Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 7/2011 van 1 april 2011 tot wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 7/2011 van 1 april 2011 tot wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bijlage IV bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 2/2011 van het Gemengd Comité van de EER van 11 februari 2011(1).

 2. Verordening (EU) nr. 774/2010 van de Commissie van 2 september 2010 betreffende de vaststelling van richtsnoeren met betrekking tot een vergoeding voor elektriciteitsstromen tussen transmissienetbeheerders en een gemeenschappelijke regelgevingsaanpak voor de transmissietarifering(2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage IV bij de Overeenkomst wordt na punt 39 (Verordening (EG) nr. 643/2009 van de Commissie) het volgende ingevoegd:

 1. 32010 R 0774: Verordening (EU) nr. 774/2010 van de Commissie van 2 september 2010 betreffende de vaststelling van richtsnoeren met betrekking tot een vergoeding voor elektriciteitsstromen tussen transmissienetbeheerders en een gemeenschappelijke regelgevingsaanpak voor de transmissietarifering (PB L 233 van 3.9.2010, blz. 1).

  De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt gelezen:

  1. aan artikel 3 wordt het volgende toegevoegd:

   „Voor de EVA-staten vervalt de verordening wanneer Verordening (EU) nr. 838/2010 in werking treedt in de EER-overeenkomst”.

  2. In deel B van de bijlage wordt de eerste zin van punt 3 vervangen door:

   „De waarde van de door de producenten betaalde jaarlijkse gemiddelde transmissietarieven, met uitzondering van de tarieven die in Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, Roemenië, Ierland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland van toepassing zijn, ligt binnen een marge van 0 tot 0,5 EUR/MWh.”

  3. In deel B van de bijlage wordt de tweede zin van punt 3 vervangen door:

   „De waarde van de door de producenten betaalde jaarlijkse gemiddelde transmissietarieven in Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen, ligt binnen een marge van 0 tot 1,2 EUR/MWh”.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) nr. 774/2010 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 2 april 2011, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(***).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.