wisselkoersen en brengt hierover verslag uit aan de Commissie . Stelt de Commissie vast dat deze koersen aanzienlijk en blijvend afwijken van de voor betalingen uit hoofde van lopende transacties toegepaste koersen , dan volgt zij de procedure , bedoeld in artikel 169 van het Verdrag .

Artikel 2

1 . De Lid-Staten verlenen algemene vergunningen , vereist voor het aangaan van overeenkomsten of het verrichten van handelingen en voor de overmakingen tussen ingezetenen van de Lid-Staten , die betrekking hebben op de in lijst B van bijlage I van deze richtlijnen genoemde categorieën van kapitaalverkeer .

2 . Vinden de overmakingen van deze kapitaalbedragen plaats op een deviezenmarkt waarop de koersschommelingen niet aan officieel vastgestelde grenzen zijn gebonden , dan streven de Lid-Staten er naar deze overmakingen te doen geschieden tegen koersen die niet aanzienlijk en blijvend afwijken van de koersen , welke voor betalingen uit hoofde van lopende transacties gelden .

De Commissie kan , na raadpleging van het Monetair Comité , ter zake aan de Lid-Staten aanbevelingen doen .

3 . Vinden deze overmakingen plaats hetzij op dezelfde deviezenmarkt als de betalingen uit hoofde van lopende transacties , hetzij op een markt waar de koersschommelingen binnen de op vorengenoemde markt geldende grenzen gehouden worden , dan kan wat betreft de verwerving van buitenlandse effecten door ingezetenen , bij wijze van overgangsmaatregel , de toepassing van lid 1 van dit artikel worden beperkt tot financiële instellingen , alsmede tot ondernemingen die effecten verwerven van buitenlandse vennootschappen met een analoog statutair doel .

De Commissie kan , na raadpleging van het Monetair Comité , ter zake aan de Lid-Staten aanbevelingen doen .

Artikel 3

1 . Behoudens de bepalingen van lid 2 van dit artikel , verlenen de Lid-Staten alle deviezenvergunningen , vereist voor het aangaan van overeenkomsten of het verrichten van handelingen en voor de overmakingen tussen ingezetenen van de Lid-Staten , die op de in lijst C van bijlage I van deze richtlijn genoemde categorieën van kapitaalverkeer betrekking hebben .

2 . Indien de liberalisatie van deze categorieën van kapitaalverkeer de verwezenlijking van de doeleinden van de economische politiek van een Lid-Staat belemmert , kan deze de bij de inwerkingtreding van deze richtlijn bestaande deviezenbeperkingen ter zake van de betrokken categorieën van kapitaalverkeer handhaven of opnieuw instellen . De betrokken Lid-Staat raadpleegt hieromtrent de Commissie .

De Commissie onderzoekt met welke maatregelen tot coordinatie van de economische politiek van de Lid-Staten deze moeilijkheden kunnen worden overwonnen en beveelt na raadpleging van het Monetair Comité , de Lid-Staten aan deze maatregelen te treffen .

3 . De Commissie kan de desbetreffende Lid-Staat aanbevelen de bestaande of weder ingestelde deviezenbeperkingen op te heffen .

Artikel 4

Het Monetair Comité onderzoekt ten minste eenmaal per jaar de bestaande beperkingen ter zake van in de lijsten van bijlage I van deze richtlijn genoemde categorieën van kapitaalverkeer ; het deelt de Commissie mede welke beperkingen zouden kunnen worden opgeheven .

Artikel 5

1 . De bepalingen van deze richtlijn beperken niet het recht van de Lid-Staten de aard en de realiteit van de overeenkomsten , handelingen of overmakingen te controleren of om de maatregelen te treffen die nodig zijn om inbreuk op hun wetten en voorschriften te verhinderen .

2 . De Lid-Staten vereenvoudigen voor zover enigszins mogelijk de formaliteiten ten aanzien van vergunningen en controle welke gelden voor het aangaan van overeenkomsten of het verrichten van handelingen en voor de overmakingen en plegen zo nodig met elkander overleg , teneinde deze vereenvoudiging tot stand te brengen .

3 . De beperkingen van het kapitaalverkeer die deel uitmaken van de vestigingsbepalingen in een Lid-Staat , worden krachtens deze richtlijn slechts opgeheven voor zover de Lid-Staten ter uitvoering van de bepalingen van de artikelen 52 t / m 58 van het Verdrag verplicht zijn de vrijheid van vestiging toe te staan .

Artikel 6

De Lid-Staten streven er naar binnen de Gemeenschap geen nieuwe deviezenbeperkingen ter zake van het bij het in werking treden van deze richtlijn reeds geliberaliseerde kapitaalverkeer in te stellen , noch de bestaande regelingen beperkender te maken .

Artikel 7

De Lid-Staten zullen de Commissie uiterlijk drie maanden na het in werking treden van deze richtlijn in kennis stellen van :

a ) de bij het in werking treden van deze richtlijn geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake het kapitaalverkeer ;

b ) de ter toepassing van deze richtlijn ingevoerde bepalingen ;

c ) de wijze van uitvoering der vorengenoemde bepalingen .

Eveneens zullen zij de Commissie , uiterlijk bij de inwerkingtreding daarvan , in kennis stellen van elke nieuwe maatregel welke verder reikt dan de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen , alsmede van elke wijziging welke wordt aangebracht in de bepalingen ter zake van de in lijst D van bijlage I van deze richtlijn genoemde categorieën van kapitaalverkeer .

Artikel 8

De bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing op de in artikel 227 , lid 1 van het Verdrag genoemde Lid-Staten , op Algerië en de Franse departementen overzee , alsmede op de Europese gebieden waarvan de buitenlandse betrekkingen door een Lid-Staat worden behartigd .

Artikel 9

Deze richtlijn laat de bepalingen van de artikelen 67 , lid 2 , 68 , lid 3 en 221 van het Verdrag onverlet .

Artikel 10

De lijsten A , B , C en D van bijlage I alsmede de nomenclatuur van het kapitaalverkeer en de daarbij behorende bepalingen , in bijlage II , vormen een onderdeel van deze richtlijn .

Gedaan te Luxemburg , 11 mei 1960 .

Voor de Raad

De Secretaris-Generaal De Voorzitter

CALMES Eugène SCHAUS

BIJLAGE I

LIJST A

Categorieën van kapitaalverkeer als bedoeld in artikel 1 van de richtlijn

* Posten van de nomenclatuur

Directe investeringen * I

met uitzondering van zuiver financiële beleggingen , die slechts plaatsvinden

teneinde de kapitaalverschaffer door de oprichting van of deelneming in een

onderneming , gevestigd in een ander land , indirect toegang te verschaffen tot

de geld - of kapitaalmarkt van dat land

Liquidatie van directe investeringen * II

Beleggingen in onroerende goederen * V

Kapitaalverkeer van persoonlijke aard

Schenkingen en giften * X B

Bruidsschatten * X C

Nalatenschappen * X D

Vereffening door immigranten van schulden in hun land van herkomst * X E

Overmaking van kapitaal door emigrerende ingezetenen * X F

_ bedragen welke noodzakelijk zijn voor vestiging met het oog op de uitoefe -

ning van een beroep

Overmaking van kapitaal door naar hun land van herkomst terugkerende * X G

emigranten

_ ingevoerde bedragen en bedragen verdiend in de uitoefening van een beroep

Verstrekking en aflossing van kredieten betrekking hebbende op handelstransacties * VII 1

waaraan een ingezetene deelneemt * A ( i ) en ( ii )

* B ( i ) en ( ii )

op korte en middellange termijn

Borgstellingen , andere garanties , pandrechten en daarmede samenhangende over -

makingen

betrekking hebbende op kortlopende en middellange kredieten , verstrekt ter * XII A en B

financiering van handelstransacties , waaraan een ingezetene deelneemt * in verband met VII 1

* A ( i ) en ( ii )

* B ( i ) en ( ii )

betrekking hebbende op langlopende leningen , verstrekt teneinde duurzame * XII A en B

economische betrekkingen te vestigen of te handhaven * in verband met

* I A 3

* B 3

Overmakingen ter uitvoering van verzekeringsovereenkomsten * XI

naarmate de beperkingen ten aanzien van deze contracten ingevolge de bepa -

lingen van het vrije dienstenverkeer ( artikel 59 en volgende van het Verdrag )

zullen worden opgeheven

De aanwending van de liquidatie-opbrengst van aan ingezetenen toebehorende vermogenswaarden in het buitenland dient ten minste te zijn toegestaan binnen de grenzen der door de Lid-Staten aangegane liberalisatieverplichtingen .

LIJST B

Categorieën van kapitaalverkeer als bedoeld in artikel 2 van de richtlijn

* Posten van de nomenclatuur

Effectentransacties

Verwerving door niet-ingezetenen van ter beurze verhandelde binnenlandse * IV A

effecten ( met uitzondering van aandelen in gemeenschappelijke beleggings -

fondsen ) en repatriëring van de liquidatie-opbrengst van deze effecten

Verwerving door ingezetenen van ter beurze verhandelde buitenlandse effecten * IV B

en aanwending van de liquidatie-opbrengst van deze effecten

_ met uitzondering van de verwerving van in het buitenland geëmitteerde en

in nationale valuta luidende obligaties

_ met uitzondering van aandelen in gemeenschappelijke beleggingsfondsen

In - en uitvoer van bovengenoemde effecten * IV E

* in verband met

* IV A

* IV B

De aanwending van de liquidatie-opbrengst van aan ingezetenen behorende vermogenswaarden in het buitenland dient ten minste te zijn toegestaan binnen de grenzen der door de Lid-Staten aangegane liberalisatieverplichtingen .

LIJST C

Categorieën van kapitaalverkeer als bedoeld in artikel 3 van de richtlijn

* Posten van de nomenclatuur

Uitgifte en plaatsing van effecten van een binnenlandse onderneming op een * III A 2

buitenlandse kapitaalmarkt

Uitgifte en plaatsing van effecten van een buitenlandse onderneming op de binnen - * III B 2

landse kapitaalmarkt

Effectentransacties

Verwerving door niet-ingezetenen van niet ter beurze verhandelde binnen - * IV C

landse effecten en repatriëring van de liquidatie-opbrengst van deze effecten

Verwerving door ingezetenen van niet ter beurze verhandelde buitenlandse * IV D

effecten en aanwending van de liquidatie-opbrengst van deze effecten

Verwerving door niet-ingezetenen van ter beurze verhandelde aandelen in * IV A

binnenlandse gemeenschappelijke beleggingsfondsen en repatriëring van de

liquidatie-opbrengst van deze aandelen

Verwerving door ingezetenen van ter beurze verhandelde aandelen in buiten - * IV B

landse gemeenschappelijke beleggingsfondsen en aanwending van de liquidatie -

opbrengst van deze aandelen

Verwerving door ingezetenen van ter beurze verhandelde buitenlandse , in het * IV B 3 ( i )

buitenland geëmitteerde en in nationale valuta luidende obligaties

In - en uitvoer van bovengenoemde effecten * IV E

* in verband met

* IV C , D en

* IV B 3 ( i )

Verstrekking en aflossing van kredieten betrekking hebbende op handelstransacties * VII 1 A ( iii )

waaraan niet een ingezetene deelneemt * en B ( iii )

op lange termijn

Verstrekking en aflossing van kredieten betrekking hebbende op handelstransacties * VII 2

waaraan niet een ingezetene deelneemt * A ( ii ) en ( iii )

* B ( ii ) en ( iii )

Verstrekking en aflossing van leningen en kredieten niet betrekking hebbende op * VIII A ( ii ) en ( iii )

handelstransacties * B ( ii ) en ( iii )

op middellange en lange termijn

Borgstellingen , andere garanties , pandrechten en daarmede samenhangende over -

makingen betrekking hebbende op :

Kredieten op lange termijn verstrekt in verband met handelstransacties * XII A en B

waaraan een ingezetene deelneemt * in verband met

* VII 1 A ( iii )

* B ( iii )

Kredieten op middellange en lange termijn verstrekt in verband met handels - * XII A en B

transacties waaraan niet een ingezetene deelneemt * in verband met

* VII 2

* A ( ii ) en ( iii )

* B ( ii ) en ( iii )

Leningen en kredieten op middellange en lange termijn niet betrekking hebbende * XII A en B

op handelstransacties * in verband met

* VIII A ( ii ) en ( iii )

* B ( ii ) en ( iii )

De aanwending van de liquidatie-opbrengst van aan ingezetenen behorende vermogenswaarden in het buitenland dient ten minste te zijn toegestaan binnen de grenzen der door de Lid-Staten aangegane liberalisatieverplichtingen .

LIJST D

Categorieën van kapitaalverkeer als bedoeld in artikel 4 van de richtlijn

* Posten van de nomenclatuur

Uitzetting van gelden op korte termijn door verwerving van schatkistpapier en * VI

andere geldwaardige papieren die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld

Opening en kreditering van rekeningen-courant en deposito-rekeningen bij krediet - * IX

instellingen ; repatriëring of aanwending van tegoeden op deze rekeningen

Verstrekking en aflossing van kredieten betrekking hebbende op handelstransacties * VII 2 A ( i )

waaraan niet een ingezetene deelneemt * B ( i )

op korte termijn

Verstrekking en aflossing van leningen en kredieten niet betrekking hebbende op * VIII A ( i )

handelstransacties * B ( i )

op korte termijn

Kapitaalverkeer van persoonlijke aard * X A

leningen

Borgstellingen , andere garanties , pandrechten en daarmede samenhangende

overmakingen

betrekking hebbende op kredieten op korte termijn verstrekt in verband met * XII A en B

handelstransacties waaraan niet een ingezetene deelneemt * in verband met

VII 2 A ( i )

* B ( i )

betrekking hebbende op leningen en kredieten op korte termijn die niet samen - * XII A en B

hangen met handelstransacties * in verband met

* VIII A ( i )

* B ( i )

betrekking hebbende op leningen van persoonlijke aard * XII A en B

* in verband met

* X A

In - en uitvoer van vermogenswaarden * XIII

Overige vormen van kapitaalverkeer * XIV

BIJLAGE II

NOMENCLATUUR VAN HET KAPITAALVERKEER

I . Directe investeringen ( * )

A . Directe investeringen door niet-ingezetenen ( * ) in het binnenland

1 . Oprichting van nieuwe en uitbreiding van bestaande filialen of ondernemingen , welke uitsluitend aan de kapitaalverschaffer toebehoren ; algehele verwerving van bestaande ondernemingen

2 . Deelneming in nieuwe of bestaande ondernemingen teneinde duurzame economische betrekkingen te vestigen of te handhaven

3 . Verstrekking van langlopende leningen , teneinde duurzame economische betrekkingen te vestigen of te handhaven

4 . Herinvestering van revenuen teneinde duurzame economische betrekkingen te handhaven

B . Directe investeringen door ingezetenen ( * ) in het buitenland

1 . Oprichting van nieuwe en uitbreiding van bestaande filialen of ondernemingen , welke uitsluitend aan de kapitaalverschaffer toebehoren ; algehele verwerving van bestaande ondernemingen

2 . Deelneming in nieuwe of bestaande ondernemingen teneinde duurzame economische betrekkingen te vestigen of te handhaven

3 . Verstrekking van langlopende leningen teneinde duurzame economische betrekkingen te vestigen of te handhaven

4 . Herinvestering van revenuen teneinde duurzame economische betrekkingen te handhaven

II . Liquidatie van directe investeringen

A . Repatriëring door niet-ingezetenen van de liquidatie-opbrengst ( * ) van directe investeringen in het binnenland

1 . Hoofdsom

2 . Overwaarde

( * ) Zie Bepalingen blz . 932/60 .

B . Aanwending door ingezetenen van de liquidatie-opbrengst van directe investeringen in het buitenland

1 . Hoofdsom

2 . Overwaarde

III . Toelating van effecten op de kapitaalmarkt

A . Toelating van effecten van een binnenlandse onderneming op een buitenlandse kapitaalmarkt

1 . Introductie ( * ) op een buitenlandse effectenbeurs

a ) van aandelen en andere effecten die het karakter van een deelname hebben

b ) van obligaties

i ) in nationale valuta luidend

ii ) in buitenlandse valuta luidend

2 . Uitgifte en plaatsing ( * ) op een buitenlandse kapitaalmarkt

a ) van aandelen en andere effecten die het karakter van een deelname hebben

b ) van obligaties

i ) in nationale valuta luidend

ii ) in buitenlandse valuta luidend

B . Toelating van effecten van een buitenlandse onderneming op de binnenlandse kapitaalmarkt

1 . Introductie op een binnenlandse effectenbeurs

a ) van aandelen en andere effecten die het karakter van een deelname hebben

b ) van obligaties

i ) in nationale valuta luidend

ii ) in buitenlandse valuta luidend

2 . Uitgifte en plaatsing op de binnenlandse kapitaalmarkt

a ) van aandelen en andere effecten die het karakter van een deelname hebben

b ) van obligaties

i ) in nationale valuta luidend

ii ) in buitenlandse valuta luidend

C . Toelating van binnenlandse Overheidsfondsen in de zin van artikel 68 , lid 3 , van het Verdrag , op een buitenlandse kapitaalmarkt

1 . Introductie van fondsen op een buitenlandse effectenbeurs

a ) in nationale valuta luidend

b ) in buitenlandse valuta luidend

2 . Uitgifte en plaatsing van fondsen op een buitenlandse kapitaalmarkt

a ) in nationale valuta luidend

b ) in buitenlandse valuta luidend

D . Toelating van buitenlandse Overheidsfondsen in de zin van artikel 68 , lid 3 , van het Verdrag op de binnenlandse kapitaalmarkt

1 . Introductie van fondsen op een binnenlandse effectenbeurs

a ) in nationale valuta luidend

b ) in buitenlandse valuta luidend

2 . Uitgifte en plaatsing van fondsen op de binnenlandse kapitaalmarkt

a ) in nationale valuta luidend

b ) in buitenlandse valuta luidend

IV . Effectentransacties ( * )

( niet vallende onder de categorieën I , II en III )

A . Verwerving door niet-ingezetenen van ter beurze verhandelde ( * ) binnenlandse effecten en repatriëring van de liquidatie-opbrengst van deze effecten

a ) officieel genoteerd ( * )

b ) niet officieel genoteerd ( * )

1 . Verwerving van aandelen ( * ) en andere effecten die het karakter van een deelname hebben

2 . Repatriëring van de liquidatie-opbrengst van aandelen en andere effecten die het karakter van een deelname hebben

3 . Verwerving van obligaties ( * )

i ) in nationale valuta luidend

ii ) in buitenlandse valuta luidend

4 . Repatriëring van de liquidatie-opbrengst van obligaties

B . Verwerving door ingezetenen van ter beurze verhandelde buitenlandse effecten ( * ) en aanwending van de liquidatie-opbrengst van deze effecten

a ) officieel genoteerd

b ) niet officieel genoteerd

1 . Verwerving van aandelen en andere effecten die het karakter van een deelname hebben

2 . Aanwending van de liquidatie-opbrengst van aandelen en andere effecten die het karakter van een deelname hebben

3 . Verwerving van obligaties

i ) in nationale valuta luidend

ii ) in buitenlandse valuta luidend

4 . Aanwending van de liquidatie-opbrengst van obligaties

C . Verwerving door niet-ingezetenen van niet ter beurze verhandelde binnenlandse effecten en repatriëring van de liquidatie-opbrengst van deze effecten

1 . Verwerving van aandelen en andere effecten die het karakter van een deelname hebben

2 . Repatriëring van de liquidatie-opbrengst van aandelen en andere effecten die het karakter van een deelname hebben

3 . Verwerving van obligaties

i ) in nationale valuta luidend

ii ) in buitenlandse valuta luidend

4 . Repatriëring van de liquidatie-opbrengst van obligaties

D . Verwerving door ingezetenen van niet ter beurze verhandelde buitenlandse effecten en aanwending van de liquidatie-opbrengst van deze effecten

1 . Verwerving van aandelen en andere effecten die het karakter van een deelname hebben

2 . Aanwending van de liquidatie-opbrengst van aandelen en andere effecten die het karakter van een deelname hebben

3 . Verwerving van obligaties

i ) in nationale valuta luidend

ii ) in buitenlandse valuta luidend

4 . Aanwending van de liquidatie-opbrengst van obligaties

E . In - en uitvoer van effecten

1 . Toebehorende aan niet-ingezetenen

a ) Invoer

b ) Uitvoer

2 . Toebehorende aan ingezetenen

a ) Invoer

b ) Uitvoer

V . Beleggingen in onroerende goederen ( * )

( niet vallende onder de categorieën I en II )

A . Beleggingen door niet-ingezetenen in onroerende goederen in het binnenland en repatriëring van de liquidatie-opbrengst van deze beleggingen

1 . Verwerving van onroerende goederen

2 . Repatriëring van de liquidatie-opbrengst van onroerende goederen

B . Beleggingen door ingezetenen in onroerende goederen in het buitenland en aanwending van de liquidatie-opbrengst van deze beleggingen

1 . Verwerving van onroerende goederen

2 . Aanwending van de liquidatie-opbrengst van onroerende goederen

VI . Uitzetting van gelden op korte termijn door verwerving van schatkistpapier en andere geldswaardige papieren die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld

1 . in nationale valuta luidend

2 . in buitenlandse valuta luidend

A . Uitzetting van gelden op korte termijn door niet-ingezetenen op de binnenlandse geldmarkt en repatriëring van de liquidatie-opbrengst

a ) door natuurlijke personen ( * ) ) andere dan financiële instellingen

b ) door rechtspersonen ( * ) )

c ) door financiële instellingen ( * )

B . Uitzetting van gelden op korte termijn door ingezetenen op de buitenlandse geldmarkt en aanwending van de liquidatie-opbrengst

a ) door natuurlijke personen ) andere dan financiële instellingen

b ) door rechtspersonen )

c ) door financiële instellingen

VII . Verstrekking en aflossing van kredieten betrekking hebbende op handelstransacties

1 . waaraan een ingezetene deelneemt

2 . waaraan niet een ingezetene deelneemt

A . Door niet-ingezetenen aan ingezetenen verstrekte kredieten

i ) kortlopend ( korter dan een jaar )

ii ) op middellange termijn ( van één tot vijf jaar )

iii ) langlopend ( vijf jaar en langer )

a ) door natuurlijke personen ) andere dan financiële instellingen

b ) door rechtspersonen )

c ) door financiële instellingen

B . Door ingezetenen aan niet-ingezetenen verstrekte kredieten

i ) kortlopend ( korter dan een jaar )

ii ) op middellange termijn ( van één tot vijf jaar )

iii ) langlopend ( vijf jaar en langer )

a ) door natuurlijke personen ) andere dan financiële instellingen

b ) door rechtspersonen )

c ) door financiële instellingen

VIII . Verstrekking en aflossing van leningen en kredieten niet betrekking hebbende op handelstransacties

( niet vallende onder de categorieën I en X )

A . Door niet-ingezetenen aan ingezetenen verstrekte leningen en kredieten

i ) kortlopend ( korter dan een jaar )

ii ) op middellange termijn ( van één tot vijf jaar )

iii ) langlopend ( vijf jaar en langer )

a ) door natuurlijke personen ) andere dan financiële instellingen

b ) door rechtspersonen )

c ) door financiële instellingen

B . Door ingezetenen aan niet-ingezetenen verstrekte leningen en kredieten

i ) kortlopend ( korter dan een jaar )

ii ) op middellange termijn ( van één tot vijf jaar )

iii ) langlopend ( vijf jaar en langer )

a ) door natuurlijke personen ) andere dan financiële instellingen

b ) door rechtspersonen )

c ) door financiële instellingen

IX . Opening en kreditering van rekeningen-courant en deposito-rekeningen bij kredietinstellingen ( * ) ; repatriëring of aanwending van tegoeden op deze rekeningen ( * )

A . Door niet-ingezetenen bij binnenlandse kredietinstellingen

1 . Rekeningen en tegoeden , luidende in nationale valuta

2 . Rekeningen en tegoeden , luidende in buitenlandse valuta

a ) door natuurlijke personen ) andere dan financiële instellingen

b ) door rechtspersonen )

c ) door financiële instellingen

B . Door ingezetenen bij buitenlandse kredietinstellingen

1 . Rekeningen en tegoeden , luidende in nationale valuta

2 . Rekeningen en tegoeden , luidende in buitenlandse valuta

a ) door natuurlijke personen ) andere dan financiële instellingen

b ) door rechtspersonen )

c ) door financiële instellingen

X . Kapitaalverkeer van persoonlijke aard

( niet vallende onder andere categorieën )

A . Leningen

1 . Door niet-ingezetenen aan ingezetenen verstrekte leningen

2 . Door ingezetenen aan niet-ingezetenen verstrekte leningen

B . Schenkingen en giften

C . Bruidsschatten

D . Nalatenschappen

E . Vereffening door immigranten van schulden in hun land van herkomst

F . Overmaking van kapitaal door emigrerende ingezetenen

1 . Onderdanen van het betreffende land

2 . Onderdanen van andere landen

G . Overmaking van kapitaal door naar hun land van herkomst terugkerende emigranten

XI . Overmakingen ter uitvoering van verzekeringsovereenkomsten

A . Premies en uitkeringen uit hoofde van levensverzekeringsovereenkomsten

1 . Door binnenlandse levensverzekeringmaatschappijen met niet-ingezetenen afgesloten overeenkomsten

2 . Door buitenlandse levensverzekeringmaatschappijen met ingezetenen afgesloten overeenkomsten

B . Premies en uitkeringen uit hoofde van kredietverzekeringsovereenkomsten

1 . Door binnenlandse kredietverzekeringmaatschappijen met niet-ingezetenen afgesloten overeenkomsten

2 . Door buitenlandse kredietverzekeringmaatschappijen met ingezetenen afgesloten overeenkomsten

C . Andere overmakingen van kapitaal verband houdende met verzekeringsovereenkomsten

XII . Borgstellingen , andere garanties , pandrechten en daarmede samenhangende overmakingen

A . Door niet-ingezetenen verleend aan ingezetenen

B . Door ingezetenen verleend aan niet-ingezetenen

XIII . In - en uitvoer van vermogenswaarden

A . Effecten ( niet vallende onder categorie IV ) en alle soorten betaalmiddelen

B . Goud

XIV . Overige vormen van kapitaalverkeer

Bepalingen

In de zin van deze nomenclatuur worden verstaan onder :

_ Directe investeringen :

alle investeringen welke door natuurlijke personen of door commerciële , industriële of financiële ondernemingen worden verricht en welke gericht zijn op de vestiging of de handhaving van duurzame en directe betrekkingen tussen de kapitaalverschaffer enerzijds en de ondernemer of de onderneming anderzijds , voor wie de desbetreffende middelen bestemd zijn met het oog op de uitoefening van een economische activiteit . Dit begrip dient derhalve in de ruimste zin te worden opgevat .

Tot de in punt 1 genoemde ondernemingen behoren juridisch zelfstandige ondernemingen ( 100 % dochterondernemingen ) en filialen .

Bij in punt 2 genoemde ondernemingen , die de rechtsvorm hebben van een vennootschap , waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld , is sprake van een directe investering , indien het aandelenpakket dat in het bezit is van een natuurlijke persoon , een andere onderneming of enigerlei andere houder , aan deze aandeelhouders hetzij ingevolge de bepalingen van de nationale wetgeving op de vennootschappen , hetzij uit anderen hoofde de mogelijkheid biedt daadwerkelijk deel te hebben in het bestuur van , of de controle over de betrokken vennootschap .

Onder de in punt 3 bedoelde langlopende leningen , die het karakter van een deelneming hebben , dienen te worden verstaan leningen met een looptijd van meer dan vijf jaar welke gericht zijn op het vestigen of handhaven van duurzame economische betrekkingen . Als voornaamste voorbeelden zijn te noemen leningen welke door een vennootschap worden verstrekt aan haar dochterondernemingen of aan andere vennootschappen waarin zij heeft deelgenomen , alsmede leningen waaraan een aandeel in de winst verbonden is . Onder deze categorie vallen ook door financiële instellingen verstrekte leningen die gericht zijn op het vestigen of handhaven van duurzame economische betrekkingen .

_ Ingezetenen of niet-ingezetenen :

natuurlijke personen of rechtspersonen volgens de omschrijving in de in elke Lid-Staat geldende deviezenvoorschriften .

_ Liquidatie-opbrengst ( van investeringen , effecten , enz . ) :

de opbrengst uit verkoop , aflossingsbedragen , de opbrengst uit verkoop bij executie , enz .

_ Introductie op de beurs :

de toelating van effecten , volgens een voorgeschreven procedure , tot het officieel of niet officieel gereglementeerde beursverkeer alsmede de toelating van effecten tot een openbare verkoping ( effectenveiling ) .

_ Ter beurze verhandelde effecten ( officieel en niet-officieel genoteerd ) :

in het gereglementeerde beursverkeer verhandelde effecten , en waarvan de koersen volgens vaste regels worden bekend gemaakt , hetzij door officiële beursorganen ( officieel genoteerde effecten ) , hetzij door andere instanties ter beurze zoals bijv . commissies van banken ( niet officieel genoteerde effecten ) .

_ Plaatsing van effecten :

de rechtstreekse verkoop van effecten door de emittent of de verkoop door het consortium dat in opdracht van de emittent handelt .

_ Effectentransacties :

alle verhandelingen van effecten met inbegrip van de eerste verkoop van beleggingscertificaten door gemeenschappelijke beleggingsfondsen .

_ Binnenlandse of buitenlandse effecten :

effecten al naar de plaats waar de zetel van de emittent zich bevindt .

_ Aandelen :

eveneens claimrechten bij nieuwe aandelenemissies .

_ Obligaties ( in categorie IV van de nomenclatuur ) :

zowel door privaatrechtelijke als door publiekrechtelijke instellingen geëmitteerde obligaties .

_ Beleggingen in onroerende goederen :

de koop van bebouwde en onbebouwde eigendommen , alsmede de uitvoering van bouwwerken door particulieren die daarmede winstgevende of persoonlijke doeleinden nastreven . Deze categorie omvat niet hypothecaire leningen , doch wel het recht van vruchtgebruik , het recht van erfdienstbaarheid en het recht van opstal .

_ Natuurlijke of rechtspersonen :

de personen omschreven in de nationale wetgevingen .

_ Financiële instellingen :

banken , spaarbanken en instellingen , die gespecialiseerd zijn in de verlening van kredieten op korte , middellange en op lange termijn , alsmede verzekeringmaatschappijen , bouwspaarkassen , beleggingsmaatschappijen en andere soortgelijke instellingen .

_ Kredietinstellingen :

banken , spaarbanken en instellingen welke gespecialiseerd zijn in de verlening van kredieten op korte , middellange en op lange termijn .