Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 35/2011 van 1 april 2011 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 35/2011 van 1 april 2011 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 5/2011 van het Gemengd Comité van de EER van 11 februari 2011(1).

  2. Richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van 2 september 2010 tot eerste aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang(2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt in punt 13c (Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

  • 32010 L 0061: Richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van 2 september 2010 (PB L 233 van 3.9.2010, blz. 27).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2010/61/EU zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 2 april 2011, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(***).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.