Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 87/2008 van 4 juli 2008 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 87/2008 van 4 juli 2008 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 72/2008 van het Gemengd Comité van de EER van 6 juni 2008(1).

  2. Verordening (EG) nr. 2320/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart(2) werd in de Overeenkomst opgenomen bij Besluit nr. 61/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 26 april 2004(3), met specifieke aanpassingen per land.

  3. Verordening (EG) nr. 1477/2007 van de Commissie van 13 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 622/2003 tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart(4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

  4. Verordening (EG) nr. 23/2008 van de Commissie van 11 januari 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 622/2003 tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart(5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de Overeenkomst worden in punt 66i (Verordening (EG) nr. 622/2003 van de Commissie) de volgende streepjes toegevoegd:

  • 32007 R 1477: Verordening (EG) nr. 1477/2007 van de Commissie van 13 december 2007 (PB L 329 van 14.12.2007, blz. 22),

  • 32008 R 0023: Verordening (EG) nr. 23/2008 van de Commissie van 11 januari 2008 (PB L 9 van 12.1.2008, blz. 12).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EG) nr. 1477/2007 en (EG) nr. 23/2008 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 5 juli 2008, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(******).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.