Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 244/2018 van 5 december 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2021/1511]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 244/2018 van 5 december 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2021/1511]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Uitvoeringsverordening (EU) 2018/608 van de Commissie van 19 april 2018 tot vaststelling van technische criteria voor elektronische labels voor uitrusting van zeeschepen(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XXXII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt na punt 4 (Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/414 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

  1. 32018 R 0608: Uitvoeringsverordening (EU) 2018/608 van de Commissie van 19 april 2018 tot vaststelling van technische criteria voor elektronische labels voor uitrusting van zeeschepen (PB L 101 van 20.4.2018, blz. 64).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/608 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 6 december 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(2).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.