Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 136/2012 van 13 juli 2012 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 136/2012 van 13 juli 2012 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage XX bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 117/2012 van het Gemengd Comité van de EER van 15 juni 2012(1).

  2. Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie(2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

  3. De in de Overeenkomst opgenomen Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad(3) en de Beschikkingen 2001/681/EG(4) en 2006/193/EG(5) van de Commissie worden bij Verordening (EG) nr. 1221/2009 ingetrokken en moeten derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XX bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

  1. De tekst van punt 1ea (Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad) wordt vervangen door:

    32009 R 1221: Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 1).”.

  2. De tekst van de punten 1eaa (Beschikking 2001/681/EG van de Commissie) en 1eab (Beschikking 2006/193/EG van de Commissie) worden geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 1221/2009 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 14 juli 2012, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(******).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.